Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
GPS technológiák
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOFTTAT6
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 9
Gyakorlat 9
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Vizsga
1.6 Kreditszám
6
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Szűcs László
beosztás Egyetemi docens
email juhasz.attila@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Szakirányú továbbképzés
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2021. május 1.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a GNSS helymeghatározás elméletével, végrehajtásával és geodéziai-térinformatikai alkalmazási területeivel. A tantárgy keretében a hallgatók ismereteket szerezhetnek a Földet helyettesítő földalakok elméletéről, a hagyományos, egész Földön alkalmazható csillagászati helymeghatározási módszerek kialakulásáról és működéséről (csillagászati helymeghatározás, VLBI), a mesterséges holdakon alapuló helymeghatározó rendszerek elméletéről és koordináta-rendszereiről, a GPS-rendszerek fejlődéséről és különböző megvalósításairól (Transit-Doppler, NAVSTAR, GLONASS, Bei-Dou, GALILEO, stb.). Találkozhatnak a GNSS rendszereket kiszolgáló földi infrastruktúra alkalmazásával. A gyakorlatokon a geodéziai GPS-helymeghatározás végrehajtása és feldolgozása mellett a navigációs, kézi GPS-vevőkkel végzett feladatokat kapnak. Végül szó esik a GPS-szel végzett geometriai adatgyűjtés feldolgozásánál adódó transzformációkról, és a gyűjtött adatok különböző szakterületeken történő felhasználásáról.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. Ismeretekkel bír a globális helymeghatározás különböző technikáiról.
 2. Ismeri a GPS-technológia térinformatikai alkalmazásának területeit
 3. Átlátja a különböző GNSS vevőkészülékek működésének elvét.
 4. Ismeri a GNSS-t kiszolgáló infrastruktúra lehetőségeit.
 5. Ismeri az alkalmazáshoz szükséges utófeldolgozás elméleti alapjait.
 6. Tisztában van a kapott eredmények megbízhatóságával.
B. Képesség
 1. Képes megtervezni az adatgyűjtéshez alkalmazandó műszerfelszerelés összeállítását, különbséget tenni a különböző műszerek felhasználási területei között.
 2. Képes a navigációs GPS-vevőkkel adatgyűjtést végezni.
 3. Képes a gyűjtött adatok további felhasználásra történő átalakítására.
C. Attitűd
 1. Munkájában alkalmazza a GNSS-technikákat.
 2. Megkülönbözteti az egyes feladatokra alkalmazható mérési eljárásokat.
D. Önállóság és felelősség
 1. Önálló munkavégzés navigációs GPS-műszerek kezelésével.
 2. A gyűjtött adatok minőségének értékelése
2.3 Oktatási módszertan
Előadások és terepi körülmények közötti mérési gyakorlatok. Teljesítményértékelés házi feladaton keresztül.
2.4 Részletes tárgyprogram
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.A globális helymeghatározás elve és kialakulása.
2.Hagyományos globális helymeghatározó módszerek (csillagászati helymeghatározás, VLBI)
3.A mesterséges holdak megjelenése a helymeghatározásban, hagyományos, mesterséges hold alapú módszerek (égi fotogrammetria, SLR)
4.A GNSS rendszerek elve, felosztása.
5.A NAVSTAR-rendszer.
6.A GLONASS, GALILEO és Bei-Dou GNSS-rendszerek.
7.A felhasználói szegmens. A mérési eredmények feldolgozása.
8.Terepi mérési gyakorlat
9.Terepi mérési gyakorlat
10.Terepi mérési gyakorlat
11.Terepi mérési gyakorlat
12.Terepi mérési gyakorlat
13.Terepi mérési gyakorlat
14.Terepi mérési gyakorlat

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Tankönyvek:
 1. Ádám és tsai. (szerk) (2004): Műholdas helymeghatározás. Műegyetemi Kiadó, Budapest, pp 458.
b) Előadásokon kiadott anyagok.
2.6 Egyéb tudnivalók
2.7 Konzultációs lehetőségek

Az oktatási napokon személyes, ezen kívül írásos konzultációra van lehetőség e-mail-ben: szucs.laszlo@uni-obuda.hu

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 II. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése, az elméleti tananyag zárhelyi jellegű számonkérése, a gyakorlatokon végrehajtott hat labor feladat alapján, és a félév során tanulmányozott települési térség vizsgálatát dokumentáló három házi feladat alapján, illetve írásbeli vizsga alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
3 db házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés)HF1-HF3A.1-A.6; B.1-B.3; C.1-C.2; D.1-D.2
ZárhelyiZHA.5; B.1-B.3
VizsgaVA.1-A.6; B.1-B.3; C.1-C.2; D.1-D.2

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
HF110%
HF210%
HF310%
ZH30%
V40%
Összesen100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban összesen megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató.
3.5 Érdemjegy megállapítása
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)87%<=P
jó (4)75<=P<87%
közepes (3)62<=P<75%
elégséges (2)50<=P<62%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Javítás és pótlás
 1. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
 2. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés javítása esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon18×1=18
felkészülés ZH-ra10
felkészülés vizsgára30
Összesen58
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2021. május 1.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 II. félév