Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Geoinformatika-építőmérnöki technikusi gyakorlat
1.2 Code
BMEEODHAG42
1.3 Type
Module without associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Practice at an industrial company (160)
1.5 Evaluation
Midterm signature
1.6 Credits
0
1.7 Coordinator
name Homolya András
academic rank Master professor
email homolya.andras@emk.bme.hu
1.8 Department
Dean's Office
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Nagyméretarányú térképezés (BMEEOAFAG41)
Gyenge előkövetelmény:
 • Mérnökgeodézia (BMEEOAFAG46)
 • Fotogrammetria és lézerszkennelés (BMEEOFTAG43)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató tapasztalatot szerezzen a geoinformatika-építőmérnöki tevékenység gyakorlati területéről, azon belül is földmérés, valamint a térinformatika részterületéről. A gyakorlatnak helyet adó, a hallgatót alkalmazó cégnél, vagy hivatalnál folyó tevékenységnek illeszkednie kell a specializáció (geodézia, vagy térinformatika) témájához. A munkahelynek alkalmasnak kell lennie, hogy a hallgató korszerű mérési technológiákat, illetve kataszteri informatikai vagy térinformatikai rendszereket ismerhessen meg.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a terepi munka, illetve a térinformatika fő jellegzetességeit,
 2. ismeri az általános balesetvédelmi, munkavédelmi követelményeket,
 3. ismeri a geodéziai-térinformatikai tevékenység közben hivatali rendszereket, alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyokat,
 4. ismeri a geodéziai-térinformatikai tevékenység döntéshozatali mechanizmusát,
 5. ismeri a tankönyvi anyag és a valós jelenségek hasonlóságait, különbözőségeit.
B. Skills
 1. képes a terepi munkahelyeken (vagy hivatalokban) biztonsággal, otthonosan mozogni, munkát végezni,
 2. képes a geodéziai-térinformatikai tevékenység ügyintézési rendjében eligazodni,
 3. képes felmérni a szakmai döntéseinek súlyát, illetve következményeit,
 4. képes szakmai véleményét, gondolatait szaknyelvi formában, szóban és írásban kifejezni.
C. Attitudes
 1. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra, és a feladatvégzés szakszerű dokumentálására,
 2. igyekszik a gyakorlat során legjobb tudása szerint elvégezni a rábízott feladatot.
D. Autonomy and Responsibility
 1. képes a munkakörökhöz rendelt felelősségi viszonyokat felmérni, saját felelősségi szintjét felismerni, és ezt írásos dokumentációban is vállalni,
 2. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik munkatársaival a feladatok megoldásában, a közös feladatvégzés sikeréhez képességeihez mérten dokumentáltan hozzájárul.
2.3 Methods
Geodéziai-térinformatikai tevékenység során gyakorlati és elméleti ismeretszerzés előzetes oktatás és munkavégzés közben.
2.4 Course outline
A hallgatók egyedi munkaterv szerint végzik tevékenységüket, egységes tanagyag és időbeosztás nincs.
The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
A hallgatók egyedi munkaterv szerint végzik tevékenységüket, egységes oktatási segédanyag nincs. A munkakezdés előtt az egyedi oktatási anyagokat a munkáltató biztosítja.
2.6 Other information
A munkához szükséges és a munkavédelmi felszereléseket a munkáltató biztosítja.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: Oktatói konzultáció nem szükséges, egyedi igény esetén, e-mailen történő kapcsolatfelvétel útján (lásd elérhetőségek)

This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a gyakorlat végén leadott beszámoló tanulmány alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
beszámoló tanulmány (összegző értékelés) TAN A.1-A.5; B.1-B.4; C.1-C.2; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
TAN 100%
Összesen 100%
A tárgy eredménytelen, ha a tanulmány határidőre nem kerül leadásra, vagy tartalma nem igazolja az elvárások teljesítését.
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy
 • a hallgató által felkért gyakorlati helyet a tanszéki kapcsolattartó a határidőre leadott készségnyilatkozatot jóváhagyja,
 • a hallgató az előírt gyakorlati időt megállapodás szerint kitöltse,
 • a hallgató a gyakorlati idő igazolását és a követelményeknek megfelelő tanulmányt ha-táridőre leadja.
3.5 Grading system
A tantárgyhoz érdemjegy nem tartozik.
3.6 Retake and repeat
A tárgyban javítási és pótlási lehetőség nincs.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a szakmai gyakorlaton 160
Összesen 160
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 II. félév