Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Magasépítési vasbetonszerkezetek
1.2 Code
BMEEOHSA-A2
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 3
Seminar 1
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
5
1.7 Coordinator
name Dr. Haris István
academic rank Associate professor
email haris.istvan@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Vasbeton- és falszerkezetek (BMEEOHSAS42)
 • Faszerkezetek (BMEEOHSAS44)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a magasépítésben használatos főbb monolit és előregyártott, valamint feszített vasbetonszerkezetek, valamint a fa és rétegelt-ragasztott fa szerkezetek tervezésének és kialakításának, továbbá a különböző (egyszerű és összetett) kialakítású merevítő rendszerek viselkedésének és tervezésének sajátosságait.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a magasépítési szerkezetek általánosan használt fogalomrendszerét,
 2. ismeri a magasépítési szerkezeteket érő hatásokat,
 3. ismeri a feszített vasbeton szerkezetek méretezési eljárásait,
 4. ismeri a magasépítési faszerkezetek és kapcsolataik méretezési eljárásait,
 5. ismeri a magasépítési tartószerkezetek merevítő rendszerének kialakítási lehetőségeit, felépítését és főbb jellemzőiket, méretezésük alapjait.
B. Skills
 1. képes a magasépítési fa- és vasbeton tartószerkezeti rendszerek modellekkel történő leírására,
 2. képes a magasépítési szerkezetekre ható szabványos terhek meghatározására,
 3. képes a monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek szabvány szerinti méretezésének elvégzésére,
 4. képes a fa tartószerkezeti elemek szabvány szerinti méretezésének elvégzésére,
 5. képes különböző alaprajzi elhelyezkedésű, és kialakítású globális merevítő rendszerének közelítő vizsgálatára, tervezésére, méretezésére.
C. Attitudes
 1. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 2. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 3. törekszik a tartószerkezeti problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi az általános magasépítési feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Magas épületek jellegzetes kialakításai, sajátosságai / Méretezés, terhek
2. Földrengés / Vasbeton födémek méretezése függőleges és vízszintes terhekre, oszlopokkal alátámasztott síklemez födémek
3. Feszítés I. / Feszítés II.
4. Feszített gerenda tervezése I. / Keretek, Merevítő falak, Épületek merevítő rendszerének vizsgálata
5. Faszerkezetek I. / Faszerkezetek II.
6. Faszerkezetek III. / Faszerkezetek IV.
7. Faszerkezetű csomópontok tervezése, RR fatartó / Fa keretsarok vizsgálata, tűzteher
8. Faszerkezetek V. / Faszerkezetek VI.
9. Feszített gerenda tervezése II. / Épületek merevítő rendszerének vizsgálata – A falmerevség
10. Épületek merevítő rendszerének vizsgálata – A falmerevség II.
11. Kapcsolt falak / Vázzal együttdolgozó falak
12. Feszített gerenda tervezése III. / Kitöltő falakkal merevített keretek
13. Magszerű épületek I.
14. Magszerű épületek II., Faltartók

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Farkas Gy.: Magasépítési vasbetonszerkezetek e-jegyzet
b) Jegyzetek:
 1. Armuth M. - Bodnár M.: Fa tartószerkezetek - tervezés az Eurocode alapján.
 2. Véssey Ede: Faszerkezetek - ábragyűjtemény, jegyzet, Műegyetemi kiadó 1994
c) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet: Haris I. – Koris K.: Feszített gerenda számítása e-jegyzet
2.6 Other information
 1. Az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki hat vagy több előadásról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
 2. A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki három vagy több gyakorlatról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: farkas.gyorgy@epito.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése három házi feladat, valamint a kombinált vizsgán történik. Elsőként az írásbeli vizsgarész teljesítendő. Az írásbeli vizsga sikeres, amennyiben a részvizsgán elérhető összpontszám minimum 42%-át elérte a hallgató. A szóbeli vizsgarészre való bocsátás feltétele az írásbeli vizsgarész sikeres teljesítése. A szóbeli vizsgarész minimum 50%-os teljesítmény esetén sikeres.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1.házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény-értékelés) HF1 A.1-A.5; B.1-B.5; C.1-C.4; D.1-D.3
2. házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény-értékelés) HF2 A.1-A.5; B.1-B.5; C.1-C.4; D.1-D.3
3. házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény-értékelés) HF3 A.1-A.5; B.1-B.5; C.1-C.4; D.1-D.3
Kombinált vizsga: (összegző teljesítményértékelés)
1. Írásbeli részvizsga
2. Szóbeli részvizsga
V A.1-A.5; B.1-B.5; C.1-C.4; D.1-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
HF1 10%
HF2 10%
HF3 10%
Szorgalmi időszakban összesen 30%
V (I+SZ) 70%
Összesen 100%
Az elérhető pontszám 42%-ánál gyengébb vizsgaeredmény Elégtelen vizsgajegyet eredményez. Elsőként az írásbeli vizsgarész teljesítendő. Az írásbeli vizsga sikeres, amennyiben a részvizsgán elérhető összpontszám minimum 42%-át elérte a hallgató. A szóbeli vizsgarészre való bocsátás feltétele az írásbeli vizsgarész sikeres teljesítése. A szóbeli vizsgarész minimum 50%-os teljesítmény esetén sikeres.
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban összesen megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató. Mindhárom házi feladatot le kell adni és legalább a pontok 40%-át el kell érni házi feladatonként.
A tantárgyból korábban szerzett, a vizsgaérdemjegy megállapításnál figyelembe vehető félévközi eredmények 6 félévig visszamenőleg fogadhatók el.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg:
A végső érdemjegyet a három házi feladat és az írásbeli és szóbeli vizsga 3.3. pont szerinti súlyozott átlaga alapján számítjuk:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles(5) 80<=P
jó(4) 70<=P<80%
közepes(3) 60<=P<70%
elégséges(2) 50<=P<60%
elégtelen(1) P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
 2. A beadott és elfogadott házi feladat az 1) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra 14×1=14
házi feladat elkészítése 14
vizsgafelkészülés 80
Összesen 150
3.8 Effective date
27 August 2021
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév