Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Hídépítés projektfeladat
1.2 Code
BMEEOHSA-BP
1.3 Type
Module without associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Seminar 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Dr. Kovács Tamás
academic rank Associate professor
email kovacs.tamas@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Szerkezettervezés projektfeladat (BMEEODHAS41)
Gyenge előkövetelmény:
 • Acélhidak (BMEEOHSA-B1)
 • Vasbeton hidak (BMEEOHSA-B2)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja a komplex hídtervezői szemléletmód fejlesztése egy teljes hídtervezési folyamat végrehajtásán keresztül, kiemelt figyelemmel a konstrukciós készségek kialakítására, az erőtani tervezés lépéseinek begyakorlására és a számítógépes műszaki ábrázolásmód fejlesztésére.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a hidak létesítésének funkcionális, geometriai és geotechnikai szempontjait egyesítő, optimális szerkezeti méreteket és kialakítást eredményező integrált hídtervezési szempontokat,
 2. ismeri az előző szempontok alapján végzett komplex hídtervezés fázisait és a hozzá tartozó tervdokumentációs szinteket.
B. Skills
 1. képes egy tervezési alapadatokkal megadott hídszerkezet geometriai elrendezésének megtervezésére,
 2. képes a tartószerkezet fő méreteinek a felvételére és a különböző analízis-szintekhez tartozó tartószerkezeti modelljének az előállítására,
 3. képes a teljes híd-tartószerkezet közelítő és numerikus modellen végzett globális erőtani analízisének a végrehajtására,
 4. képes az egyes tartószerkezeti elemek erőtani követelményeinek számszerű igazolására,
 5. képes tartószerkezeti részlettervek kidolgozására a szükséges formai követelményekkel együtt,
 6. képes a szerkezet létesítési szempontjainak összefoglalására.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott a numerikus eszközök használatára,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 5. törekszik a hídszerkezetek viselkedésének megértésére és azok tervezéséhez szükséges eljárások elsajátítására,
 6. törekszik a gazdaságosság és a fenntarthatóság elveinek figyelembevételére a hídszerkezetek alkalmazása során.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan képes tervezési alapadatokkal megadott gerendahíd tartószerkezetének megválasztására és megtervezésre,
 2. önállóan képes numerikus modellező szoftverek és a CAD programok használatára,
 3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Egyetlen komplex házi feladat (projektfeledat) elkészítése, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata.
2.4 Course outline
Hét Órai munka, konzultáció Otthoni munka
1. Feladat ismertetése, kiindulási adatok áttekintése Javaslat a támaszok elhelyezésére, nyílásbeosztásra, felszerkezet típusára (acél/öszvér/beton) és km-i kialakítására, rendelkezésre álló magassági méretek meghatározása. Javaslat alépítményi kialakításra. (mindkét változat)
2. Konzultáció

(támaszelhelyezés, nyílásbeosztás, felszerkezet-típus és szerkezeti rendszer, alépítmény típusának véglegesítése - mindkét változatra).

Vázlattervek tartalmi és formai követelményei.
3. 1. vázlattervi változat kidolgozása
4. 2. vázlattervi változat kidolgozása
5. Konzultáció

(erőtani számítás, modellezési elvek)
Felszerkezet erőtani modelljének elkészítése
6. Konzultáció

(terhek és hatások modellezése, hatáskombinációk)
Terhek és hatások modellezése, hatáskombinációk
7. Konzultáció

(felszerkezet erőtani vizsgálatai)
Felszerkezet erőtani vizsgálatai (ULS & SLS)
8. Konzultáció

(alépítmény és alapozás erőtani vizsgálatai)
Alépítmény és alapozás erőtani vizsgálatai
9. Konzultáció Erőtani számítás dokumentációja
10. Részlettervként kidolgozandó szerkezeti elemek kijelölése Részlettervek elkészítése
11. Konzultáció (részlettervek)
12. Konzultáció (részlettervek)
13. Konzultáció (részlettervek)

Műszaki leírás tartalmi és formai követelményei
Műszaki leírás elkészítése
14. Konzultáció, összefoglalás Dokumentáció

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyv:
 • Hirt, M., Lebet, J-P.: Steel Bridges: Conceptual and Structural Design of Steel and Steel-Concrete Composite Bridges, 1st edition, EPFL Press, Lausanne, 2013 ISBN-13 978-1-4665-7296-6
 • Iványi M.: Hídépítés, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998, ISBN 963 420 478 X, pp. 18-75.
 • Iványi M.: Táblázatok acélszerkezetek méretezéséhez az Eurocode 3 szerint, Műegyetemi Kiadó, 2004., 95049
 • Pipinato, A. (Ed.): Innovative Bridge Design Handbook - Construction, Rehabilitation and Maintenance, Elsevier, 2016, ISBN: 978-0-12-800058-8
 • Jankó L.: Vasbeton hídszerkezetek I., II., Phare (HU-94.050101-L013/34), 1998.
b) Letölthető anyagok:
 • Útmutató a projektfeladat megoldásához a tárgy honlapján
2.6 Other information
 1. A projektfeladat egy tervezési alapadataival megadott hídprojekt esetén alkalmazható legalább két alternatív tartószerkezeti megoldás vázlattervi kidolgozására, majd ezek közül az egyik részletes megtervezésére (analízis és méretezés), továbbá a kijelölt tartószerkezeti részek részletterveinek az elkészítésére irányul, szóbeli konzultációs segítséggel. A feladatot megadott részhatáridőkre kell megoldani.
 2. A projektfeladattal kapcsolatos szóbeli konzultációt órarendi órák formájában tartjuk. Ezeken a megjelenés nem kötelező.
2.7 Consultation

Órarendi formában, ezen túlmenően esetleges jelleggel egyéni konzultáció az illetékes oktatók tanszék honlapján megadott (vagy külön e tárgyhoz megjelölt) konzultációs időpontjaiban

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy projektfeladat eredményei alapján történik
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
I. részfeladat (részteljesítmény-értékelés) PF1 A.1-A.2; B.1-B.2; C.1-C.6; D.1, D.3
II. részfeladat (részteljesítmény-értékelés) PF2 A.1-A.2; B.3-B.4; C.1-C.6; D.1-D.3
III. részfeladat (részteljesítmény-értékelés) PF3 A.1-A.2; B.5-B.6; C.1-C.6; D.1-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
PF100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
 1. egyenként legalább Egyenként legalább 50%-os eredménnyel beadott projektfeladat-részek.
3.5 Grading system
A projektfeladatra összesen max. 100 pont (100%) szerezhető. Az érdemjegyet a következő táblázat szerint határozzuk meg:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 85<=P
jó (4) 75<=P<85%
közepes (3) 65<=P<75%
elégséges (2) 50<=P<65%
elégtelen (1) P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. A részletes ütemtervben megadott részhatáridőkig beadott projektfeladat-rész eredménye – késedelmi díj megfizetése mellett - az adott projektfeladat-rész részletes ütemtervben megadott pótlási időpontjáig javítható.
 2. A részletes ütemtervben megadott részhatáridőig be nem adott projektfeladat-rész – késedelmi díj megfizetése mellett - az adott projektfeladat-rész részletes ütemtervben megadott pótlási időpontjáig beadható.
 3. Ha egy beadott (vagy javítva beadott) projektfeladat-rész eredménye nem éri el a 50%-ot (beleértve azt is, ha a projektfeledat-részt az adott projektfeladat-rész pótlási időpontjáig nem adja be a hallgató), akkor - a 3.4. pont szerinti feltétel nem teljesülése miatt - az aláírást meg kell tagadni.
3.7 Estimated workload
Összesen: 6 kredit × 30 óra/kredit = 180 óra/szemeszter
Tevékenység Óra/félév
projektfeladat-részek elkészítése 70+70+40=180
Összesen 180
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév