Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Vízépítés projektfeladat
1.2 Code
BMEEOVVA-FP
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Seminar 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Dr. Krámer Tamás
academic rank Associate professor
email kramer.tamas@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Hydraulic and Water Resources Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Infrastruktúra tervezés projektfeladat (BMEEODHAI41)
Gyenge előkövetelmény:
 • Vízkárelhárítás, vízhasznosítás (BMEEOVVA-F1)
 • Hidroinformatika (BMEEOVVA-F3)
Párhuzamos előkövetelmény:
 • Hidroinformatika (BMEEOVVA-F3)
Ajánlott előkövetelmény:
 • Építőmérnöki informatika (BMEEOFTAT42)
 • Talajmechanika (BMEEOGMAT42)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja az, hogy egy komplex vízkárelhárítási és vízhasznosítási terv elkészítésén keresztül a hallgató megismerkedjen a vízkárelhárítási és vízhasznosítási feladatok megoldásának lehetséges módjaival. Cél továbbá, hogy a hallgató lássa, hogy egy numerikus hidraulikai modell, hogyan tudja támogatni a tervezés folyamatát.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Az előtanulmányok során megszerzett információ szintetizálása.
B. Skills
 1. Képes vízfolyásrendszer egydimenziós, térben és időben változó modelljének kialakítására.
 2. El tud készíteni egy előzetes vízerőgazdálkodási tervet és le tudja rakni egy részletes vízerőgazdálkodási terv alapjait.
 3. Egyszerűbb belvízöblözet esetén megtervezi az elvezető rendszert.
 4. Képes egy közepes méretű terület öntözőrendszerének megtervezésére.
 5. Meg tud tervezni egy egyszerűbb vízkivételi műtárgyat.
 6. Képes elllenőrzni egy árvízvédelmi fővédvonal állékonyságát.
 7. Informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, nagy számításigényű feladatok megoldására.
 8. Az elkészített terveket és a kapcsolódó számításokat a műszaki leírásban, számítási és a rajzi mellékletekben rendezett formában, mérnöktől elvárt módon dokumentálja, a tervvel kapcsolatos gondolatait szóban is szakszerűen kifejezi.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását.
 3. Nyitott a tervek elkészítéséhez és az azokat megalapozó számításokhoz az információtechnológiai eszközök használatára.
 4. Törekszik a vízépítés területén a problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 5. Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
 6. Törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének vízépítési feladatok megoldásában való érvényesítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi a vízépítési feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Kiadott feladat elkészítése egyéni felkészüléssel és konzultációkkal, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
A hallgató önálló munkával, numerikus modellezéssel támogatva megtervezi egy síkvidéki, duzzasztott folyószakaszhoz és a szomszédos belvízöblözethez kapcsolódó vízhasznosítási és vízkárelhárítási létesítményeket. A folyószakasz numerikus modelljének eredményei alapján:
 • elkészíti egy vízerőtelep vízerőgazdálkodási tervét,
 • megtervezi a belvízelvezető rendszert,
 • kialakít egy öntözőtelepet és az azt ellátó vízkivételi műtárgyat,
 • megtervezi a folyó mentén létesítendő árvízvédelmi töltés minta-keresztszelvényét.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek
 1. Galli, L.: Az árvízvédelmi földműveink állékonysági vizsgálata. OVF, 1974.*
 2. Árvízvédelmi gátak építése és fenntartása (OVH, 1987)*
 3. György István (szerk.): Vízügyi létesítmények kézikönyve (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974)*
 4. Starosolszky Ödön: Vízépítési hidraulika (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970)*
 5. Mosonyi, E.: Water Power Developments Vol.1. Low Head Power Plants. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.
b) Jegyzetek
 1. Mészáros, Cs.: Mezőgazdasági vízépítés vízhasznosítás. Tervezési segédlet és útmutató. J9-1056. Tan-könyvkiadó, Budapest, 1989.
 2. Dr. Verba Attila: Vízgépek ( Tankönyvkiadó Budapest 1977)
 3. Dr. Mosonyi Emil: Vízerőhasznosítás I. II. ( Tankönyvkiadó, Budapest 1953 )
 4. Dr. Haszpra Ottó: Hidraulika I. ( Műegyetei kiadó 2004.)
c) Letölthető anyagok
 1. Elektronikus jegyzet: BME-VVT: Vízkárelhárítás HEFOP jegyzet.
 2. Elektronikus jegyzet: BME-VVT: Vízhasznosítás HEFOP jegyzet.
 3. Egyéni feladatkiírások, alapadatok és megoldási útmutatók a részfeladatokhoz
d) Ajánlott irodalom
 1. J. A. Cunge, Forrest M. Holly, Adri Verwey (1980): Practical aspects of computational river hydraulics. Pitman, 1980.
 2. HEC-RAS 5.0 Users manual, US Army Corps of Engineering, http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS%205.0%20Users%20Manual.pdf
 3. HEC-RAS User's Manual https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/rasum/latest
* elérhető: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/vizugy_VizugyiSzakirodalom/
2.6 Other information
Nincs.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: az oktatók félév elején a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában illetve a tárgy teams csatornáján online.

This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy féléves tervfeladat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
TervfeladatHFA.1; B.1-B.8; C.1-C.6; D.1-D.3

3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A végső érdemjegyet a tervfeladatra kapott osztályzat adja.
3.6 Retake and repeat
 1. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 12:00 óráig adhatók be.
 2. A beadott és elfogadott házi feladatok a 1) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javíthatók.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
házi feladat elkészítése180
Összesen180
3.8 Effective date
5 February 2021
This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév