Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Új anyagok és technológiák
1.2 Code
BMEEOEMMM63
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Balázs L. György
academic rank Professor
email balazs.gyorgy@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek az anyagok technológiai kihívásaival, a műszakilag optimális anyagkiválasztás szempontjaival, az anyagokat, építési termékeket érő környezeti hatásokkal. Átfogó technológiai ismereteket kapnak a nagynyomású vizes tisztítás és vágás, a lőtthabarcs és lőttbeton, a szerkezeti könnyűbetonok korszerű alkalmazásáról. Áttekintést kapnak a hő- és falszigetelés anyagainak kiválasztásáról, új szigetelőanyagokról, transzparens hőszigetelésről, falszigetelés anyagairól. Megismerik a szerkezeti megerősítések lehetőségeit kompozit anyagokkal, újfajta szálerősítések anyagait, a vasbeton előregyártás korszerű technológiáit, elasztomerek, szórt fóliák alkalmazási technológiáit. Ismereteket szereznek a speciális cementek, az üvegszerkezetek és kompozit szerkezetek legújabb lehetőségeiről és technológiáiról. A félév során egy önállóan kiválasztott új anyagot vagy technológiát kell mélyebben megismerni és elemezni, prezentáció formájában bemutatni.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. áttekintéssel rendelkezik a legújabb építőanyagok és építési termékek fajtáit tekintve,
 2. áttekintéssel rendelkezik a legújabb építéstechnológiákkal kapcsolatban,
 3. megérti az újszerű technológiák alapelveit és tudja alkalmazni azokat,
 4. ismeri a különböző szerkezeti anyagok méretezési specifikumait.
B. Skills
 1. szakszerűen, a szakmai szókincs korrekt használatával kommunikál az adott témakörökről,
 2. megbízhatóan értékeli a különböző új anyagok és technológiák alkalmazhatóságát, viselkedését,
 3. alkalmazza a félév során elsajátított ismereteit az épületek és szerkezetek tervezésénél,
 4. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott technológiai tervezés készítésekor,
 5. különböző műszaki szempontok szerint funkciójuknak megfelelően értékelni tudja az egyes építőanyagok és technológiák előnyeit és hátrányait,
C. Attitudes
 1. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeinek használatára,
 2. törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára,
 3. ismeri és önállóan értelmezi az új anyagok és technológiák minősítési anyagjellemzőit és a technológiákat jellemző műszaki paramétereket,
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan elvégzi a választott tanulmány/téma feldolgozását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Methods
Előadások, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített tanulmány és prezentáció (házi feladat).
2.4 Course outline
Hét Előadások témaköre
1 Az anyagok és technológiák kihívásai. A beton jövője.
2 Az anyagválasztás szempontjai. Környezeti hatások.
3 Nagynyomású vizes tisztítás és vágás technológiája és lehetőségei. Lőtthabarcs és lőttbeton technológiája.
4 Szerkezeti könnyűbetonok korszerű alkalmazása.
5 Speciális cementek.
6 Megerősítések technológiái és lehetőségei kompozit anyagokkal.
7 A vasbeton előregyártás korszerű módszerei.
8 Üveg a XXI. századi építészetben.
9 Fa-, műanyag kompozitok, különleges anyagok.
10 Építőiparban használatos elasztomerek, szórt fóliák, hézagtömítők.
11 Új típusú szálak anyagtani tulajdonságai.
12 A legújabb anyagok - prezentáció.
13 Féléves összegzés.
14 A legújabb anyagok - prezentáció.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 1. Elektronikus jegyzet: Józsa Zsuzsanna, Balázs L. György: „Új anyagok és technológiák”, honlapról letölthető
 2. Segédlet: előadás jegyzetek
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

A tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail:

fenyvesi.oliver@emk.bme.hu; balazs.gyorgy@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat (ZH1), és egy házi feladat (HF1), valamint az előadásokon tanúsított aktív részvétel (A; részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.4; B.1-B.4
1.házi feladat (folyamatos részteljesítmény értékelés) HF1 A.4; B.1-B.5; C.1-C.3; D.1-D.2
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés) A C.1-C.2
A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladat ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH1 60%
HF1 30%
aktív részvétel 10%
Szorgalmi időszakban összesen 100 %
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket és a ZH1 és HF1 értékeléseken legalább 50%-ot teljesítő hallgatók féléves eredményét az alábbi táblázat szerint határozzuk meg:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles(5) 85<=P
jó(4) 74<=P<85%
közepes(3) 63<=P<74%
elégséges(2) 50<=P<63%
elégtelen(1) P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés (ZH1) a szorgalmi időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható, a második alkalommal a pótlási héten külön díj megfizetése mellett.
 2. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen az utolsó előadáson adható be prezentáció formájában.
 3. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
félévközi készülés az órákra 14×0,5=7
felkészülés a teljesítményértékelésre 15
házi feladat elkészítése 20
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 20
Összesen 90
3.8 Effective date
1 September 2017
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév