Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Térinformatikai megjelenítés, kartográfia
1.2 Code
BMEEOFTA-J3
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
5
1.7 Coordinator
name Dr. Juhász Attila
academic rank Associate professor
email juhasz.attila@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Photogrammetry and Geoinformatics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Térinformatikai modellezés (BMEEOFTAG41)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja a kartográfia, az analóg és digitális térképi megjelenítés fogalmainak, lépéseinek, eszközrendszerének bemutatása a térinformatikai specializációs hallgatók számára. A tárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek a térkép, mint vizualizációs és kommunikációs eszköz előállításával, használatával. A tematika kiemelt részei a 2 és 3 dimenziós megjelenítések, a kartográfia lehetőségei GIS környezetben, feladatspecifikus térképi adatbázisok, eszközök, alkalmazások, webes technológiák. A tárgy gyakorlatai során a hallgatók mintafeladatok végrehajtásán keresztül ismerik meg a kartografálás és a térképi animáció lehetőségeit térinformatikai környezetben.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a kartográfia általánosan használt fogalomrendszerét,
 2. ismeri a térképi vizualizáció lehetőségeit, köztük az animációk használatát
 3. ismeri a közösségi és webes térképezés fogalomrendszerét,
 4. ismeri a térképi adatbázisok szerepét a döntéshozatali mechanizmusban,
 5. ismeri a multi-scale digitális térképezés fogalomrendszerét
 6. ismeri a mobil eszközök térképi és térinformatikai hátterét,
 7. ismeri az időadatok kezelésének lehetőségeit térképi és térinformatikai környezetekben,
B. Skills
 1. képes a kartografálás alapvető lépéseinek végrehajtására,
 2. képes a térképi vizualizációt megfelelően alkalmazni,
 3. képes a térképi adatbázisokat döntéshozatal támogatására előkészíteni,
 4. képes térképi és térinformatikai alapú animációk készítésére,
 5. képes alkalmazni a térinformatikai környezetben megtalálható kartográfiai eszközrendszert,
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 4. törekszik a térképezéshez és a domborzatmodellezéshez szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a kartografálási és animációs feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, számítógépes labor gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A kartográfiai vizualizáció. A vizualizáció grafikai elemei a különböző típusú adatokhoz. A fő grafikai elemek. A színek szerepe. A névírás grafikai változói.
2. A térkép, mint kommunikációs eszköz. A térképi objektumok tulajdonságai. A vizualizáció módszerei.
3. A kartográfiai vizualizáció. A vizualizáció grafikai elemei a különböző típusú adatokhoz. A fő grafikai elemek. A színek szerepe. A névírás grafikai változói.
4. A hagyományos és digitális térképtermékek előállítása (ofszet és digitális nyomtatás, softcopy).
5. Térképtermékek gyártása a gyakorlatban. Üzemlátogatás a kartográfia és reprográfia nagyipari technológia megismerése céljából.
6. A 3 dimenziós tér megjelenítése. A harmadik dimenzió ábrázolásának elméleti alapja. A magassági adatok megjelenése a GIS-ben. A domborzat modellek további alkalmazási és felhasználási lehetőségei.
7. A térképek és a térinformatika kapcsolata. Térképek a döntéshozatalban. Kartográfiai eszközök a GIS szoftverekben. A térképész és GIS szoftverek összehasonlítása a fejlődésük és a kartográfiai funkcionalitásuk alapján.
8. Webes térképek és térinformatika. A web hatása a térképészetre. GIS és térkép szerverek. Mashup térképek. Neotopográfia és neokartográfia fogalmai, eszközrendszere. Adatvédelem és adatbirtoklás.
9. Crowdsourcing térképezés. A közösségi térképezés definíciója, csoprtosítási szempontjai, megvalósulások.
10. Multi-scale digitális térképezés. A valósidejű generalizálás automatizálásának kérdései, megvalósításának lehetőségei.
11. Mobil eszközök térképei, térinformatikai háttere. Térképi adatbázisok kialakításának lehetőségei, alkalmazásuk.
12. Speciális térképi, GIS alkalmazások (katonai, hidrológiai).
13. Az időadatok kezelése térképi és térinformatikai környezetben. Az időkezelés koncepciói. A megjelenítés és elemzés lehetőségei.
14. Áttekintés.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Jegyzetek:
 1. Pődör Andrea: Kartográfia (TÁMOP) Egyetemi jegyzet
b) Letölthető anyagok: https://edu.epito.bme.hu/course/view.php?id=1344:
 1. Elektronikus jegyzet:
  Juhász A.: Földfelszín modellezés. Elektronikus egyetemi jegyzet
 2. Segédlet:
  Juhász A.: 3D felületmodellezés és elemzés ArcGIS segítségével
2.6 Other information
1) A hallgatók előzetes egyeztetés után a gyakorlatokon saját számítógépet használhatnak.
2.7 Consultation

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: juhasz.attila@epito.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy 90 perces zárthelyi dolgozat és két házi feladat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.7; C.5
1.házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés) HF1 A.1-A.2; B.1-B.4; C.1-C.5; D.1-D.3
2.házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés) HF2 A.1-A.3; B.5; C.1-C.5; D.1-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH1 60%
HF1 20%
HF2 20%
Összesen 100%
Az 1. zárthelyi eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át.
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 80<=P
jó (4) 70<=P<80%
közepes (3) 60<=P<70%
elégséges (2) 50<=P<60%
elégtelen (1) P<50%
3.6 Retake and repeat
1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
2) A beadott és elfogadott házi feladat a 2) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
3) Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra 14×1=14
felkészülés a teljesítményértékelésekre 12
házi feladat elkészítése 70
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 12
Összesen 150
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak