Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Szerkezetek Stabilitása
1.2 Code
BMEEOHSMT-2
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 1
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Kövesdi Balázs Géza
academic rank Associate professor
email kovesdi.balazs@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Structural Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization in Numerical modelling, Strcutural Engineering (MSc) programme
Compulsory in the Specialization of Structures, Strcutural Engineering (MSc) programme
-
1.12 Prerequisites
Ajánlott előkövetelmény:
 • Tartószerkezetek 1. (BMEEOHSMS51)
1.13 Effective date
5 de fevereiro de 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja az acélszerkezetek stabilitásvizsgálati eljárásainak és méretezési kérdéseinek elsajátítása. A hallgató a tárgy keretében megismeri a stabilitáselméleti és a vékonyfalú szelvények mérnöki csavaráselméletének alapfogalmait, illetve azok gyakorlati jelentőségét és alkalmazhatóságát. Ismertetésre kerülnek az építőmérnöki acélszerkezetek esetén előforduló legjelentősebb stabilitásvesztési módok (kihajlás, kifordulás, térbeli elcsavarodó kihajlás és lemez horpadás). Mindegyik stabilitásvesztési mód esetén a hallgató megismeri a jelenség elvi és matematikai alapjait, Eurocode alapú méretezési eljárásait és azok gyakorlati alkalmazását.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a mérnöki stabilitáselmélet alapfogalmait,
 2. ismeri a vékonyfalú szerkezetek mérnöki csavaráselméletének alapjait,
 3. ismeri a rúdszerkezetekre jellemző síkbeli és térbeli stabilitásvesztési jelenségeket,
 4. ismeri a rúdszerkezetek stabilitási ellenállásának meghatározására alkalmazható méretezési módszereket,
 5. ismeri a merevítetlen lemezek jellemző stabilitásvesztési jelenségeit és posztkritikus viselkedését,
 6. ismeri a merevített lemezek jellemző stabilitásvesztési jelenségeit és posztkritikus viselkedését,
 7. ismeri a merevített lemezes szerkezetek méretezési specifikumait,
B. Skills
 1. képes a tiszta és gátolt csavarásból származó feszültségek kiszámítására,
 2. képes rugalmasan megtámasztott merevtestek kritikus teherparaméterének meghatározására,
 3. képes egyszeresen szimmetrikus vékonyfalú keresztmetszetek térbeli elcsavarodó kihajlási ellenállásának meghatározására,
 4. képes a lokális horpadás és a globális tönkremenetelt leíró kritikus teherparaméretek meghatározására,
 5. képes tetszőleges vékonyfalú keresztmetszetű szerkezetek kifordulási kritikus nyomatékának meghatározására,
 6. képes síkjában terhelt hosszbordákkal merevített lemezek horpadási ellenállásának meghatározására,
 7. képes véges elemes és véges sávos módszert alkalmazó programok gyakorlati alkalmazására a kritikus teherparaméter meghatározásában,
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival,
 2. nyitott a numerikus eszközök használatára,
 3. törekszik a stabilitási jelenségek megértéséhez és méretezéséhez szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a stabilitási jelenségek végiggondolását és adott források alapján történő méretezését,
 2. nyitottan fogadja és átgondolja az újszerű méretezési eljárásokat, azok elvi alapjait, helyességét.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, házi feladat, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A mérnöki stabilitáselmélet alapfogalm
2. A mérnöki csavaráselmélet alkalmazása – gátolt csavarás figyelembe vétele vékonyfalú szelvénye
3. Nyomott rúd stabilitási analízise (rugalmas kihajlás)
4. Nyomott rúd stabilitási analízise, EC3 szerinti méretezése
5. Rugalmasan ágyazott nyomott rúd számítása
6. Térbeli elcsavarodó kihajlási ellenállás meghatározása
7. Rúdszerkezetek kifordulási ellenállásának meghatározása
8. Lineáris stabilitásvizsgálat, geometriai merevségi mátrix szerepe
9. Lemez elemek horpadása, posztkritikus viselkedése
10. Lemezes szerkezetek horpadása, posztkritikus viselkedése
11. Merevítetlen és merevített lemezek stabilitási méretezése
12. Merevítetlen és merevített lemezes szerkezetek tervezése
13. Redukált feszültségek módszere – gyakorlati alkalmazása
14. Lemezes szerkezetek stabilitásának aktuális kutatási témái

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek
 1. Kollár L: A mérnöki stabilitáselmélet különleges problémái
 2. Iványi Miklós: Stabilitástan
 3. ECCS: Commentary and worked examples to EN 1993-1-5 „Plated Structural Elements”
 4. Ádány S, Dulácska E., Dunai L., Fernezelyi S., Horváth L., Kövesdi B: Acélszerkezetek, Tervezés az Eurocode alapján – Általános eljárások,
 5. Ádány S, Dulácska E., Dunai L., Fernezelyi S., Horváth L.: Acélszerkezetek, Tervezés az Eurocode alapján – Speciális eljárások
 6. Yu Wei-Wen: Cold-formed steel design, 2000
 7. Timoshenko, Gere: Theory of elastic stability.
b) Letölthető anyagok
 1. Dunai: Előadásvázlat
 2. Ádány, Dunai: Lecture notes
 3. Gyakrolati órai anyagok, előadásfóliák
2.6 Other information
--
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: kovesdi.balazs@emk.bme.hu
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két házi feladat és a vizsgán mutatott eredmény alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. házi feladat HF1 A.1-A.4; B.1-B.3
2. házi feladat HF2 A.5-A.7; B.4, B.6-B.7; C.1-C.4
Szóbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés) V A.1-A.7; B.1-B.7; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH1 15%
HF1 15%
Szorgalmi időszakban összesen 30%
V 70%
Összesen 100%
A tárgy teljesítésének feltétele, hogy a hallgató mind a két házifeladaton elérje az elérhető pontszám 50%-át. A vizsgán nyújtott elégtelen teljesítmény elégtelen érdemjegyet von maga után.
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató mindkét házi feladaton.
A tantárgyból korábban szerzett, a vizsgaérdemjegy megállapításnál figyelembe vehető félévközi eredmények 6 félévig visszamenőleg fogadhatók el.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85<=P
jó (4)75<=P<85%
közepes (3)65<=P<75%
elégséges (2)50<=P<65%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
A házi feladatok leadásának pótlása a félév szorgalmi időszakában a féléves ütemtervben megadott időpontban lehetséges.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra 14×1=14
felkészülés a teljesítményértékelésekre 1×8=8
házi feladat elkészítése 24
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 8
vizsgafelkészülés 24
Összesen 120
3.8 Effective date
5 de fevereiro de 2021
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak