Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Szeizmikus méretezés
1.2 Code
BMEEOHSMT-3
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Vigh László Gergely
academic rank Associate professor
email vigh.laszlo.gergely@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization of Structures, Strcutural Engineering (MSc) programme
-
1.12 Prerequisites
Ajánlott előkövetelmény:
 • Tartószerkezetek 1. (BMEEOHSMS51)
 • Szerkezetek dinamikája (BMEEOTMMN-1 vagy BMEEOTMMBT3)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a földrengési hatások és következmények alapvető leírását, jellemzését, a rezgéstani alapismereteket, az egy- és többszabadságfokú rugalmas vagy rugalmas-képlékeny szerkezetek viselkedését, analízis és méretezési módszereit, a szerkezetek egyszerűsített modellezési lehetőségeit, a szabványos tervezési-méretezési alapelveket, a rugalmas és disszipatív szerkezetek viselkedését, valamint méretezési eljárásait.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a földrengés keletkezésének okait, hatásának és következményeinek jellemzését, a földrengés szerkezetekre gyakorolt hatásának jellemzésére szolgáló alapvető paramétereket,
 2. elsajátítja a legfontosabb rezgéstani alapismereteket, az egy- és többszabadságfokú rendszerek rezgéseinek jellemzésére szolgáló alapvető paramétereket,
 3. tisztában van a rugalmas és tervezési válaszspektrum fogalmával és a helyettesítő terhek módszerével,
 4. ismeri a szerkezetek szeizmikus analízisére szolgáló alapvető eljárásokat,
 5. ismeri a szeizmikus méretezés-tervezés szabványos hátterét, a szabványok legfontosabb előírásait,
 6. különbséget tud tenni a rugalmas és disszipatív méretezési koncepció között, ismeri a disszipatív szerkezetek viselkedésének, analízisének és méretezésének alapelveit, a legfontosabb szabványos méretezési eljárásokat,
B. Skills
 1. képes egy- és többszabadságfokú rendszerek rezgésparamétereinek (periódusidő, rezgésalakok) számítására kézi és/vagy gépi numerikus módszerekkel,
 2. egyszerű többszabadságfokú szerkezetek helyettesítő modelljeit állítja elő,
 3. alkalmazza a helyettesítő terhek módszerét,
 4. alkalmazza a modális válaszspektrum analízist,
 5. ki tud dolgozni összetett szerkezetek szeizmikus vizsgálatához alkalmazható térbeli numerikus modellt, elvégzi a szeizmikus analízist és az eredmények értékelését,
 6. a rugalmas és disszipatív épület- és hídszerkezetek, valamint alapozásai szeizmikus analízisét és méretezését a szabványok szerint végrehajtja,
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 4. törekszik a szeizmikus analízishez és méretezéshez szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 6. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 7. a számításai során kapott eredményeket kritikusan szemléli, korrigálja hibáit,
D. Autonomy and Responsibility
 1. a szeizmikus méretezést a szabványok és szabályzatok alapvető előírásainak betartásával hajtja végre,
 2. önállóan végzi a problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
 4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, aktív órai kommunikáció, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan és csoportmunkában készített feladatok.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A földrengés és hatásainak jellemzése. Jelenség, viselkedés, földrengés paraméterei, leírása. Szerkezet, károk, következmények.
2. Rezgéstani alapismeretek. Time history analízis egyszabadságfokú rugalmas rendszeren. Válaszspektrum, a helyettesítő terhek módszere.
3. Szerkezetek egyszerűsített modellezése. Számítási gyakorlat: szerkezetek közelítő modelljei.
4. Duktilitás/képlékenyedés hatása. Disszipatív szerkezetek tervezésének alapelvei, analízis módszerek.
5. Többszabadságfokú rendszer. Modálanalízis. A helyettesítő terhek módszere.
6. Összefoglalás. Tervezés és analízis az Eurocode 8 alapján.
7. Számítási gyakorlat: szerkezetek rugalmas méretezése az Eurocode 8 alapján.
8. Disszipatív szerkezetek méretezésének alapelvei.
9. Disszipatív szerkezetek alapozása, talaj-szerkezet interakció és egyéb speciális kérdések.
10. Hagyományos és disszipatív acélszerkezetek.
11. Hagyományos és disszipatív vasbeton és öszvérszerkezetek.
12. Hídszerkezetek. Számítási gyakorlat: szerkezetek disszipatív méretezése.
13. Csillapítás és speciális kérdések.
14. Összefoglalás. Konzultáció.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 • Tankönyvek, szakirodalom
  • Vigh, L.G., Hortobágyi, Zs., Pohl, Á., Joó, A.: Szerkezetek szeizmikus analízise számítógéppel - Példatár, TERC Kiadó, 2013
  • Dulácska, E., Joó, A., Kollár, L.: Tartószerkezetek tervezése földrengési hatásokra, Akadémiai Kiadó, 2008
  • Chopra, Anil K: Dynamics of Structures: Theory and Applica-tions to Earthq. Eng., Prentince-Hall, 1995
  • Mazzolani, F.M., Piluso, V.: Theory and Design of Seismic Resistant Steel Frames, E&FN Spon, 1996
 • Letölthető anyagok: tantárgy honlapján feltöltött anyagok, pl.
  • Előadás és gyakorlat diái
  • Példák szerkezetek helyettesítő és részletes modellezésére, számítógépi analízisre, időtörténeti vizsgálatra.
  • Segédletek épületek, hidak, alapozás numerikus modellezéséhez és analíziséhez
  • Minta feladatsor megoldással
2.6 Other information
---
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két ellenőrző dolgozat, két házi feladat, valamint az órákon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. ellenőrző dolgozat (összegző értékelés) ED1 A.1-A.4; B.1; C.2, C.5-C.7; D.2, D.4
2. ellenőrző dolgozat (összegző értékelés) ED2 A.4-A.6; C.2, C.5-C.7; D.2, D.4
1. házi feladat (c típusú folyamatos részteljesítmény-értékelés) HF1 B.1-B.3; C.1-C.7; D.1-D.4
2. házi feladat (c típusú folyamatos részteljesítmény-értékelés) HF2 B.3-B.6; C.1-C.7; D.1-D.4
aktív részvétel (a típusú folyamatos részteljesítmény-értékelés) A A.1-A.6; B.1-B.6; C.1-C.7; D.1-D.4
A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ED1 25%
ED2 25%
HF1 10%
HF2 30%
A 10%
Szorgalmi időszakban összesen 100%
Összesen 100%
Bármely ellenőrző dolgozat eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át.
A házi feladatok megoldása során minden hallgató konzultációs naplót vezet. A konzultációkon nyújtott teljesítményt a konzulens hallgatónként értékeli. A konzultációra vagy azok hiányára malus pont is adható. A házi feladatokra a csoportosan megoldandó feladatrészekre a csoport egy pontszámot kap, melyhez hozzáadódik a konzultáción elért egyéni pontszám. A házi feladat egyén szintjén eredménytelen, ha az így nyert HF1+HF2 pontszám nem éri el az elérhető pontszám 50%-át.
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg:
A félévközi eredmény elégtelen, amennyiben az alábbiak bármelyike teljesül:
 • ED1 eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át.
 • ED2 eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át.
 • A házi feladatokra és konzultációra kapott összpontszám (HF1+HF2) nem éri el az elérhető pontszám 50%-át.
A végső érdemjegyet a 3.3-ban részletezett összes teljesítményértékelés összpontszáma (= ED1 + ED2 + HF1 + HF2 + A) alapján számítjuk:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 85<=P
jó (4) 75<=P<85%
közepes (3) 60<=P<75%
elégséges (2) 50<=P<60%
elégtelen (1) P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés ED1 és ED2 pótlására, javítására összevont formában egy-egy alkalmat biztosítunk a szorgalmi időszak utolsó hetén.
 2. A hallgató által választott EGYIK összegző értékelésre ismételt pótlási/javítási lehetőséget biztosítunk a pótlási időszakban – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett.
 3. HF1 – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen leadható a rendes határidőt követő egy héttel.
 4. HF2 – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási hét utolsó napján 12:00 óráig küldhető be elektronikus formában a tárgy honlapján keresztül.
 5. Az A aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra 14×0,5=7
felkészülés a teljesítményértékelésekre 14×0,5+2×8=23
házi feladat elkészítése 43
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 5
Összesen 120
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak