Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Közlekedési létesítmények pályaszerkezetei
1.2 Code
BMEEOUVAI41
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 4
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
5
1.7 Coordinator
name Dr. Tóth Csaba
academic rank Associate professor
email toth.csaba@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization in Infrastructure Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Utak (BMEEOUVAT42)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja útpályaszerkezetek témakörben: az aszfalt és betonburkolatú pályaszerkezetek tervezéséhez és méretezéséhez szükséges ismeretek elsajátítása; vasúti pályaszerkezetek téma-körben: a vasúti pályaszerkezetek egyes elemeinek funkciója, kialakítása, teherátadása és a leg-fontosabb műszaki megoldásainak elsajátítása.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri az útpályaszerkezetek felépítési rendjét, típusait,
 2. ismeri a pályaszerkezetekkel szemben támasztott követelményeket, a tartósságot befolyásoló környezeti tényezőket,
 3. ismeri a pályaszerkezetbe tervezhető alap- és burkolati rétegek anyagait,
 4. ismeri az egységtengely fogalmát és a tervezési forgalom meghatározás lépéseit,
 5. ismeri a tervezhető típus-pályaszerkezeteket,
 6. ismeri a betonburkolatok tervezési elveit, illetve a figyelembe veendő építéstechnológiai kötött-ségeket,
 7. ismeri a kisforgalmú utak tervezhető útpályaszerkezeteit,
 8. ismeri a legfontosabb ok-okozati összefüggéseket a pályaszerkezetek tönkremeneteli folyamatá-ban,
 9. ismeri a burkolat-megerősítés behajlás alapú módszerét,
 10. ismeri a burkolat-megerősítés összehasonlító elvű módszerét,
 11. ismeri a fontosabb újrahasznosítási technológiákat,
 12. ismeri a közművek pályaszerkezetben és alatta történő elhelyezésnek főbb szabályait,
 13. ismeri a méret – és mennyiség meghatározás gyakorlatát,
 14. a vasúti pálya szerkezei felépítésének ismerete;
 15. a sínek, kapcsolószerek, sínhegesztések, aljak, ágyazat, alépítmény, útátjárók, kiegészítő felépít-ményi szerkezetek műszaki jellemzőinek-, és alkalmazási körülményeinek ismerete;
 16. a pályaszerkezetben ébredő igénybevételek elméleti meghatározásának ismerete;
 17. a hézagnélküli vágányok erőjátékának elméleti ismerete.
B. Skills
 1. képes a nehézjármű forgalom rongáló hatásának meghatározására
 2. képes a tervezési feltételekhez illeszkedő aszfaltburkolat útpályaszerkezet megtervezésére,
 3. képes a tervezési feltételekhez illeszkedő betonburkolat megtervezésére,
 4. képes kisforgalmú utak kő, műkő burkolatú pályaszerkezetének megtervezésére,
 5. képes az útburkolaton, pályaszerkezeti rétegben keletkező főbb hibák és a hibaokok között kap-csolatot találni,
 6. képes meglévő útpályaszerkezet szükséges erősítő rétegvastagságának meghatározására behajlás alapú illetve összehasonlító módszerrel,
 7. képes meglévő útpályaszerkezetek felújításának tervezései során újrahasznosítási technológiák alkalmazására,
 8. képes a pályaszerkezet tervezés során szakági szempontok és követelmények figyelembe vételé-re,
 9. képes a tervezett útpályaszerkezet rétegeinek méret- és mennyiségszámítására, megadott tétel-rend szerint,
 10. képes az adott vasúti forgalom igényeinek megfelelő pályaszerkezeti elem kiválasztására;
 11. képes a komplett vasúti pályaszerkezeti rétegrend kiválasztására;
 12. képes a vasúti pályaszerkezeti elemekben ébredő igénybevételek elméleti úton történő meghatározására;
 13. képes a vasúti vágányszerkezetben hőmérsékletváltozásból származó igénybevételek meghatározására
C. Attitudes
 1. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 2. szóbeli és írásbeli megnyilvánulásai során törekszik a szabatos, szakmai megfogalmazásra,
 3. írásbeli teljesítményértékelései során törekszik a rendezett, a mérnöki szinten elvárható minőségű és külalakú dokumentáció készítésére
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan és legjobb tudása szerint elvégzi az önálló részteljesítmény-értékelések során kiadott feladatokat,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások prezentációval, kommunikáció írásban és szóban (teljesítményértékelés és vizsga során).
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Útpályaszerkezeti alapfogalmak. Az útpályaszerkezetek felépítése, típusai. A vasúti pálya szerkezei felépítése. Sínek I.
2. Az útpályaszerkezetekkel szemben támasztott követelmények. Sínek II.
3. Az útpályaszerkezet anyagai. Tervezhető alap- és aszfaltrétegek. Sínleerősítések I.
4. Forgalmi terhelés. Járműtípusok, az egységtengely fogalma.
Sínleerősítések II.
5. Új építésű útpályaszerkezetek méretezése. Típus-pályaszerkezetek. Sínillesztések. Sínhegesztések.
6. Betonburkolatok tervezése.
Vasúti aljak I.
7. Kisforgalmú utak pályaszerkezetei. Kő, betonkő burkolatú pályaszerkezetek. Vasúti aljak II.
8. Útpályaszerkezet diagnosztika, a rongálódás folyamata. Hibák és hiba okok. Ágyazat.
9. Meglévő útpályaszerkezetek megerősítésének méretezése behajlás alapján. Alépítményi védőrétegek.
10. Megerősítések méretezése az összehasonlító módszer alapján. Alépítmény.
11. Pályaszerkezetek felújításának egyéb technológiai lehetőségei. Útátjárók.
12. Közművek elhelyezése a pályaszerkezetben és alatta.
Kiegészítő felépítményi szerkezetek.
13. Vízépítési műtárgyak kapcsolata a pályaszerkezettel. Pályaszerkezet igénybevételei.
14. A tételrend fogalma és a fontosabb tételek műszaki tartalma. Vágányállékonyság.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Dr. Megyeri Jenő – Vasútépítéstan – MÁV Vezérigazgatóság – Budapest – 1991;
 2. Dr. Nemesdy Ervin – Vasúti felépítmény – Tankönyvkiadó – Budapest – 1966;
b) Jegyzetek:
 1. Dr. Kazinczy László – Vasútépítés és pályafenntartás I. kötet, MÁV Rt, Vezérigazgatóság – Budapest – 1999 - 7.1. fejezet (158-168) Vasúti sínek, 7.3. fejezet (194-209) Sínleerősítések és sínillesztések, 7.6. fejezet (229-240) Nagyvasúti ágyazatnélküli – merevlemezes felépítményszerkezetek;
c) Letölthető anyagok:
 • 06.03.13 [ÚT 2-1.202] Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése. Útügyi Műszaki Előírás
 • 06.03.14 [TÚ 9] Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezésének segédlete (Maút 9. tervezési útmutató)
 • 06.03.15 [ÚT 2-3.211] Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerke-zetek méretezése. Útügyi Műszaki Előírás
 • 06.03.16 [TÚ 20] Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek tervezése (Maút 20. tervezési útmutató)
 • D.54. számú utasítás – Építési és pályafenntartási műszaki adatok, és elő-írások – MÁV Vezérigazgatóság;
 • ORSZÁGOS VASÚTI SZABÁLYZAT – I. kötet – Országos közforgalmú és saját használatú vasutak – GKM rendelet – Budapest – 2003.
 • Dr. Kazinczy László – www2. uvt.bme.hu/kazinczy – Segédletek, Termék-ismertetők, stb.
2.6 Other information
A kontaktórákon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató aki 8 vagy több eladásról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

A tanszék honlapján megadottak szerint

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két zárthelyi dolgozat valamint a félév végi vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.5, A.14-A.15; B.1-B.2, B.10; C.1-C.3; D.1-D.3
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH2 A.6-A.8, A.15-A.17; B.3-B.5, B.10-B.11; C.1-C.3; D.1-D.3
Írásbeli és szóbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés) V A.1-A.17; B.1-B.13; C.1-C.3; D.1-D.3
A ZH1 és ZH2 két témakörből: közút és vasút témakörből kerül megírásra.
The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH1 15%
ZH2 15%
Szorgalmi időszakban összesen: 30%
V 70%
Összesen 100%
A ZH1 és ZH2 két témakörből: közút és vasút témakörből kerül megírásra. A két témakör külön-külön kerül osztályozásra, majd amennyiben mindkettő témakör eredményes, annak ma-tematikai átlaga a ZH eredménye. Egy ZH eredménytelen, ha a két témakör egyikében nem (vagy egyikében sem) éri el az elérhető pontszám 50%-át.
Az elérhető pontszám 50%-ánál gyengébb vizsgaeredmény elégtelen vizsgajegyet eredményez.
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint az egyes egyedi teljesítményértékelések sikeres teljesítése. Emellett az előadások és gyakorlatok 70%-án való részvétel kötelező.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)87,5<=P
jó (4)75<=P<87,5%
közepes (3)62,5<=P<75%
elégséges (2)50<=P<62,5%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés a szorgalmi időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbb kerül figyelembe vételre.
 2. Amennyiben az 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdem-jegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet csak az egyik sikertelen első pótlás javítására. Mindkét ZH ilyen formában nem pótolható. A második pótlási lehetőség csak akkor vehető igénybe, ha a pótlandó ZH-n vagy az annak megfelelő első pótláson a Hallgató megjelent.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 28×2=56
előadásokra való folyamatos felkészülés 26×1=26
felkészülés a teljesítményértékelésekre 2×10=20
vizsgafelkészülés 48
Összesen 150
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév