Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Mérnökszeizmológia
1.2 Code
BMEEOAFAV04
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Völgyesi Lajos
academic rank Professor
email volgyesi.lajos@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Geodesy and Surveying
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja a földrengés-biztos építőmérnöki tervezés természettudományos megalapozása, vagyis, hogy a hallgatók olyan geofizikai, tektonikai, szeizmológiaia alapismereteket szerezzenek, amelyek szükségesek az építőmérnöki létesítmények földrengésbiztos tervezéshez. Elsajátítsák a szükséges geofizikai alapismereteket, megismerjék a szeizmológiai alapfogalmakat, a földrengések keletkezését, a földrengéshullámok kialakulását és terjedését, a rengéshullámok regisztrálását és kiértékelését. A cél, hogy átlássák a Föld és ezen belül hangsúlyosan a Kárpát-medence térségének tektonikáját és szeizmicitását. Elsajátítják a mérési módszerekkel kapcsolatos ismereteket és megismerjék a szeizmogramok információtartalmát. Képesek legyenek a mérnökszeizmológiai gondolkodásra, adott terület földrengés-kockázatának és veszélyeztetettségének meghatározására, a földrengésbiztos tervezéshez szükséges paraméterek meghatározására. Cél, hogy a hallgatók megismerjék a kiemelt fontosságú építmények létesítése esetén a szükséges megelőző szeizmológiai vizsgálatokat, ismerjék a földrengések hatását a mérnöki létesítményekre. A nagyszámú esettanulmányból tapasztalatokat szerezzenek a korábbi földrengések során keletkezet sérülésekből és épületkárokból a védekezés szempontjaira, az építmények méretezésére és így mérnöki oldalról is képesek legyenek minimalizálni a kockázatokat.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. rendelkezik a fontosabb geofizikai alapismeretekkel, paraméterekkel és adatokkal,
 2. ismeri a szeizmológiai alapfogalmakat, a földrengések kialakulásának mechanizmusát,
 3. tisztában van a földrengéshullámok regisztrálásának módszereivel, eszközeivel, a szeizmogramok információtartalmával és felhasználásával,
 4. meg tudja határozni a földrengések fontosabb paramétereit (epicentrum, hipocentrum, kipattanási idő, méret, erősség, első elmozdulás iránya, beérkezési szög)
 5. tisztában van a mérnökszeizmológia események jelentőségével és a korábbi földrengések hatásával
 6. ismeri a teljes Föld és a Kárpát-Pannon térség dinamikáját és szeizmikus viszonyait
 7. ismeri a mérnöki szerkezetek szeizmikus érzékenységét8. ismeri a mérnökszeizmológiai kockázatokat és mérnöki tervezéshez szükséges paramétereket.
B. Skills
 1. felismeri a különböző geofizikai jelenségek (földmágneses anomáliák, a földmágneses tér időbeli változása, a geotermikus anomáliák és a radioaktív jelenségek) kapcsolatát a Föld tektonikai folyamataival,
 2. a földrengések hullámtípusai alapján be tudja sorolni az egyes rengéseket és értékelni tudja azok szeizmikus hatását,
 3. össze tudja állítani a szeizmikus tervezéshez szükséges legfontosabb adatok listáját és a tervezéshez szükséges paramétereket ki tudja értékelni,
 4. képes egy adott mérnökszeizmológiai tervezési feladat megoldásának bemutatására,
 5. adott feladathoz képes nemzetközi szakirodalom felhasználására,
 6. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitudes
 1. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 2. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 3. törekszik a geodinamikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a geodinamikai témakörhöz köthető feladatok és problémák megoldását és adott források alapján történő megoldását,
 2. figyelembe veszi a geodinamikai feladatok megoldásának logikai lépéseit,
 3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.A geotektonika alapjai, geofizikai, mérnökszeizmológiai alapismeretek
2.Földmágnesség és kapcsolata a geotektonikával
3.Geotermikus, radioaktív jelenségek és ezek geotektonikai jelentősége
4.Szeizmológiai alapfogalmak, a földrengések keletkezése, a földrengéshullámok kialakulása és terjedése
5.Szeizmográfok, a rengéshullámok regisztrálása és kiértékelése
6.A földrengések jellemzőinek meghatározása, Magyarország szeizmicitása
7.A Föld belső felépítése a rengéshullámok alapján. Földrengések előrejelzése
8.Látogatás az MTA GGKI Szeizmológiai Obszervatóriumában
9.Geotektonika
10.A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája
11.Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok
12.Méretezés földrengésekre az európai elvek figyelembevételével
13.Földrengéskárok, esettanulmányok
14.Budapest földrengés-veszélyeztettsége

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Bath, M. (1979): Introduction to Seismology. Birkhauser
 2. Bisztricsány (1971): Mérnökszeizmológia, Akadémiai Kiadó
 3. Csák, Hunyadi, Vértes (1981): Földrengések hatása építményekre, Műszaki Kiadó
 4. Dulácska E, Joó A., L, Kollár L. (2008): Tartószerkezetek tervezése földrengési hatásokra. Akadémiai Kiadó
 5. Rogers, N. (ed) (2007): An Introduction to Our Dynamic Planets. Cambridge Univ. Press
b)Jegyzetek:
 1. Völgyesi L. (2002): Geofizika. Műegyetemi Kiadó.
c) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzetek: geofizikai alapismeretek, geofizika, mérnökszeizmológia
2.6 Other information
1) Az előadások keretein belül számos esettanulmánnyal illusztráljuk az elhangzottakat.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszékek honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; volgyesi.lajos@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a félév végi zárthelyi eredménye alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
zárthelyi dolgozatHZA.1-A.7; B.1-B.6; C.1-C.4; D.1-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele az aktív részvétel az előadások 79%-án .
A megszerzett aláírás 2 félévéig érvényes. [Ha nincs külön előírás a TVSZ szerinti időtartam érvényes.]
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80<=P
jó (4)70<=P<80%
közepes (3)60<=P<70%
elégséges (2)50<=P<60%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
1 Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés (zh) a pótlási időszakban egy alkalommal díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
félévközi készülés a tantárgyra14×1=14
felkészülés a zh-ra48
Összesen90
3.8 Effective date
31 December 2021
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév