Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Feszítési technológiák tervezése
1.2 Code
BMEEOHSMT62
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 1
Seminar 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Kovács Tamás
academic rank Associate professor
email kovacs.tamas@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization of Structures, Strcutural Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
Ajánlott előkövetelmény:
 • Tartószerkezetek 1. (BMEEOHSMS51)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja a feszített tartószerkezetek szerkezeti kialakításának és méretezési kérdéseinek elsajátítása. A hallgató a tárgy keretében megismeri a feszített tartószerkezetek típusait, a feszítésnél alkalmazott anyagok és feszítési technológiák jellemzőit. Ismertetjük a legfontosabb feszített tartószerkezetek jellemzőit. Bemutatjuk a feszítés hatásának figyelembevételét a tartószerkezetek tervezése és ellenőrzése esetén. Kitérünk a különleges tartószerkezetek feszítésére és a hídszerkezeteknél alkalmazott speciális feszítési eljárásokra. Ismertetjük a feszített tartószerkezetek Eurocode alapú méretezési eljárásait és azok gyakorlati alkalmazását.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a feszített tartószerkezetek anyagait,
 2. ismeri a feszítés kialakításának különböző technológiáit,
 3. ismeri a feszítés hatásának figyelembevételét rúdszerkezetek estén,
 4. ismeri a feszítés hatásának figyelembevételét lemezszerkezetek esetén,
 5. ismeri a feszítés hatásának figyelembevételét héjszerkezetek esetén,
 6. ismeri a feszítés hatásának meghatározását a tartószerkezetek élettartama során változó hatások figyelembevételével,
 7. ismeri a feszített tartók méretezését az Eurocode szabványok alapján,
B. Skills
 1. képes feszített rúdszerkezetek igénybevételeinek meghatározására,
 2. képes feszített lemezszerkezetek tervezésére, igénybevételeinek meghatározására,
 3. képes feszített tartályok tartószerkezeteinek tervezésére, igénybevételeinek meghatározására,
 4. képes különleges feszített tartószerkezetek, nagy fesztávolságú héjak, felületszerkezetek, megtervezésére
 5. képes feszítési technológiával készülő különleges hídszerkezetek, ferdekábeles hidak, extradosed hidak tervezésére,
 6. képes különböző feszítési technológiák alkalmazására, fejlesztésére,
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott az numerikus eszközök használatára,
 4. törekszik a feszítési technológiák megértéséhez és a feszített tartók méretezéséhez szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a feszített tartószerkezetek alkalmazásának végiggondolását és adott források alapján történő méretezését,
 2. nyitottan fogadja és átgondolja az újszerű méretezési eljárásokat, azok elvi alapjait, helyességét,
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A feszítési technológia alapelve, történeti áttekintés
2. A feszítési technológia anyagai
3. Feszítési rendszerek
4. A hatásos feszítőerő meghatározásának módszerei
5. Feszített gerendák tervezése, a szükséges feszítőerő meghatározása tapadásos és csúszó kábeles feszítés esetén
6. Elő és utófeszített gerendák vizsgálata a feszítőerő lehorgonyzásának környezetében
7. Feszített vasbeton lemezszerkezetek tervezése, a feszítés hatásának figyelembevétele
8. Feszített vasbeton lemezek teherbírása, a teherbírás számításánál figyelembe vehető feszítőerő meghatározása, feszített tartók minimális vasalása
9. Alapozási szerkezetek feszítése, feszített ipari padlószerkezetek
10. Feszített tartályok, medencék iszaprothasztók
11. Különleges feszített szerkezetek, nagy fesztávolságú tetők, héjak, homlokzat szerkezetek
12. Feszítési technológiák a hídépítésben, ferdekábeles hidak
13. Feszítési technológiák a hídépítésben, extradosed hidak
14. Feszítési technológiák a hídépítésben, szalaghidak

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek, szabványok:
 • Bölcskei – Tassi: Feszített szerkezetek
 • MSZ-EN 1992, Betonszerkezetek
 • fibBulletin 30 Acceptance of stay cable systems using prestressing steels
 • fibBulletin 31 Post-tensioning in buildings
 • fibBulletin 33 Durability of post-tensioning tendons
 • fibBulletin 55, 56 fibModelCode 2010, Volume 1, 2
b) Letölthető anyagok:
 • Farkas György: Feszített szerkezetek, HSZT honlap
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

 • a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy
 • előzetesen, e-mail-ben egyeztetve: huszar.zsolt,@emk.bme.hu; kovacs.tamas@emk.bme.hu
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat, és a házi feladat eredménye alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.7; B.1-B.3
Házi feladat HF A.4-A.7; B.2-B.6; C.1-C.5; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH1 70%
HF 30%
Szorgalmi időszakban összesen 100%
Összesen 100%
A zárthelyi eredménytelen ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át.
Az elérhető pontszám 50%-ánál gyengébb házi feladat Elégtelen félévi jegyet eredményez
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét a zárthelyi és a házi feladat eredménye alapján a következő táblázat alapján állapítjuk meg.
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles(5) 85<=P
jó(4) 75<=P<85%
közepes(3) 65<=P<75%
elégséges(2) 50<=P<65%
elégtelen(1) P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. A zárthelyi a félév szorgalmi időszakában a féléves ütemtervben megadott időpontban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható.
 2. Zárthelyi érdemjegyének javítása esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
 3. Amennyiben a félév közben tartott pót-zárthelyin sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal a pótlási időszakban tehet kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
félévközi készülés a tanórákra 14×1=14
felkészülés a teljesítményértékelésekre 1×8=8
házi feladat elkészítése 24
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 16
Összesen 90
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak