Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Pályagazdálkodási rendszerek
1.2 Code
BMEEOUVMU-3
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Tóth Csaba
academic rank Associate professor
email toth.csaba@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Highway and Railway Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy teljesítése során a hallgató elsajátítja a közúti és vasúti pályagazdálkodási rendszerek felépítését, működését és alkalmazhatóságát. A hallgató betekintést nyer a közúti és vasúti pályaszerkezet-diagnosztikai berendezések működési elvébe és a mérések menetébe, azok kiértékelésére szolgáló eszközökbe, valamint a mérések során kapott adatok felhasználásába a pályagazdálkodási stratégiák elkészítésében.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a vasúti és közúti pályaszerkezet diagnosztikai eszközeit és az általuk szolgáltatott adatok struktúráját és megbízhatóságát.
 2. Ismeri az életciklus elemzés fogalmát, elkészítésének lépéseit és eszközeit.
 3. Ismeri az útgazdálkodás feladatait és szerepét.
 4. Ismeri az aktuális híd és útgazdálkodási rendszereket, az útügyi adatbank felépítését, a kapcsolódó intézményrendszer felépítését és főbb feladatait.
 5. Ismeri az útüzemeltetés és útfenntartás igényeit, feladatait, a legfontosabb fogalmakat, ismeri a közúti növényzetgondozási feladatokat.
 6. Ismeri az útgazdálkodási feladatok elvégzéséhez szükséges források lehetséges formáit és ütemezését.
 7. Ismeri a pályaszerkezetek leromlási modelljeit és a beavatkozási szinteket.
 8. Ismeri a kapcsolódó előírásokat és szabványokat.
 9. Ismeri a közúti vagyongazdálkodás célját és lényegét.
B. Skills
 1. Ki tudja választani adott hiba feltárására alkalmas diagnosztikai eszközt.
 2. Képes kiértékelni egy pályadiagnosztikai mérési nyers adatsor.
 3. Képes a pálya állapotára következtetni a pályadiagnosztikai mérések alapján.
 4. Tudja, hogy milyen adatok szükségesek a PMS (Pavement Management System) rendszerek működtetéséhez.
 5. Képes a burkolat vizuális állapotfelvételére.
C. Attitudes
 1. Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
 2. Megnyilvánulásai során törekszik a szabatos, szakmai megfogalmazásra.
 3. Írásbeli teljesítményértékelései során törekszik a rendezett, a mérnöki szinten elvárható minőségű és külalakú dokumentáció készítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Felelősen felkészül az összegző teljesítményértékelések sikeres teljesítése érdekében.
 2. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
 3. Nyitottan fogadja a kritikai észrevételeket, amelyeket az elkészítendő feladataiba beledolgoz.
2.3 Methods
Előadások prezentációval, önállóan készített otthoni tervezési feladat, kommunikáció írásban és szóban (teljesítményértékelés és vizsga során).
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A hazai útgazdálkodás aktuális kérdései. Alapfogalmak.
Útgazdálkodás és útfenntartás fogalma és kapcsolata.
2. Útüzemeltetés általános feladatai, információk a közúti üzemről. Munkahelyi elkorlátozás célja és típusai.
3. Az útburkolat-gazdálkodás fontossága, a különböző gazdálkodási rendszerek bemutatása. Az útgazdálkodási rendszer elemei és szintjei – hálózati- és létesítmény-szint.
4. Útburkolat állapot értékelése, vizuális állapotértékelés, a hibák kategorizálása, és a felület értékelése.
5. A PMS funkciói, a burkolat teljesítményértékelése, adatigények. A PMS adaptálása és néhány jelentősebb PMS rendszer ismertetése. PMS gyakorlati alkalmazhatósága.
6. Az útfenntartási igények meghatározása. A létesítményszintű tervezés fontossága (célok, forgalmi igények, felújítás tervezés).
7. A közigazgatási-magánvállalkozási társulások (PPP) szerepe az úthálózat fejlesztésében, fenntartásában és üzemeltetésében.
8. Burkolatállapot értékelés, kombinált indexek.
9. A közúti alépítmény diagnosztikája. Életciklus költség elemzés.
A burkolat élettartama (előrebecslés, hosszú burkolat-élettartam feltételei, stb.)
10. Hídgazdálkodás. A PONTIS legfontosabb jellemzői, a hazai hídgazdálkodás jellemzői, és felhasználási területei.
11. A vasúti pályadiagnosztika módszerei, jelentősége és területei és eszközei.
12. A vasúti felépítmény geometriai mérésére szolgáló kézi eszközök és mérővonatok, az általuk szolgáltatott adatok. Pályadiagnosztikára vonatkozó előírások, szabványok.
13. A vasúti diagnosztikai eredmények felhasználása, minősítési módszerek. Mérethatárok.
14. A vasúti alépítmény diagnosztika. Életciklus költség elemzés.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Gáspár L : Útgazdálkodás, Budapest: Akadémiai Kiadó, 361 p.
 2. Gáspár L, Horvát F, Lublóy L (Szerk.: Gáspár L.): Közlekedési létesítmények élettartama, Győr: Universitas-Győr Kht., 324 p.
b) Szabványok, előírások:
 1. e-UT 08.00.21 TÚ. 7. Utak üzemeltetése és fenntartása
 2. e-UT 08.01.71 (TÚ. 19) Helyi közutak kezelése
 3. e-UT 08.02.31 (ÚT 2-2.125:2007) Betonburkolatok fenntartási technológiái
 4. e-UT 08.01.71 (TÚ. 19.) Helyi közutak kezelése
 5. e-UT 08.02.11 (ÚT 2-2.103.2007) Aszfaltburkolatok fenntartása
 6. e-UT 08.03.22 TÚ. 17. Hófúvás ellen védő növénysávok
 7. D.54. sz. „Építési és Pályafenntartási Műszaki Adatok, Előírások” I. kötet
2.6 Other information
Az előadásokon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató, aki öt, vagy több alkalomról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

A tanszék honlapján megadottak szerint.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy évközi írásbeli szintfelmérő teljesítményértékelés és egy önálló részteljesítmény-értékelés (otthoni feladat), az előadásokon tanúsított aktív részvétel és a szóbeli vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés)HF1A.1-A.9; B.1-B.5; C.1-C.3; D.1-D.3
2. házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés)HF2A.1-A.2, A.7-A.8; B.1-B.3; C.1-C.3; D.1-D.3
Írásbeli és szóbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés)VA.1-A.9; B.1-B.5; C.1-C.3; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF125%
HF225%
Szorgalmi időszakban összesen50%
V50%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató, mind az egyes egyedi teljesítményértékelésekre, mind az összegzett pontszámra vonatkozólag. Emellett az előadások és gyakorlatok 70%-án való részvétel kötelező.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80<=P
jó (4)70<=P<80
közepes (3)60<=P<70
elégséges (2)50<=P<60
elégtelen (1)50<P
3.6 Retake and repeat
Az otthoni feladatok – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a „Részletes féléves ütemterv”-ben ismertetett időpontokban adhatók be.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
otthoni feladatok elkészítése24+12=36
vizsgafelkészülés26
Összesen3×30=90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak