Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Környezetmérnöki alapok
1.2 Code
BMEEOVKAKM1
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Kardos Máté Krisztián
academic rank Assistant professor
email kardos.mate@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Kizáró feltétel:
 • Környezetmérnöki alapok (BMEEOVKAT23)
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja természettudományos és környezetmérnöki ismeretek nyújtása a mérnöki tevékenység műveléséhez szükséges alapszintű tájékozottság megszerzéséhez. Főbb témakörök: Az emberi tevékenységek és a környezet kapcsolata. Rendszerdinamikai alapfogalmak, elemek anyagforgalma a természetben. Az ökológiai lábnyom, vízlábnyom, szénlábnyom fogalma. Környezeti hatások fogalma, jellemzése, az építőmérnöki tevékenység környezeti hatásai (víz-, levegő- és talajszennyezések, haváriák). Környezetgazdaságtani alapfogalmak, környezet tervezés és hatáselemzés. Energiatermelés és megújuló energiaforrások.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Értelmezni tudja az ember és környezete, valamint a gazdaság és a környezet viszonyát.
 2. Áttekintéssel rendelkezik a dinamikus környezeti rendszerek elemeiről és működéséről.
 3. Tudomást szerez a főbb geokémiai körfolyamatokról és az emberi tevékenységek azokra gyako- rolt hatásairól.
 4. Ismereteket szerez a főbb szennyezőanyagokról, a környezetszennyezés folyamatáról és szeny- nyezésekre adott válaszlehetőségek fejlődéséről.
 5. Tisztában van a legfontosabb víz- és légszennyezési problémákkal.
 6. Tájékozott az ökológiai rendszerek és az ökoszisztéma szolgáltatások fontosságát illetően.
 7. Ismereteket szerez a környezeti katasztrófák értékeléséről.
 8. Áttekintéssel rendelkezik a környezeti szabályozás céljairól és eszközrendszeréről.
 9. Tájékozott az energiatermelés és -hasznosítás környezeti vonatkozásairól.
B. Skills
 1. Képes értelmezni és megkülönböztetni a környezeti hatások és jólét indikátorait.
 2. Képes felismerni az eltérő szmog típusokat és rámutatni azok kiváltó okaira.
C. Attitudes
 1. Felismeri az emberi tevékenységek környezeti hatásainak fontosságát.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és ehhez akár a kötelező tananyagokon túlmenően, internetes forrásokból keres választ a kérdéseire.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Bevezetés. Ember és környezet, valamint gazdaság és környezet viszonya. A növeke- dés korlátai, fenntarthatóság. Környezeti válságtünetek, a környezetvédelem kialaku- lása. A „Nagy gyorsítás” és a Holocén-Antropocén átmenet.
2.Rendszerdinamika. Dinamikus rendszerek elemei, működése és korlátai. Rendszer- stabilitás és különböző állapotok közötti átmenetek. A környezetvédelem, fenntartha- tóság és a rendszerdinamika kapcsolódásai. A Föld-rendszer korlátai.
3.Anyagforgalom és anyagfelhasználás. Anyagforgalmi alapismeretek és geokémiai körfolyamatok: a szén, a nitrogén, a foszfor és a víz geokémiai körforgalma és kapcsolódó fontosabb környezeti problémái.
4.Szennyezések (1. rész). Klasszikus "környezetvédelem": szennyezőanyagok, szeny- nyezés, kibocsátás/terjedés/környezetminőség definíciói. A környezetszennyezésre adott válaszlehetőségek fejlődési állomásainak bemutatása vízszennyezési példákon keresztül (járványok, vízfolyások szervesanyag-terhelése, eutrofizáció).
5.Szennyezések (2. rész). A környezetszennyezésre adott válaszlehetőségek fejlődési állomásainak bemutatása légszennyezési példákon keresztül (légköri állapot hatása pontforrásból kibocsátott szennyezőanyag-csóva vertikális keveredésére, London tí- pusú és Los Angeles típusú szmog, magaslégköri ózonréteg elvékonyodása).
6.Ökológia és ökoszisztéma szolgáltatások. Miért fontos az ökológiai rendszerek véd- elme? Mik azok az ökoszisztéma szolgáltatások? Mi a mögöttes elmélet és a gyakorla- ti tapasztalat? Ökoszisztéma szolgáltatások típusai példákkal. Válaszok a "Mit vé- dünk?" és "Miért védjük?" kérdésekre.
7.Haváriák/környezeti katasztrófák. Katasztrofális kimenetelű környezeti problémák – hogyan értelmezzük őket. Mik az általános jellemzők? Lépték, térbeliség és időbeliség kérdései. A klasszikus csoportosítás újragondolása okok és hatások alapján. A rend- kívüli „rendkívüli” újragondolása.
8.Környezeti hatások és jólét indikátorai. Mit várunk a különböző indikátoroktól? Ökológiai lábnyom, vízlábnyom, szénlábnyom, HDI, SDG: mit takarnak és mire használhatók? Hol tart a környezeti-fenntarthatósági válság az indikátorok alapján?
9.Környezeti szabályozás és menedzsment. Externáliák, szabályozási eszközök, jogi mérföldkövek, hatásvizsgálat, életciklus-elemzés, egyéni döntések, "zöldítés".
10.Energiatermelés és környezet (1. rész). A szén alapú energiaipar kialakulása és hely- zete, kitekintés a jövőre. A fosszilis energiahordozók alternatívái: nukleáris és meg- újuló energiaforrások. A vízenergia és szélenergia hasznosítás lehetőségeinek áttekin- tése.
11.Energiatermelés és környezet (2. rész). A napenergia, biomassza energia és geoter- mális energia hasznosítás áttekintése. Háztartások és mobilitás szénfüggésének csök- kentési lehetőségei.
12.Klímaváltozás. Az emberi tevékenységek szerepe és jelentősége a Föld holocén klí- májának megváltozásában. Mit tudunk és mit tudunk biztosan? Milyen válaszehető- ségeink vannak a problémára? Mi várható a jövőre nézve?
13.Környezetjog. Jogi alapfogalmak, jogalkotás és jogérvényesítés, felelősség kérdése.
14.Összegzés

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Jegyzetek:
 1. Dr. Budai Péter – Dr. Kardos Máté - Dr. Kozma Zsolt: Környezetmérnöki alapok (elektronikus jegyzet, 2021)
b) Letölthető anyagok:
 1. Dr. Clement Adrienne - Dr. Szilágyi Ferenc: Környezetmérnöki alapok. Oktatási segédanyag. BME VKKT (2007)
 2. Élő Bolygó jelentés (2018 és 2020),
 3. Human Development Report (2020)
 4. Előadások diái
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

Az oktatók félév elején a tanszéki honlapon meghirdetett konzultációs idejében vagy az oktató- val előzetesen egyeztetett időpontban (kardos.mate@emk.bme.hu; kozma.zsolt@emk.bme.hu), az oktatók irodájában.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.9; B.1-B.2; C.1-C.2; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH1100%
Összesen100%
A zárthelyi dolgozat elégtelen, ha azon a hallgató a megszerezhető pontszám legalább 50%-át nem éri el.
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80<=P
jó (4)70<=P<80%
közepes (3)60<=P<70%
elégséges (2)50<=P<60%
elégtelen (1)P<50%
A végső eredményt a zárthelyi dolgozat eredménye alapján számítjuk.
3.6 Retake and repeat
A zárthelyi dolgozat második pótlására különeljárási díj ellenében van lehetőség.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
folyamatos készülés az előadásokra14×1=14
kijelölt írásos tananyag elsajátítása18
felkészülés a teljesítményértékelésre30
Összesen90
3.8 Effective date
1 September 2017
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak