Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
3D szerkezetkonstruálás
1.2 Code
BMEEOHSAS45
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Seminar 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Joó Attila László
academic rank Associate professor
email joo.attila@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization in Structural Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Acélszerkezetek (BMEEOHSAT42)
 • Vasbetonszerkezetek (BMEEOHSAT43)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a tartószerkezetek 3 dimenzióban történő számítógépi konstruálásával mind acél-, mind vasbeton-, mind pedig faszerkezetek esetén. Alapvető gyakorlati készségeket kíván kialakítani egy választott programrendszer segítségével egy tartószerkezet 3D-ben történő valós, gyártásra és kivitelezésre alkalmas modelljének megalkotásával, a modellből a szükséges adatok, listák és tervek automatikus kinyerésével. A tárgy betekintést enged a megalkotott 3D-s tartószerkezeti konstrukciós modell más szakágakkal történő integrálásába, egy közös BIM (Building Information Modelling) modell megalkotásának a folyamatába. A tárgy teljesítése során a hallgatók kis példákon keresztül sajátíthatják el azokat az ismereteket, melyeket később a projektfeladatok és a diplomamunka során egy teljes szerkezeten használhatnak.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a szerkezetek 3D modellezésének lehetőségeit és aktuális modellezési, konstruálási irányokat az iparban,
 2. ismeri a Building Information Modelling (BIM) alapfogalmait,
 3. ismeri a más szakágak konstrukciós és modellező szoftvereihez való kapcsolódási lehetőségeket, az Industrial Foundation Classes (IFC) alapfogalmát,
 4. ismeri a vasalási terv és acélszerkezeti gyártmányterv készítésének alapvető lépéseit,
 5. ismeri a virtuális kivitelezés alapfogalmait.
B. Skills
 1. képes egy szerkezeti probléma térbeli megfogalmazására szabadkézi rajz formájában,
 2. képes használni egy választott konstrukciós szoftvert a későbbi projektfeladatihoz és a diplomamunkájához,
 3. a szoftver alkalmazása közben képes elmélyíteni a tudását, megszerzi az önálló tanulás és önfejlesztés képességét ezen a területen,
 4. másik két szoftver esetében képes elindulni az önálló tanulás irányában,
 5. képes tervdokumentációt készíteni különböző típusú tartószerkezetekhez,
 6. képessé válik szakági kooperációk informatikai eszközökön alapuló lebonyolítására.
C. Attitudes
 1. érdeklődik a legkorszerűbb mérnöki eljárások iránt,
 2. az ismeretek bővítése során elektronikusan kommunikál a konzulensével,
 3. önállóan, internetes alapú segédanyagokkal és folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 4. nyitott az infókommunikációs eszközök használatára,
 5. törekszik a kiválasztott szoftver rutinszerű használatára,
 6. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 7. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 8. a kész tervdokumentációt kritikusan szemléli, külső szemlélő számára érthetővé teszi miközben javítja a hibáit és növeli az áttekinthetőségét, értelmezhetőségét a rajzoknak.
D. Autonomy and Responsibility
 1. a választott szerkezet modellezését a megismert szerkezet-specifikus tudásának ismeretében, a szokásos tartószerkezeti alapmegoldásokhoz és konstrukciós kialakításokhoz igazodva önállóan hajtja végre,
 2. önállóan bővíti a tudását, hogy a lehető legjobb konstrukciós megoldásokat alakítsa ki a lehető legegyszerűbb szoftveres megoldások alkalmazásával,
 3. tudatában van annak, hogy felelősen kell megalkotnia a tartószerkezeti rajzokat, hogy azok összhangban legyenek a számítással,
 4. megtanulja, hogy mérnöki felelősségének tudatában kell kiadnia a kezéből a rajzokat a gyártónak, kivitelezőnek,
 5. gondolkozásában a hibamentes és költséghatékonyság érdekében a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, nagytermi számítási gyakorlatok, informatikai eszközökkel támogatott kommunikáció oktatási keretrendszeren keresztül, információtechnológiai eszközök és technikák használata.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Bevezető előadás.
2.3D szerkezetkonstruálás jövőképe, virtuális kivitelezés, költségvetés, BIM fogalma.
3.Szoftverbemutatók (Nemetschek, Revit, Tekla).
4.Szoftver bevezetők. Elemelhelyezések konstrukciós modellben: acél és vasbeton.
5.Alapvető szerkesztési funkciók, csomópontok szerkesztése.
6.Alapvető szerkesztési funkciók, vasalás szerkesztése.
7.Modell ellenőrzése, ütközésvizsgálat, tétellisták készítése.
8.Konzultáció.
9.Rajzok előkészítése, rajzi kommunikáció. Kivitelezési tapasztalatok.
10.Rajzgenerálás és módosítás, kivitelezési és gyártási információk feltüntetése rajzon: acél.
11.Rajzgenerálás és módosítás, kivitelezési és gyártási információk feltüntetése rajzon: vasbeton.
12.Konzultáció.
13.Virtuális kivitelezés, organizáció, ütemtervek. Adatszolgáltatás költségvetéshez, mennyiségek kiadása, költségvetési kiírás készítése, kapcsolat költségvetési szoftverekhez.
14.Konzultáció.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek, szakirodalom: 1. kapcsolódó tárgyakhoz (Acélszerkezetek és Vasbetonszerkezetek) tartozó tankönyvek.
b) Letölthető anyagok: 1. Az egyes szoftverekhez online elérhető videós oktatási anyagok az oktatási keretrendszerben.
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: elsősorban az oktatási keretrendszeren keresztül, valamint a tanszék honlapján megadottak szerint a konzulenssel.

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a folyamatos felügyelet/irányítás alatt végrehajtott házi feladat, órai kérdések és a konzultációs teljesítmény (folyamatos részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
HF 1. részhatáridő - részteljesítmény értékelés HF1 A.1; B.1; C.7; D.1, D.5
HF 2. részhatáridő - részteljesítmény értékelés HF2 B.2-B.3; C.1-C.6, C.7; D.2, D.5
HF 3. részhatáridő - részteljesítmény értékelés HF3 A.4; B.5; C.3, C.6-C.8; D.3-D.4, D.5
Órai kérdések (folyamatos részteljesítmény-értékelés) Ó A.2-A.3, A.5; B.4, B.6
A HF részhatáridők tekintetében a félév teljesítésének kritériuma a 0-tól eltérő pontszám szerzése.
The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
HF1-3 75%
Ó 25%
Összesen 100%
A házi feladathoz tartozó előrehaladási bemutatók/részteljesítmény értékelések határidejeit a tárgy honlapján hirdetjük meg. A tárgy teljesítésének feltétele az egyes részhatáridők eredményes (0 ponttól eltérő eredménnyel való) teljesítése. A részértékeléseknél előírt javításokat a hallgató a végső dokumentációban köteles javítani, ellenkező esetben – függetlenül az elért pontszámtól – a félévvégi érdemjegy elégtelen.
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)90%<=P
jó (4)75%<=P<90%
közepes (3)65%<=P<75%
elégséges (2)40%<=P<65%
elégtelen (1)P<40%
A félévközi eredmény elégtelen, amennyiben az alábbiak bármelyike teljesül: - A részteljesítmény értékelések bármelyikén a hallgató nem ad le határidőben feladatot vagy azt 0 pontra értékeli az oktató. - Amennyiben megbizonyosodik, hogy a feladatteljesítés nem önálló munka eredménye. - A részértékeléseknél előírt javításokat a hallgató a végső dokumentációban nem javítja. - A házi feladatra és konzultációra kapott összpontszám (HF1-3+Ó) nem éri el az elérhető pontszám 40%-át. A végső érdemjegyet a 3.3-ban részletezett összes teljesítményértékelés összpontszáma (= HF1 + HF2 + HF3 + Ó) alapján számítjuk.
3.6 Retake and repeat
1) A HF házi feladatok – különeljárási díj megfizetése mellett – a rendes leadási határidőt követő egy héten belül késedelmesen (késedelmi díj megfizetése mellett) beadhatók. A házi feladatok kiadásának, rendes és késedelmes beadásának határidejeit a tárgy honlapján "Részletes féléves ütemterv" ismerteti.
2) Az Ó órai kérdésekre adott válaszok nem pótolhatók, nem javíthatók, de a tantárgy témájában végzett demonstrátori munkával kiválthatók.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
házi feladat elkészítése41
felkészülés az órai kérdésekre7
online segédanyagok önálló elsajátítása14
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév