Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Szakdolgozat
1.2 Code
BMEEODHA-FS
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Consultation 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
15
1.7 Coordinator
name Dr. Dunai László
academic rank Professor
email dunai.laszlo@emk.bme.hu
1.8 Department
Dean's Office
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Párhuzamos előkövetelmény:
 • Szakdolgozat előkészítő (BMEEODHA-FT)
1.13 Effective date
1 February 2018

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A szakdolgozat célja, hogy a hallgató bizonyítsa, megfelel az alapszakon végzettekkel szemben támasztott általános követelményeknek, a Szakdolgozat c. tantárgy pedig megteremti a kereteket a választott specializáció területén történő elmélyült munkavégzéshez.
A szakdolgozat témáját a képzési és kimeneti követelmények keretein belül kell megválasztani.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri az építőmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános matematikai és természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
 2. Ismeri a vízmérnöki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit, ezek terminológiáját.
 3. Mélyreható ismeretekkel rendelkezik szakdolgozatában feldolgozott/kidolgozott szűkebb területén.
 4. Ismeri a szakmagyakorláshoz szükséges jogszabályokat.
 5. Ismeri és érti az építőmérnöki (elsősorban vízépítőmérnöki) területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.
 6. Ismeri és érti a műszaki szakterülethez kapcsolódó és a szakmagyakorlás szempontjából fontos más területek, elsősorban a környezetvédelmi, a minőségbiztosítási, a jogi, a közgazdasági és a gazdálkodási szakterületek terminológiáját, alapjait és szempontjait.
B. Skills
 1. Feladata során eredményesen alkalmazza a különböző ismeretforrásokat.
 2. Szakirodalomkutatás alapján összehasonlító elemzéseket végez szakdolgozattémájához kapcsolódó területeken.
 3. Szakszerűen, a rajzi jelrendszer és a szakmai szókincs korrekt használatával kommunikál írásban és szóban az adott témakörökről.
 4. Képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott tervfeladat elkészítésekor.
C. Attitudes
 1. Együttműködik a munka teljes folyamatában témavezetőjével és konzulensével.
 2. Folyamatosan bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeire.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Felelősségteljesen dolgozik a választott tanulmány/téma kidolgozásán.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Methods
A szakdolgozat készítését témavezető irányítja, és felkért konzulens is segítheti. A Szakdolgozat tantárgy jellemzően személyes konzultációkkal irányított, támogatott otthoni munka.
2.4 Course outline
A Szakdolgozat c. tárgy keretében elvégzendő feladat témáját és a kidolgozandó feladatrészeket a Szakdolgozat és Szakdolgozat előkészítő tárgy közös Diplomamunka kiírása rögzíti.
A szakdolgozat készítésének rendjét, a szakdolgozat tartalmi és formai követelményeit a TVSZ rendelkezéseivel összhangban az egyes specializációfelelősök, és a specializációért felelős szervezeti egységek/tanszékek állapítják meg.
The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
A szakdolgozat tudományterületének megfelelő szakirodalom, különös tekintettel a témavezető által megnevezett forrásokra.
2.6 Other information
A szakdolgozat csak személyesen adható be a témavezető jóváhagyása után.
Korábbi félévben végzett, más témájú Szakdolgozat előkészítő tárgy esetén a Specializációfelelős a már megszerzett kompetenciákra építve az új Diplomamunka kiírásban többlet feladatok elvégzését írhatja elő.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: az oktatók félév elején a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve a konzulensekkel, illetve témavezetővel.

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A Szakdolgozat c. tárgy keretében elkészítendő feladat témáját, és kidolgozandó feladatrészeket a Szakdolgozat és Szakdolgozat előkészítő tárgy közös Diplomamunka kiírása rögzíti. A féléves munka során a hallgató a kidolgozás menetéről, az egyes részfeladatok teljesítéséről naplót és konzultációs adatlapot köteles vezetni. A Szakdolgozat tárgy kreditje csak sikeresen teljesített Szakdolgozat előkészítő tárgy esetén szerezhető meg.
3.2 Assessment methods
A szakdolgozat folyamatos, oktatói témavezetéssel, konzultációval segített otthoni produktum, mely a Szakdolgozat c. tárgy keretén belül valósul meg. A Szakdolgozat c. tárgy végkövetelményét jelentő félévközi jegy nem egyezik meg a szakdolgozat védése során a Záróvizsga Bizottság (ZVB) általi értékeléssel, illetve nem váltja ki a ZVB által megállapított érdemjegyet. A Szakdolgozat c. tárgy félévközi jegye elsősorban a hallgató félév közbeni munkáját értékeli, míg a ZVB által megállapított érdemjegy elsősorban a szakdolgozat tartalmát értékeli.
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés) A A.1-A.6; B.1-B.4; C.1-C.2; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
aktív részvétel100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A TVSZ 138. §. 5. pontja alapján a tantárgyhoz rendelt érdemjegyet a hallgató féléves munkája alapján a tantárgykövetelményeknek és a kari szabályzatnak megfelelően a témavezető állapítja meg. Kari szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában az elégtelentől különböző érdemjegy megadásának nem feltétele a szakdolgozat félév végéig történő elkészítése és beadása.
3.6 Retake and repeat
 1. A szakdolgozat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be a témavezető jóváhagyását követően.
 2. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a konzultációkon 28
Tanulmány/tervezési feladat/dokumentáció elkészítése 392
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 30
Összesen 450
3.8 Effective date
1 February 2018
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév