Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Fenntartható és klímatudatos tervezés
1.2 Code
BMEEOEMMM62
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Szalay Zsuzsa
academic rank Associate professor
email szalay.zsuzsa@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja a hallgatók környezettudatos gondolkodásának szélesítése, a fenntartható épí-tés lehetőségeinek megismertetése. Kiemelt szerepet kap az építőanyagok/ épületszerkezetek/ épületek környezetterhelésének számszerűsítése, az életciklus elemzés módszerének gyakor-lati alkalmazása. A hallgatók megismerkednek a klímatudatos építés alapelveivel, az energia-igény számításának egyszerűsített és részletes módszereivel.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. áttekintéssel rendelkezik a fenntarthatóság fogalmáról,
 2. ismeri a környezetterhelés számszerűsítésének főbb módszereit,
 3. áttekintéssel rendelkezik az építőanyagok építésökológiai és építésbiológiai tulajdonságairól, a természetes anyagokból épült szerkezetekről,
 4. tájékozott a klímatudatos építés alapelveiről, képes ezeket a gyakorlatban is alkalmazni,
 5. ismeri a szoláris építészet, passzívház, aktívház irányzatokat és ezek fő eszközeit,
 6. ismeri az épületek energiaigényének számítási módszereit, különbséget tesz a statikus és dinamikus módszerek között,
 7. átlátja az ökologikus rekonstrukció eszközeit és az egyes épületszerkezetek felújítási lehetőségeit.
B. Skills
 1. feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán ké-szült lapok, katalógusok, internet),
 2. alkalmazza a fenntartható és klímatudatos tervezés alapelveit az épületszerkezetek és anyagok kiválasztásában,
 3. használja a környezetterhelés számszerűsítésének módszereit,
 4. kezeli az energiaigény számítására alkalmas szoftvereket.
C. Attitudes
 1. nyitott a környezettudatos gondolkodás irányában,
 2. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival,
 3. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeinek használatára,
 4. törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan vagy kis csoportban elvégzi a választott téma feldolgozását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. elfogadja az együttműködés kereteit csapatban való dolgozás során.
2.3 Methods
Előadások, gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák hasz-nálata, önállóan és csoportban készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.A fenntarthatóság fogalma, szükségessége és alappillérei
2.A környezetterhelés számszerűsítésének lehetőségei, az életciklus-elemzés alapelvei
3.Építőanyagok, épületszerkezetek és épületek életciklus elemzése
4.Építőanyagok építésökológiai és építésbiológiai tulajdonságai
5.Természetes építőanyagok, épületszerkezetek
6.Egészséges környezet és épület, komfortkövetelmények
7.A klímatudatos tervezés alapelvei, szoláris épületek
8.Épületek fűtési és hűtési energiaigényének számítási módszerei, egyszerűsített és részletes módszerek
9.A dinamikus szimuláció alapjai, épületgeometria, éghajlati adatok
10.A dinamikus szimuláció alapjai, épületszerkezetek, használati szokások
11.Passzívház, aktívház
12.Ökologikus rekonstrukció
13.Korszerű épületgépészeti rendszerek
14.A tudományos publikálás alapelvei; összefoglalás

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek
 1. Zöld András, Szalay Zsuzsa, Csoknyai Tamás: Energiatudatos építészet 2.0, Terc Kiadó, 2016.
 2. Ertsey Attila, Medgyasszay Péter: Fenntartható építészet útmutató, 2014.
 3. Medgyasszay Péter, Novák Ágnes: Föld- és szalmaépítészet. Budapest: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2006. 178 p.
 4. Medgyasszay Péter, Osztroluczky Miklós: Energiatudatos építés és felújítás. Szent István Egyetem, 2000.
 5. Tóthné Dr. Szita Klára: Életciklus-elemzés, életciklus hatásértékelés. Miskolci Egyetem, 2008.
b) Letölthető anyagok
 1. Medgyasszay Péter, Szalay Zsuzsa, V. Horn Valéria: Környezetbarát építés, egyetemi jegyzet
 2. edu.epito.bme.hu oldalra feltöltött óravázlatok és javasolt irodalmak
2.6 Other information
Az órán esetenként laptop használata ajánlott. A jelenlét az órák 70%-án kötelező.
2.7 Consultation

A tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: szalay.zsuzsa@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2 pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat (ZH), és egy házi feladat (HF), valamint a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (A; részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH A.1-A.7; B.2
házi feladat (folyamatos részteljesítmény értékelés) HF A.1-A.7; B.1-B.4; C.1-C.4; D.1
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés) A C.1-C.4; D.2-D.3

3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH 30%
HF 65%
A 5%
Szorgalmi időszakban összesen 100%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)90<=P
jó (4)77<=P<90%
közepes (3)64<=P<77%
elégséges (2)50<=P<64%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
1) Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés (ZH1) a szorgalmi időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható, a második alkalommal a pótlási héten pedig külön díj megfizetése mellett.
2) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
3) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
félévközi készülés az órákra 14×0,5=7
felkészülés a teljesítményértékelésre 10
házi feladat elkészítése 45
Összesen 90
3.8 Effective date
1 September 2018
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak