Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Infrastruktúra-építőmérnöki technikusi gyakorlat
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEODHAI42
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktóra nélküli tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Szakmai gyakorlat (160)
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Aláírás érdemjegy nélkül
1.6 Kreditszám
0
1.7 Tárgyfelelős
név ismeretlen
beosztás Egyetemi tanár
email ismeretlen@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Dékáni hivatal
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező az építőmérnöki (BSc) szak Infrastruktúra-építőmérnöki ágazatán
1.12 Előkövetelmények
Gyenge előkövetelmény:
 • Vízépítés, vízgazdálkodás (BMEEOVVAT43)
 • Közlekedéstervezés (BMEEOUVAI43)
 • Közművek II. (BMEEOVKAI41)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2021. április 26.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgya célja, hogy a hallgató tapasztalatot szerezzen az infrastruktúra építőmérnöki tevékenység gyakorlati területéről. A gyakorlatnak helyet adó, a hallgatót alkalmazó cégnél, vagy hivatalnál folyó tevékenységnek illeszkednie kell a specializáció (közlekedési létesítmények, vízmérnöki, vízi közmű és környezetmérnöki, építmény-információs modellezés és menedzsment, geodézia) témájához. A munkahelynek alkalmasnak kell lennie, hogy a hallgató korszerű technológiákat, kivitelezési és üzemeltetési gyakorlatokat ismerhessen meg.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. ismeri a terepi munka fő jellegzetességeit,
 2. ismeri az általános balesetvédelmi, munkavédelmi követelményeket,
 3. ismeri az infrastruktúra-építőmérnöki tevékenység közben hivatali rendszereket, alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyokat,
 4. ismeri az infrastruktúra-építőmérnöki tevékenység döntéshozatali mechanizmusát,
 5. ismeri a tankönyvi anyag és a valós jelenségek hasonlóságait, különbözőségeit.
B. Képesség
 1. képes a terepi munkahelyeken (vagy hivatalokban) biztonsággal, otthonosan mozogni, munkát végezni,
 2. képes az infrastruktúra-építőmérnöki tevékenység ügyintézési rendjében eligazodni,
 3. képes felmérni a szakmai döntéseinek súlyát, illetve következményeit,
 4. képes szakmai véleményét, gondolatait szaknyelvi formában, szóban és írásban kifejezni.
C. Attitűd
 1. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra, és a feladatvégzés szakszerű dokumentálására,
 2. igyekszik a gyakorlat során legjobb tudása szerint elvégezni a rábízott feladatot.
D. Önállóság és felelősség
 1. képes a munkakörökhöz rendelt felelősségi viszonyokat felmérni, saját felelősségi szintjét felismerni, és ezt írásos dokumentációban is vállalni,
 2. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik munkatársaival a feladatok megoldásában, a közös feladatvégzés sikeréhez képességeihez mérten dokumentáltan hozzájárul.
2.3 Oktatási módszertan
Infrastruktúra-építőmérnöki tevékenység során gyakorlati és elméleti ismeretszerzés előzetes oktatás és munkavégzés közben.
2.4 Részletes tárgyprogram
A hallgatók egyedi munkaterv szerint végzik tevékenységüket, egységes tanagyag és időbeosztás nincs.
A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
A hallgatók egyedi munkaterv szerint végzik tevékenységüket, egységes oktatási segédanyag nincs. A munkakezdés előtt az egyedi oktatási anyagokat a munkáltató biztosítja.
2.6 Egyéb tudnivalók
A munkához szükséges és a munkavédelmi felszereléseket a munkáltató biztosítja.
2.7 Konzultációs lehetőségek

Oktatói konzultáció nem szükséges, egyedi igény esetén, e-mailen történő kapcsolatfelvétel útján (lásd elérhetőségek).

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 I. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a gyakorlat végén leadott beszámoló tanulmány alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
beszámoló tanulmány (összegző értékelés)TANA.1-A.5; B.1-B.4; C.1-C.2; D.1-D.2

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
TAN100%
Összesen100%
A tárgy eredménytelen, ha a tanulmány határidőre nem kerül leadásra, vagy tartalma nem igazolja az elvárások teljesítését.
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy
 • a hallgató által felkért gyakorlati helyet a tanszéki kapcsolattartó a határidőre leadott készségnyilatkozat alapján jóváhagyja,
 • a hallgató az előírt gyakorlati időt megállapodás szerint kitöltse,
 • a hallgató a gyakorlati idő igazolását és a követelményeknek megfelelő tanulmányt határidőre leadja.
3.5 Érdemjegy megállapítása
A tantárgyhoz érdemjegy nem tartozik.
3.6 Javítás és pótlás
A tárgyban javítási és pótlási lehetőség nincs.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
részvétel a szakmai gyakorlaton160
Összesen160
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2021. április 26.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 I. félév