Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Acélhidak
1.2 Code
BMEEOHSA-B1
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 3
Seminar 1
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
5
1.7 Coordinator
name Dr. Kövesdi Balázs Géza
academic rank Associate professor
email kovesdi.balazs@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Acél- és öszvérszerkezetek (BMEEOHSAS47)
Gyenge előkövetelmény:
 • Hidak és infrastruktúra szerkezetek (BMEEOHSAS43)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa az acél és öszvérszerkezetű hidak elméleti és tervezési alapismereteit. A tárgy keretében a hallgató megismeri az acél és öszvérszerkezetű hidak szerkezeti rendszereit, a közúti és vasúti gerendahidak szerkezeti kialakításait, viselkedési sajátosságait, szilárdsági és stabilitási méretezésének elveit. A hallgató megismeri a hidak méretezésénél figyelembe veendő terheket, teherkombinációkat. Bemutatásra kerül az ortotrop pályaszerkezet jellemző szerkezeti kialakítása, viselkedési és méretezési sajátosságai, fáradásvizsgálati eljárásai. A hallgató megismeri az acél gerendahidak lokális és globális stabilitási jelenségeit, méretezési hátterét. Ismertetésre kerülnek az ívhidak és ferdekábeles hidak kialakítási, viselkedési és méretezési sajátosságai. A hallgató megismeri az öszvérhidak szerkezeti kialakításait, jellemző építési módszereit és azok méretezésre kifejtett hatását. A hallgató megismeri az öszvérhidak méretezési elveit pillanatnyi és tartós terhekre, valamint a nyírt kapcsolatok méretezési módszerét.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri az acél és öszvérszerkezetű hidak szerkezeti rendszereit,
 2. ismeri az acél gerendahidak méretezési specialitásait,
 3. ismeri a hidak teherfelvételének és teherkombináció képzésének módját,
 4. ismeri az ortotrop pályalemezes hidak szerkezeti és méretezési specifikumait,
 5. ismeri az acélhidak fáradásvizsgálatának módszereit
 6. ismeri a közúti és vasúti gerendahidak méretezésének alapjait,
 7. ismeri az öszvérhidak szerkezeti kialakítását és méretezésének módját,
 8. ismeri az építési módszerek statikai viselkedésre kifejtett hatását,
 9. ismeri az együttdolgoztató kapcsolatok méretezési módszerét,
 10. ismeri az ívhidak, ferdekábeles és függőhidak kialakítási, viselkedési és méretezési sajátosságait.
B. Skills
 1. képes a hidak mértékadó leterhelésére és mértékadó teherkombinációjának előállítására,
 2. képes gerendahidak, ívhidak és ferdekábeles hidak jellemző keresztmetszeti kialakításának felvételére,
 3. képes rácsos acélhidak stabilitásvizsgálatának végrehajtására,
 4. képes acélhidak fáradásvizsgálatának végrehajtására,
 5. képes öszvérhidak feszültségeloszlásának rugalmas alapú meghatározására,
 6. képes csapos nyírt együttdolgoztató kapcsolat ellenállásának meghatározására,
 7. képes ferdekábeles és függőhidak statikai modelljének felépítésére.
C. Attitudes
 1. nyitott az új méretezési eljárások megismerésére,
 2. törekszik az acél- és öszvérhidak méretezési módszereinek megértéséhez szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 3. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi az acélszerkezeti feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. felelősen gondolkodik a tervezési módszerek alkalmazásáról, biztonsági szintek megítéléséről.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, házi feladatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Acél- és öszvérszerkezetű hidak szerkezeti rendszerei, mintapéldák bemutatása.
2. Közúti gerendahidak szerkezeti kialakítása, viselkedési sajátosságok. Közúti és vasúti hidak terhei.
3. Gerendahidak - hajlítás, nyírás, csavarás - méretezés: szilárdsági határállapot.
4. Ortotróp pályaszerkezet - szerkezeti kialakítás, viselkedési sajátosságok, szilárdsági méretezési elvek. Gerendahidak modellezése és szerkezeti analízise.
5. Ortotróp pályaszerkezet - méretezés: fáradási határállapot.
6. Rácsos gerendahidak - vasút - szerkezeti kialakítás, viselkedési sajátosságok. Pályaszerkezet fáradásvizsgálata.
7. Gerendahidak globális és lokális stabilitási jelenségei - méretezés: stabilitási határállapot.
8. Öszvérhidak - szerkezeti kialakítás, viselkedési sajátosságok, építési módszerek. Gerendahidak stabilitásvizsgálata.
9. Öszvérhidak - pillanatnyi és tartós terhek - méretezés: szilárdsági határállapot.
10. Öszvérhidak - nyírt kapcsolat kialakítása és méretezése; használhatósági határállapot. Nyírt kapcsolat méretezése.
11. Ívhidak - szerkezeti kialakítás, viselkedési sajátosságok; modellezés.
12. Ferdekábeles és függőhidak - szerkezeti kialakítás, viselkedési sajátosságok; modellezés. Ívhidak és ferdekábeles hidak modellezése és szerkezeti analízise.
13. Ívhidak és ferdekábeles hidak globális stabilitási jelenségei - méretezés: stabilitási határállapot.
14. Tanulmányi kirándulás. Összefoglalás.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Iványi: Hídépítéstan - Acélszerkezetek, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998.
b) Jegyzetek:
 1. Ádány, Dulácska, Dunai, Fernezelyi, Horváth: Acélszerkezetek; Általános és speciális eljárások; Tervezés az Eurocode alapján; 2. bővített kiadás, Artifex Kiadó Kft, Budapest, 2016.
c) Letölthető anyagok:
 1. Dunai L.: Előadás óravázlat
 2. Segédletek a házi feladatok elkészítéséhez
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: kovesdi.balazs@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése három házi feladat és szóbeli vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. házi feladat HF1 A.1-A.4; B.1-B.3; C.1-C.3; D.1-D.2
2. házi feladat HF2 A.5-A.6; B.4; C.1-C.3; D.1-D.2
3. házi feladat HF3 A.7-A.9; B.6-B.7; C.1-C.3; D.1-D.2
Vizsga (összegző teljesítményértékelés) V A.1-A.10; B.1-B.7; C.1-C.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
HF1 8.33%
HF2 8.33%
HF3 8.33%
Szorgalmi időszakban összesen 25%
V 75%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy mindhárom házi feladaton a hallgató elérje a megszerezhető pontszám legalább 50%-át és megfelelő számú jelenlét az előadásokon.
A tantárgyból korábban szerzett, a vizsgaérdemjegy megállapításnál figyelembe vehető félévközi eredmények 6 félévig visszamenőleg fogadhatók el.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85<=P
jó (4)73<=P<85%
közepes (3)62<=P<73%
elégséges (2)50<=P<62%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
A házi feladatok a félév szorgalmi időszakában a féléves ütemtervben megadott időpontban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×4=56
házi feladatok elkészítése 3×12=36
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 18
vizsgafelkészülés 40
Összesen 150
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév