Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Víz- és környezeti jog
1.2 Code
BMEEOVKAI45
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Knolmár Marcell
academic rank Assistant professor
email knolmar.marcell@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az építőmérnöki műszaki tevékenységhez szükséges és elengedhetetlen aktuális jogi alapismereteket. Rövid történeti áttekintés után a tantárgy bemutatja a hatályos környezetvédelemmel és vízzel, valamint vízi létesítményekkel foglalkozó hazai jogi szabályozást, valamint az ezekre vonatkozó Európai Uniós irányelveket, elsősorban a Víz Keretirányelvet. Ezt követően a hallgatók megismerik az alacsonyabb szintű hazai jogszabályokat: kormányhatározatokat és rendeleteket, különös tekintettel a vízminőség-szabályozásra és a vízi közmű szolgáltatásra (ivóvíz ellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, elhelyezés, illetve tisztítás). Tárgyalja a vizekkel és a vízi közművekkel, illetve a vízkészletekkel való gazdálkodással kapcsolatos tulajdonviszonyokat, a vízügyi igazgatás rendelkezésére álló hatósági jogköröket, valamint az ellenőrzés és a szankcionálás jogi eszköztárát, a hatóság jogalkalmazását.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a hazai vízügyi hatósági jogalkalmazást.
 2. Tisztában van a vízgazdálkodásról és a vízi közmű szolgáltatásról szóló törvények rendelkezéseivel.
 3. Ismeri a vízi közmű üzemeltetés lehetséges formáit.
 4. Tisztában van a vízügyi engedélyezési eljárás lépéseivel.
B. Skills
 1. Saját mérnöki tevékenységének jogi vonatkozásait képes felmérni.
 2. Képes együttműködni a hatóságokkal ellenőrzések, engedélyezések, hatásvizsgálatok során.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és csoporttársaival.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és ehhez akár a kötelező tananyagokon túlmenően, webes forrásokból keres választ a kérdéseire.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A mérnöki tevékenység és a jogi környezet.
2. A vízjog történetének kialakulása.
3. A mérnöki tevékenységre vonatkozó irányelvek az Európai Unióban, a Víz Keretirányelv, az Európai Unió vízügyi politikájának meghatározója.
4. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv.
5. A Környezetvédelméről szóló tv., a Természet védelméről szóló tv., az Épített környezet védelméről szóló tv. és az OTÉK (253/1997. korm.rend. vízrendezési és vízi közművesítési előírásai).
6. A vízügyi hatósági jogalkalmazás, a vízügyi jogi norma fogalma.
7. Víziközmű szolgáltatás törvényi szabályozása és szervezeti rendszere Magyarországon: történeti áttekintés.
8. A vízi közmű szolgáltatási tv. és a Vksztv. Végrehajtási rendelete.
9. A vízjogi engedélyezési eljárásban közreműködő, eljáró szakhatóságok; vizek és vízilétesítmények tulajdonjoga.
10. A vízi közmű üzemeltetés lehetséges formái (bérlet, koncesszió, vagyonkezelés), állami és önkormányzati tulajdon.
11. Részösszefoglalás.
12. Vízügyi engedélyezési eljárás (elvi, létesítési, üzemeltetési, fennmaradási engedélyek).
13. Hatósági jogkörök, ellenőrzés, szankcionálás, környezetvédelmi hatásvizsgálat, stb.
14. Összefoglalás.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 • Tankönyvek
 1. Bándi Gyula: Környezetvédelmi kézikönyv (1995)
 • Letölthető anyagok
 1. Előadások diái
 2. Európai Uniós és hazai hatályos jogszabályok
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

Az előadókkal e-mailen előzetesen egyeztetett időpontban.
This Subject Datasheet is valid for:
2020/2021 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a zárthelyi dolgozat és az ellenőrző dolgozat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) jele Értékelt tanulási eredmények
Zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH A.1-A.4; B.1-B.2; C.1; D.1
Ellenőrző dolgozat (összegző értékelés) ED A.1-A.4; B.1; C.2; D.1

3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH 85%
ED 15%
Összesen 100%
A zárthelyi dolgozat és ellenőrző dolgozat eredménytelen, ha azon a hallgató a megszerezhető pontszám legalább 50%-át nem éri el.
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A zárthelyi dolgozat és ellenőrző dolgozat eredményét a következőképpen számítjuk:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 80%<=P
jó (4) 70%<=P<80%
közepes (3) 60%<=P<70%
elégséges (2) 50%<=P<60%
elégtelen (1) P<50%
A végső eredményt a zárthelyi dolgozat és az ellenőrző dolgozat 3.3. pont szerinti súlyozott átlaga alapján számítjuk.
3.6 Retake and repeat
A zárthelyi dolgozat és az ellenőrző dolgozat közül az egyik másodjára is pótolható vagy javítható különeljárási díj ellenében.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre32
Összesen60
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2020/2021 II. félév