Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Vízkészletgazdálkodás
1.2 Code
BMEEOVVAI43
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Torma Péter
academic rank Associate professor
email torma.peter@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Hydraulic and Water Resources Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization in Infrastructure Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Gyenge előkövetelmény:
 • Vízépítés, vízgazdálkodás (BMEEOVVAT43)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a hazai vízgazdálkodás történetét, fejlődését és fogalomrendszerét. Elsajátítsa a vízkészletgazdálkodás fogalmait és alapelveit valamint a vízkészletek felmérését és nyilvántartását. Átlássa a Föld, Európa, a Duna vízgyűjtő és Magyarország vízkészletgazdálkodását. A hallgató ismerje meg a Kvassay Jenő Tervet és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet. Legyen fogalma a Nemzetközi vízgazdálkodásról és a vízdiplomácia folyamatokról. Ismerje meg a vízháztartási és a vízgazdálkodási mérleget. Ismerje meg az éghajlatváltozás várható hatásait és az alkalmazkodási lehetőségeket. Sajátítsa el a Duna-régió stratégiát.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a vízkészletgazdálkodás alapfogalmait, elveit.
 2. Ismeri Magyarország vízgazdálkodásának jelenlegi helyzetét és alapvető stratégiai feladatait.
 3. Tisztában van az EU, a Duna vízgyűjtő vízgazdálkodásának összefüggéseivel.
 4. Tisztában van az éghajlatváltozás várható hatásaival és az alkalmazkodás lehetőségeivel.
B. Skills
 1. Képes a vízigények felmérésére, értékelésére.
 2. Fel tudja tárni egy régió vízkészletgazdálkodási problémáit.
 3. Elsajátítja az irodalomkutatás alapjait.
 4. Képes jól felépített összefoglalást, rezümét írni egy adott vízkészlet-gazdálkodási problémáról.
 5. Képes véleményét logikusan felépíteni és kifejteni vízkészlet-gazdálkodási témakörökben.
C. Attitudes
 1. Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára, a legújabb tervezési segédletek, útmutatók önálló felkutatására és értelmezésére.
 2. Nyitott a nemzetközi szakirodalom felé.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végez irodalomkutatást, beleértve a hazai és a nemzetközi szakirodalmat egyaránt.
 2. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést és analitikus szemléletet alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata. Rezümék, illetve absztraktok írása.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A hazai vízgazdálkodás története, fejlődése, fogalomrendszere. A vízkészletgazdálkodás fogalma, alapelvei és céljai. A vízkészletgazdálkodás helyzete Magyarországon és a Földön. Az integrált vízgazdálkodás fontossága.
2. A vízkészletek felmérése, értékelése, nyilvántartásának fejlődése.
3. A vízigények felmérése, értékelése, osztályozása, nyilvántartása. Virtuális vízkoncepció. Magyarország sokéves átlagos vízmérlegének jellemzői. A felszíni és a felszín alatti vízkészletek területi megoszlásának és kihasználtságának jellemzői.
4. Vízgazdálkodási politika, stratégia és tervezés a vízzel kapcsolatos igények kielégítésére. Nemzeti vízgazdálkodási tervezés. Kvassay Jenő Terv, Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, régiók és szektorok vízgazdálkodási tervei. Duna Régió Stratégia Akcióterve.
5. Távérzékelési, térinformatikai és modellezési módszerek alkalmazása a vízkészletek értékelésében és a vízigények felmérésében.
6. A vízgazdálkodással kapcsolatos igények kielégítését biztosító intézkedések. Az intézkedések típusai. Szerkezeti és nem szerkezeti intézkedések. vízkészletek és vízhasználatok mérlege. Vízkészletgazdálkodási esettanulmányok elemzése. Vízgazdálkodási fejlesztések finanszírozási lehetőségei.
7. Az ökológiai vízigény (vízkészlet) fogalma, meghatározásának elvei. A hasznosítható vízkészlet meghatározása.
8. Nemzetközi vízgazdálkodás, vízdiplomácia. Az EU, a Duna vízgyűjtő és Magyarország vízgazdálkodásának összefüggései és jó gyakorlatai.
9. Minőségügyi rendszerek, környezeti és integrált menedzsment-rendszerek a vízkészletgazdálkodásban.
10. Vízkészletek elosztásának módszerei. Vízkészletgazdálkodási rendszerek üzemeltetése. Vízgazdálkodási intézkedési programok elemzése. Ötletbörze.
11. Éghajlatváltozás várható hatásai és alkalmazkodás ezekhez a hatásokhoz.
12. Konfliktuskezelés. Társadalom részvétele a vízgazdálkodási döntési folyamatokban.
13. A magyar és az európai víz- és környezeti jog. Magyar, európai és nemzetközi szabványok. Az európai jog- és szabvány-harmonizáció. Vízkészletgazdálkodási feladatok az EU Kutatási és Műszaki Fejlesztési Keretprogramjaiban.
14. Világszintű kezdeményezések a vízgazdálkodás kihívásainak való megfeleléshez. Vízgazdálkodási célok a fenntartható fejlődési célok között. A Vízbiztonságos Világ Vízió.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Letölthető anyagok:
 1. MTA Köztestületi Stratégiai Programok: Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok, Budapest, 2011.
 2. Előadások diái
 3. Kvassay Jenő Terv
 4. Második Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, valamint mellékletei és háttéranyaga
 5. Ijjas I., Ijjas I. Zs.: Az Európai Unió Víz Keretirányelve, 2004.
 6. Elektronikus jegyzet: BME-VVT: Vízkészletgazdálkodás HEFOP jegyzet.
2.6 Other information
Nincs.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: az oktatók félév elején a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában.

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két rövid rezümé és szóbeli vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
RezüméRA.1, A.4; B.2-B.4; C.1-C.2; D.1-D.2
Szóbeli vizsgaVA.1-A.4; B.1, B.2, B.5; D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
R50%
V50%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele a két rezümé megírása illetve, az előadások legalább 70%-án való részvétel.
3.5 Grading system
Az elérhető pontszám 40%-ánál gyengébb vizsgaeredmény Elégtelen vizsgajegyet eredményez.
Az érdemjegyet a két rezümére és a vizsgára kapott osztályzat számtani átlaga adja (3.3 pont).
3.6 Retake and repeat
A házi feladatok – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a Részletes féléves ütemtervben szabályozott időpontig adhatók be.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
Részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
Kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása20
Irodalomkutatás és feldogozás16
Rezümé írása8
Konzultáció2
Vizsgafelkészülés16
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2021
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 II. félév