Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Rekonstrukciós tervezés
1.2 Code
BMEEOEMMM-3
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Déry Attila
academic rank Privs professor
email dery.attila@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja a mesterképzés hallgatói számára
 • egyfelől az előző két évszázadban járatos anyagok és épületszerkezetek ismertetése,
 • másfelől ezek korszerű korrekciós műszaki lehetőségeinek bemutatása.
A korrekció célja olyan optimális műszaki megoldások kialakítása, amely már álló épületek további működését hosszú távon és gazdaságosan biztosítják. E megoldások az épületek állékonyságát megőrzése mellett hangsúlyosan az épületek energetikai szempontból hatékony működésére irányulnak. Az e megoldásokhoz szükséges ismeretanyag tehát egyrészt történeti építészeti ismereteket tartalmaz – hogyan és miből építettek régen? –, másrészt korunk új anyagait és technológiáit mutatja be.
A kurzus során a hallgatók elsajátítják a korrekció sajátosságaira vonatkozó ismereteket.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. áttekintéssel rendelkezik az építési rendszerek kialakulásának feltételeiről, a használatos anyagokról és a járatos építési rendszerekről,
 2. ismeri műszaki és történeti szempontokat, melyek alapján értékelni lehet az ismertetett szerkezeti rendszereket, és építési anyagokat,
 3. áttekintéssel rendelkezik az előző két évszázad járatos épülettípusairól, ideértve azok alaprajzi rendszer-típusait és esztétikáját,
 4. tájékozott a korábban használatos szerkezetek statikai problémáiról,
 5. összefüggéseiben értelmezi a régi épületekkel kapcsolatos hatósági követelményeket és speciális építési előírásokat,
 6. érti az energiatudatosságra és környezettudatosságra vonatkozó főbb előírásokat, illetve megérti ezen elvek figyelembevételének szükségességét,
 7. birtokában van a műszaki, energiatudatos és esztétikai szempontok alapján való döntéshozatal képességének,
 8. áttekintéssel rendelkezik a szakirodalomról.
B. Skills
 1. szakszerűen, a rajzi jelrendszer és a szakmai szókincs korrekt használatával kommunikál az adott témakörökről,
 2. feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült lapok, katalógusok, internet),
 3. alkalmazza történeti szerkezeti ismereteit az új megoldások tervezésénél,
 4. megbízhatóan értékeli a különböző építési technológiákat a megadott szempontok tükrében,
 5. alkalmazza az energiahatékonyságra és környezettudatosságra vonatkozó ismereteit,
 6. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott tervfeladat elkészítésekor.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival,
 2. épületbejárások során észreveszi és értékeli a látott problémákat,
 3. igénye van tudásának – feladatához kapcsolódó – speciális bővítésére,
 4. képes saját megoldásait tárgyilagosan értékelni,
 5. nyitott az információszerzés új lehetőségeire,
 6. törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan elvégzi a választott tanulmány/téma feldolgozását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. értékeli társai munkáját.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, épületlátogatások, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Általános műemlékvédelmi ismeretek. Épületek típushibái. Műemléki felmérések.
2. Klasszikus épületszerkezetek és jellemzőik. Anyag- és épületszerkezet-történeti áttekintés.
3. Korok, jellemző épülettípusok és típusproblémáik.
4. Az épületrekonstrukció célja és feladatai. A fenntartható fejlődés fogalma az épületfelújításban, és az épület-fenntartásban. Az élettartam elemzés alapelvei. Az ökológiai lábnyom fogalma. A tudatos épülethasználói magatartás szerepe.
5. Felújítandó épületek energiaveszteségének meghatározása. Műszeres vizsgálatok.
6. Nedves pincefalak, lábazati falak energiahatékony, fenntartható felújítása.
7. Homlokzati falazott szerkezetek energiahatékony, fenntartható felújítása. Műemléki kérdések.
8. Lapostetők energiahatékony felújítása. Magastetők.
9. Nyílászárók energia-hatékony, fenntartható felújítása. Műemléki kérdések.
10. Utólagos hőszigetelések anyagai.
11. Utólagos vízszigetelés anyagai.
12. Tartószerkezetek utólagos megerősítésének anyagai.
13. A kővédelem és a faanyagvédelem anyagai.
14. Közintézmények fenntartható felújításának speciális problémái, megoldási lehetőségei.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 • A DETAIL folyóirat tematikus számai.
 • Déry Attila: Öt könyv a régi építészetről 1-5. (Bp. 2010.)
 • a) 1. kötet. Alapozások és szerkezeti anyagok
 • b) 2. kötet. Falak, boltozatok, tagozatok, lépcsők
 • c) 3. kötet. Faanyagú födémek, tetők, falak
 • d) 4. kötet. Fényanyagú szerkezetek
 • e) 5. kötet. Alapozások és szerkezeti anyagok
2.6 Other information
Az előadásokat évközben meghirdetett épületlátogatások egészítik ki. Az előadások 70%-án kötelező a jelenlét.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; dery.attila@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat (ZH1), és egy házi feladat (HF1), valamint a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (A); részteljesítmény értékelés alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.8; B.4-B.5
1.házi feladat (folyamatos részteljesítmény értékelés) HF1 A.1-A.8; B.1-B.3, B.6; D.1
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés) A C.1-C.6; D.2, D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH150%
HF140%
aktív részvétel10%
Szorgalmi időszakban összesen100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítő hallgatók ZH-eredményét az alábbi táblázat szerint határozzuk meg:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles(5) 80<=P
jó(4) 70<=P<80%
közepes(3) 60<=P<70%
elégséges(2) 50<=P<60%
elégtelen(1) P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés (ZH1) a szorgalmi időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható, a második alkalommal a pótlási hé-ten pedig külön díj megfizetése mellett.
 2. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
 3. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
félévközi készülés az órákra 14×0,5=7
felkészülés a teljesítményértékelésre 15
házi feladat elkészítése 20
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 20
Összesen 90
3.8 Effective date
1 September 2017
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak