Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Magasépítési vasbetonszerkezetek
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOHSA-A2
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 3
Gyakorlat 1
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Vizsga
1.6 Kreditszám
5
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Haris István
beosztás Egyetemi docens
email haris.istvan@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Hidak és Szerkezetek Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar és angol
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező az építőmérnöki (BSc) szak Magasépítési specializációján
1.12 Előkövetelmények
Erős előkövetelmény:
 • Vasbeton- és falszerkezetek (BMEEOHSAS42)
 • Faszerkezetek (BMEEOHSAS44)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2020. február 5.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a magasépítésben használatos főbb monolit és előregyártott, valamint feszített vasbetonszerkezetek, valamint a fa és rétegelt-ragasztott fa szerkezetek tervezésének és kialakításának, továbbá a különböző (egyszerű és összetett) kialakítású merevítő rendszerek viselkedésének és tervezésének sajátosságait.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. ismeri a magasépítési szerkezetek általánosan használt fogalomrendszerét,
 2. ismeri a magasépítési szerkezeteket érő hatásokat,
 3. ismeri a feszített vasbeton szerkezetek méretezési eljárásait,
 4. ismeri a magasépítési faszerkezetek és kapcsolataik méretezési eljárásait,
 5. ismeri a magasépítési tartószerkezetek merevítő rendszerének kialakítási lehetőségeit, felépítését és főbb jellemzőiket, méretezésük alapjait.
B. Képesség
 1. képes a magasépítési fa- és vasbeton tartószerkezeti rendszerek modellekkel történő leírására,
 2. képes a magasépítési szerkezetekre ható szabványos terhek meghatározására,
 3. képes a monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek szabvány szerinti méretezésének elvégzésére,
 4. képes a fa tartószerkezeti elemek szabvány szerinti méretezésének elvégzésére,
 5. képes különböző alaprajzi elhelyezkedésű, és kialakítású globális merevítő rendszerének közelítő vizsgálatára, tervezésére, méretezésére.
C. Attitűd
 1. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 2. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 3. törekszik a tartószerkezeti problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
D. Önállóság és felelősség
 1. önállóan végzi az általános magasépítési feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Részletes tárgyprogram
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Magas épületek jellegzetes kialakításai, sajátosságai / Méretezés, terhek
2. Földrengés / Vasbeton födémek méretezése függőleges és vízszintes terhekre, oszlopokkal alátámasztott síklemez födémek
3. Feszítés I. / Feszítés II.
4. Feszített gerenda tervezése I. / Keretek, Merevítő falak, Épületek merevítő rendszerének vizsgálata
5. Faszerkezetek I. / Faszerkezetek II.
6. Faszerkezetek III. / Faszerkezetek IV.
7. Faszerkezetű csomópontok tervezése, RR fatartó / Fa keretsarok vizsgálata, tűzteher
8. Faszerkezetek V. / Faszerkezetek VI.
9. Feszített gerenda tervezése II. / Épületek merevítő rendszerének vizsgálata – A falmerevség
10. Épületek merevítő rendszerének vizsgálata – A falmerevség II.
11. Kapcsolt falak / Vázzal együttdolgozó falak
12. Feszített gerenda tervezése III. / Kitöltő falakkal merevített keretek
13. Magszerű épületek I.
14. Magszerű épületek II., Faltartók

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Tankönyvek:
 1. Farkas Gy.: Magasépítési vasbetonszerkezetek e-jegyzet
b) Jegyzetek:
 1. Armuth M. - Bodnár M.: Fa tartószerkezetek - tervezés az Eurocode alapján.
 2. Véssey Ede: Faszerkezetek - ábragyűjtemény, jegyzet, Műegyetemi kiadó 1994
c) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet: Haris I. – Koris K.: Feszített gerenda számítása e-jegyzet
2.6 Egyéb tudnivalók
 1. Az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki hat vagy több előadásról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
 2. A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki három vagy több gyakorlatról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Konzultációs lehetőségek

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: farkas.gyorgy@epito.bme.hu

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése három házi feladat, valamint a kombinált vizsgán történik. Elsőként az írásbeli vizsgarész teljesítendő. Az írásbeli vizsga sikeres, amennyiben a részvizsgán elérhető összpontszám minimum 42%-át elérte a hallgató. A szóbeli vizsgarészre való bocsátás feltétele az írásbeli vizsgarész sikeres teljesítése. A szóbeli vizsgarész minimum 50%-os teljesítmény esetén sikeres.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1.házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény-értékelés) HF1 A.1-A.5; B.1-B.5; C.1-C.4; D.1-D.3
2. házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény-értékelés) HF2 A.1-A.5; B.1-B.5; C.1-C.4; D.1-D.3
3. házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény-értékelés) HF3 A.1-A.5; B.1-B.5; C.1-C.4; D.1-D.3
Kombinált vizsga: (összegző teljesítményértékelés)
1. Írásbeli részvizsga
2. Szóbeli részvizsga
V A.1-A.5; B.1-B.5; C.1-C.4; D.1-D.3

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
Jele Részarány
HF1 10%
HF2 10%
HF3 10%
Szorgalmi időszakban összesen 30%
V (I+SZ) 70%
Összesen 100%
Az elérhető pontszám 42%-ánál gyengébb vizsgaeredmény Elégtelen vizsgajegyet eredményez. Elsőként az írásbeli vizsgarész teljesítendő. Az írásbeli vizsga sikeres, amennyiben a részvizsgán elérhető összpontszám minimum 42%-át elérte a hallgató. A szóbeli vizsgarészre való bocsátás feltétele az írásbeli vizsgarész sikeres teljesítése. A szóbeli vizsgarész minimum 50%-os teljesítmény esetén sikeres.
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban összesen megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató. Mindhárom házi feladatot le kell adni és legalább a pontok 40%-át el kell érni házi feladatonként.
A tantárgyból korábban szerzett, a vizsgaérdemjegy megállapításnál figyelembe vehető félévközi eredmények 6 félévig visszamenőleg fogadhatók el.
3.5 Érdemjegy megállapítása
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg:
A végső érdemjegyet a három házi feladat és az írásbeli és szóbeli vizsga 3.3. pont szerinti súlyozott átlaga alapján számítjuk:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles(5) 80<=P
jó(4) 70<=P<80%
közepes(3) 60<=P<70%
elégséges(2) 50<=P<60%
elégtelen(1) P<50%
3.6 Javítás és pótlás
 1. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
 2. A beadott és elfogadott házi feladat az 1) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra 14×1=14
házi feladat elkészítése 14
vizsgafelkészülés 80
Összesen 150
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2021. augusztus 27.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév