Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Építőmérnöki létesítmények gazdaságtana
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOUVMU65
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Orosz Csaba
beosztás Egyetemi docens
email orosz.csaba@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Út és Vasútépítési Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Kötelezően választható az Infrastruktúra-építőmérnök (MSc) szak Út- és vasútmérnöki specializációján
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgy célja: Alapvető jártasság megszerzése az építőmérnöki projektek komplex elemzésével kapcsolatban. Műszaki- környezeti- és gazdasági értékelés. Képesség a társadalmi költségek, a társadalmi hasznok továbbá a magánköltségek és magánhasznok kiegyensúlyozott számbavételére, számítására. Jártasság a kockázatok becslésében
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. Ismeri az építőmérnöki létesítmények gazdaságtani alapfogalmait.
 2. Megismeri néhány magyar- és nemzetközi építőmérnöki nagyberuházás nagyságrendjét, körülményeit, kockázatait. [Forgalom, környezet] Ismeri az utána vizsgálatok alapvető módszereit.
 3. Ismeri az előzetes célokat és átlátja az olykor vitatott végeredményeket.
 4. Ismeri az alapvető nemzetközi szemléletmódokat; a piaci- és a jóléti megközelítést. Áttekint néhány alapvető értékelési technikát. Szükség esetén gyorsan megtalálja az alapvető magyar- és idegen nyelvű szakirodalmi forrásokat.
B. Képesség
 1. Képes a szakirodalom gyors áttekintésére, szelektálására. [Aktuális esetek gyors feltárása internet segítségével. Hasonló feladat a számonkérés során.]
 2. Alapvető jártasság az előzetes projekt értékelésben és az utólagos számbavételben.
 3. Alkalmassá válik szakértői becslés készítésére, a projektek bonyolultsági fokának megítélésére, a tárgyilagos, kiegyensúlyozott, többszempontú értékelésre.
 4. Megismeri a más szakmák képviselőivel folytatandó együttműködés alapvető szabályait. [Építészmérnökök, jogászok, közgazdászok, környezetvédők, műemlékvédők.]
C. Attitűd
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival. Tovább javuló képességek az együttműködés, a csoportmunka, a nyitott értékelés irányában.
 2. A részteljesítmény-értékelések készítése során együttműködik az oktatóval.
 3. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, szakmai szókincsét. Szabatosan fogalmaz. Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
 4. Törekszik a pontos, hibamentes feladatmegoldásra.
 5. Írásbeli teljesítményértékelései során rendezett, a mérnöki szinten elvárható minőségű és külalakú dokumentációkat készít. 6. Fejlődik a hallgató tudása az alábbi területeken: csapatmunka, vitakultúra, tolerancia, lényeglátás; dokumentációk szakmai célokra és társadalmi részvételre. [public participation]
D. Önállóság és felelősség
 1. Önállóan elvégzi az előadási órákon meghallgatott és megvitatott tudásanyag feldolgozását, az összegző teljesítményértékelések sikeres teljesítése érdekében.
 2. Önállóan és legjobb tudása szerint elvégzi az önálló részteljesítmény-értékelések során kiadott feladatokat. [Csoportmunka – előadás és opponensi vélemények.]
 3. Nyitottan fogadja a megalapozott és a túlzó kritikai észrevételeket.
 4. Gondolkodásában a rendszerelvű, kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazza.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások prezentációval, interaktívan. Történelmi esettanulmányok és aktualitások. [70% - 30%] 2-4 fős csoportban készített projekt bemutató. Kommunikáció, internetes forrás keresésadatfeldolgozás írásban és szóban órán, továbbá teljesítményértékeléskor.
2.4 Részletes tárgyprogram
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A Repülőterek, mint KOMPLEX KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK. I. Nagyrepülőterek Európában. Piaci és jóléti-tervezési mechanizmusok együtthatása.
2. A repülőterek és régiójuk fejlődése, versenye és versenyképessége. Közlekedési- légi közlekedési verseny Kelet-közép Európában.
3. Közlekedési nagyberuházások a nemzetközi gyakorlatban. CBA (Cost-Benefit Analysis) - Alapvető módszertan. CBA – MCA – Értékelemzés – Életcikluselemzés.
4. Esettanulmányok. A költség-haszon elemzés alkalmazási gyakorlata.
5. Hazai és nemzetközi közlekedési beruházások. Sajátos módszerek, finanszírozási gyakorlat.
6. CBA: Haszon - költség hányados, nettó jelenérték, belső megtérülési hányad. Közlekedésfejlesztések, útügyi fejlesztések Magyarországon, 1994-2016-.
7. CBA: Egyszerűsített példák költség-haszon elemzésre. Forgalmi előrebecslés. Hibalehetőségek. Pénzügyi-, környezeti- és etikai kockázatok. Hallgatói kiselőadások
8. Az értékelemzés. Alapok, példák, hatások, mellékhatások. Hallgatói kiselőadások
9. CBA: A költség-haszon elemzés közgazdasági fogalmai. Fogyasztói többlet. A haszonlehetőség-költség. Transzferkifizetések és a kétszeres számbavétel. Külső (externális) hatások.
10. A környezettel kapcsolatos külső hatások. Valós arányok, léptékek. Hallgatói kiselőadások
11. CBA: Az egyenértékű kártalanítás közgazdasági fogalma. Pareto-optimum. A megtakarított idő értéke. Baleseti költségek. Hallgatói kiselőadások.
12. CBA: Kockázatelemzés, érzékenységvizsgálatok. Hallgatói kiselőadások.
13. Hallgatói kiselőadások. Összefoglalás. Tudás és képesség felmérés.
14. Tömör összefoglalás. A teljesítményértékelés főbb tanulságai. Interaktív záróelőadás.

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Tankönyv:
b) Jegyzetek
c) Letölthető anyagok
1. Elektronikus jegyzet:
2. Példatár, feladatgyűjtemény:
3. Szakirodalom: a) Mishan J. H. (1982) Költség-haszon elemzés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. pp. 1-400. b) Adler, H (1992) : Cost Benefit Analysis. Examples. pp. 1-275. c) Decision Making on Mega-Projects. Edward Elgar Publishing Ltd. (2008) pp. 1-342
2.6 Egyéb tudnivalók
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel 66%-ban kötelező. Az a hallgató, aki öt, vagy több alkalomról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Konzultációs lehetőségek

Konzultációs időpontok: a tanszék honlapján megadottak szerint.

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 0. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy évközi írásbeli összegző teljesítményértékelés, továbbá egy önálló részteljesítmény-értékelés (esettanulmány előadása csoportmunka keretében) és az előadásokon tanúsított aktivitás alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.4; B.1
Kiselőadás prezentációPR1A.1-A.4; B.1-B.3; C.1, C.3, C.5; D.2-D.4
Házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés)HF1A.1-A.4; B.1-B.4; C.1-C.5; D.1-D.4

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
ZH145%
HF125%
PR130%
Összesen100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Érdemjegy megállapítása
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80<=P
jó (4)70<=P<80%
közepes (3)60<=P<70%
elégséges (2)50<=P<60%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Javítás és pótlás
1) Az otthoni feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a „Részletes féléves ütemterv”-ben ismertetett időpontokban adhatók be.
2) A kiselőadás prezentáció – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3) Az összegző teljesítményértékelés első alkalommal a „Részletes féléves ütemterv”-ben ismertetett időpontban díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén az új eredmény a korábbi eredményt minden esetben felülírja.
4) Amennyiben a 3) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, ismételt kísérletet tehet a sikertelen összegző teljesítményértékelés első pótlásának javítására a pótlási időszakban.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
Részvétel a kontakt tanórákon28
Felkészülés a teljesítményértékelésre22
Esettanulmány, prezentáció elkészítése28
Házi feladat12
Összesen90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2020. február 5.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak