Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Szakdolgozat előkészítő
1.2 Code
BMEEODHA-FT
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Consultation 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
9
1.7 Coordinator
name Dr. Dunai László
academic rank Professor
email dunai.laszlo@emk.bme.hu
1.8 Department
Dean's Office
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Vízépítés projektfeladat (BMEEOVVA-FP)
1.13 Effective date
1 February 2018

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A Szakdolgozat előkészítő tárgy célja, hogy a hallgató a tanulmányai lezárásaként készítendő szakdolgozatot az ahhoz szükséges információk begyűjtésével, és a szakdolgozat témakörét áttekintő tanulmányok elkészítésével megalapozza. A Szakdolgozat előkészítő tárgy témáját a Szakdolgozat és Szakdolgozat előkészítő tárgy közös Diplomamunka kiírása tartalmazza. A témát a képzési és kimeneti követelmények keretein belül úgy kell megválasztani, hogy a téma szakdolgozattá érleléséhez is biztosítva legyenek a feltételek.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri az építőmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános matematikai és természettudományos illetőleg szakmai elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat,
 2. megfelelő ismeretekkel rendelkezik választott témakörében
 3. ismeri és érti az építőmérnöki területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat,
 4. ismeri és érti a műszaki szakterülethez kapcsolódó és a szakmagyakorlás szempontjából fontos egyéb szakterületek, elsősorban a környezetvédelmi, a minőségbiztosítási, a jogi, a közgazdasági és a gazdálkodási szakterületek terminológiáját, alapjaités szempontjait.
B. Skills
 1. feladata során eredményesen alkalmazza a különböző ismeretforrásokat,
 2. szakszerűen, a rajzi jelrendszer és a szakmai szókincs korrekt használatával kommunikál írásban és szóban az adott témakörökről,
 3. képes átültetni az elméleti ismereteket a gyakorlatiba, alkalmazza azokat tervfeladat elkészítésekor.
C. Attitudes
 1. együttműködik a munka teljes folyamatában témavezetőjével és konzulensével,
 2. folyamatosan bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeire.
D. Autonomy and Responsibility
 1. felelősségteljesen dolgozik a választott tanulmány kidolgozásán.
2.3 Methods
A Szakdolgozat előkészítő tárgy témavezető irányítása mellett teljesítendő tárgy. A munkát felkért konzulens segítheti. A Szakdolgozat előkészítő tantárgy jellemzően személyes konzultációkkal irányított, támogatott otthoni munka. A Szakdolgozat előkészítő tárgy témavezetője és a később kidolgozásra kerülő Szakdolgozat témavezetője azonos személy, ettől eltérni csak indokolt esetben, a specializáció-felelős engedélyével lehet.
2.4 Course outline
A Szakdolgozat előkészítő tárgy keretében a hallgató tanulmányt készít, mely tanulmány a szakdolgozat előkészítése, a szakdolgozati téma feldolgozásának különböző alternatíváit bemutató munka. A kidolgozandó feladatrészeket, annak követelményeit a Szakdolgozat és Szakdolgozat előkészítő tárgy közös Diplomamunka kiírása rögzíti.
A Szakdolgozat előkészítő tárgy készítésének rendjét, tartalmi és formai követelményeit a TVSZ rendelkezéseivel összhangban az egyes specializációfelelősök, és a specializációért felelős szervezeti egységek/tanszékek állapítják meg.
The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
A szakdolgozat tudományterületének megfelelő szakirodalom, különös tekintettel a témavezető által megnevezett forrásokra.
2.6 Other information
A Szakdolgozat előkészítő tárgy „mérföldkő” a tanulmányok teljesítésének ellenőrzésekor, elfogadásához tanszéki munkabizottság közreműködését írhatja elő az adott specializáció felelőse. A Szakdolgozat (BME EODHA-FS) tárgy kreditje csak a Szakdolgozat előkészítő tárgy sikeres teljesítésével szerezhető meg. A Szakdolgozat és a Szakdolgozat előkövetelményei azonosak, a két tárgy párhuzamosan felvehető.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a Szakdolgozat előkészítő tárgyat kiíró tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve a konzulensekkel, illetve témavezetővel.

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A Szakdolgozat előkészítő tárgy keretében elkészítendő tanulmány témáját, és kidolgozandó feladatrészeket a Szakdolgozat és Szakdolgozat előkészítő tárgy közös Diplomamunka kiírása rögzíti. A munka során a hallgató a kidolgozás menetéről, az egyes részfeladatok teljesítéséről naplót és konzultációs adatlapot köteles vezetni.
3.2 Assessment methods
A Szakdolgozat előkészítő tárgy keretén belül elkészítendő tanulmány folyamatos, oktatói témavezetéssel, konzultációval segített otthoni munka. A tárgy végkövetelményét jelentő félévközi jegy elsősorban a szakdolgozatot megalapozó előkészületek eredményét értékeli.
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés) A A.1-A.4; B.1-B.3; C.1-C.2; D.1
eredmények bemutatása B A.1-A.4; B.1-B.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
aktív részvétel80%
eredmények bemutatása20%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A TVSZ 138. §. 5. pontja alapján a tantárgyhoz rendelt érdemjegyet a hallgató adott időszak alatti munkája alapján a tantárgykövetelményeknek és a kari szabályzatnak megfelelően a témavezető állapítja meg. Kari szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában az elégtelentől különböző érdemjegy megadásának nem feltétele a tanulmányra épülő Szakdolgozat azonos félévben történő elkészítése, megvédése.
3.6 Retake and repeat
 1. A Szakdolgozat előkészítő tárgy követelményei – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 12:00 óráig is teljesíthetők.
 2. A hallgató a késedelmes teljesítésen nem megfelelt, de legalább 40%-os készültségi szintű feladat másodszori pótbeadását kísérelheti meg a szorgalmi időszak végén. Másodszori pótbeadás igénybevétele esetén a Szakdolgozat tárgy ugyanabban a félévben nem teljesíthető.
 3. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a konzultációkon 12
Tanulmány/ /dokumentáció elkészítése 88
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 170
Összesen 270
3.8 Effective date
1 February 2018
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév