Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Geofizikai alapismeretek
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOAFAG42
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Vizsga
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Völgyesi Lajos
beosztás Professzor emeritus
email volgyesi.lajos@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Általános- és Felsőgeodézia Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező az építőmérnöki (BSc) szak Geoinformatika-építőmérnöki ágazatán
1.12 Előkövetelmények
Gyenge előkövetelmény:
 • Matematika A2a (BMETE90AX02)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2017. szeptember 1.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgynak három alapvető célkitűzése van.
A legfontosabb, hogy kiegészítse, illetve teljessé tegye a földmérőmérnök hallgatók Földre
vonatkozó ismereteit, megismertesse azt a kölcsönhatást, amely a Föld geometriáját tárgyaló
geodézia és a Föld fizikáját tárgyaló geofizika között fennáll és ismereteink bővülésével egyre
szorosabbá válik. Minthogy a Föld elméleti alakját fizikai fogalom (a nehézségi erő) révén definiáljuk,
a geofizika igen szoros kapcsolatban áll a Föld alakjának meghatározásával foglalkozó
felsőgeodéziával és a kozmikus geodéziával. A tantárgy egyik célja kiegészíteni az egyetemi
hallgatók ismereteit a Föld fizikai felépítéséről és folyamatairól úgy, hogy lássák a közvetlen
összefüggéseket a Föld alakja, valamint a Föld belső folyamatai és anyagi felépítése között. A
tantárgy igyekszik megadni a fontosabb összefüggések és jelenségek fizikai hátterét és magyarázatát,
amelyekkel a hallgatók a megfelelő szaktárgyak elsajátítása során korábban találkoztak.
A tantárgy másik fontos célja felhívni a figyelmet Földünk dinamizmusára; arra, hogy
körülöttünk lassabban vagy gyorsabban, de minden és állandóan változik, örök mozgásban van.
A geodétáknak tisztában kell lenni azzal, hogy alappontjaink hol, milyen körülmények között és
milyen hosszú időtartamig tekinthetők "nyugalomban" levőnek. Ehhez pedig tudni kell, hogy az
alappontjaink elmozdulását milyen mértékben idézik elő pl. a hőmérsékletváltozások során fellépő
mozgások, a földfelszín tektonikai mozgásai, vagy pl. éppen a Föld tömegközéppontjához
és forgástengelyéhez kötött (gyakran változatlan helyzetűnek feltételezett) koordinátarendszer
elmozdulása. A Földet tehát nem homogén merev testként, nem valami elvont mechanikai fogalomként,
hanem folytonosan alakutó, változásban levő, valóságos fizikai tömegnek kell látni. Ez
pedig lényeges a geodézia szempontjából, mert a végbemenő fizikai folyamatok következtében
beálló változások nagy része meghaladja a mai modern geodéziai mérések pontosságát, tehát
ezek a mérési eredményeinket is befolyásolják.
Végül a geodétáknak a földtudományokkal foglalkozó szakemberek nyelvét éppen úgy
ismerni és érteni kell, mint az építőmérnökökét, mivel ezen a területen is egyre nagyobb szerep
vár rájuk. A jövőben pl. igen nagy fontosságú lesz a Föld nagyszerkezeti egységeinek mozgásvizsgálata,
mivel a legújabb tektonikai elképzelések (az ocean-floor spreading, a kontinensek
vándorlása, a lemeztektonika) végső bizonyításában, vagy pl. a földrengések előrejelzésében
egyre nagyobb szerepe lesz a geodéziának.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. ismeri a földtudományok és a geofizika fogalomrendszerét, szakkifejezéseit,
 2. átlátja a geodézia és a geofizika kapcsolatát, egymásra utaltságát,
 3. tájékozott a földmágneses tér szerkezetéről, időbeli változásáról, geodéziai jelentőségéről,
 4. ismeri a Föld geotermikus viszonyait és radioaktív jelenségeit,
 5. átfogó ismeretekkel rendelkezik a földrengésekről, a Föld belső felépítéséről,
 6. részleteiben ismeri a földi nehézségi erőtér szerkezetét, az erőtér leírásának matematikai-fizikai alapjait,
 7. alkalmazni tudja a gömbfüggvényeket a földi nehézségi erőtér leírására,
 8. ismeri a normál nehézségi erőtér, a potenciálzavar és a különböző gravitációs anomáliák fogalmát, geodéziai jelentőségét és felhasználását
 9. részleteiben ismeri az árapály jelenségét,
 10. tisztában van a forgó mozgások fizikai alapjaival, pontosan ismeri a precesszió és a nutáció jelenségét,
 11. átlátja a luniszoláris és a planetáris precesszió jelenségét, geodéziai és csillagászati hatását, valamint megérti a precessziózavar és a csillagászati nutáció lényegét,
 12. ismeri a szabadnutáció, kényszernutáció, pólusmozgás, pólusingadozás, pólusvándorlás jelenségét, geodéziai és csillagászati hatását,
 13. ismeri a Föld globális tektonikáját.
B. Képesség
 1. képes átlátni a geodézia és a különböző földtudományok kapcsolatát,
 2. összefüggéseiben látja a Föld belső szerkezetét, fizikai folyamatait, dinamikáját,
 3. képes a Föld nehézségi erőterének matematikai leírására, a potenciálzavar és a gravitációs anomáliák geodéziai alkalmazására,
 4. képes a Föld forgási jelenségeinek ismeretében megérteni és átlátni a geodéziai és csillagászati koordináta-rendszerek és a koordináták időbeli változását.
C. Attitűd
 1. fontosnak tartja az előadások látogatása mellett a folyamatos évközi tanulást,
D. Önállóság és felelősség
 1. felelősséggel végzi a tanulmányait,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
2.3 Oktatási módszertan
Előadások, kommunikáció írásban és szóban.
2.4 Részletes tárgyprogram
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.A geofizika szerepe és jelentősége a földtudományokban és a geodéziában.
2.Földmágneses alapfogalmak, földmágneses normálterek és rendellenességek.
3.A földmágneses tér időbeli változása, a mágneses tér eredete, a változások magyarázata.
4.Szeizmológiai alapfogalmak, a földrengéshullámok kialakulása, terjedése és regisztrálása,
a földrengések tér- és időbeli eloszlása, előrejelezhetősége.
5.A Föld szabadrezgései, a Föld belső szerkezete a rengéshullámok alapján.
6.Radioaktívitás jelentősége és alkalmazása a geofizikában, a geotermika és a radioaktivitás
kapcsolata a geotektonikával.
7.A Föld gravitációs (tömegvonzási) és nehézségi erőterével kapcsolatos fizikai
alapfogalmak, a tömegvonzási erőtér gömbfüggvénysoros leírása.
8.A normál nehézségi erőtér, szintszferoidok, gravitációs anomáliák.
9.Gravitációs anomáliák felhasználása a geofizikában és a geodéziában.
10.A nehézségi erőtér időbeli változása: az árapály, szezonális, szekuláris és paleoszekuláris
változások.
11.A Föld forgása: a súlyos és az erőmentes pörgettyűk mozgása, luniszoláris és planetáris
precesszió, általános precesszió, precessziózavar.
12.A Föld forgása: Euler-féle szabadnutáció, kényszernutáció, pólusmozgás,
pólusingadozás, pólusvándorlás.
13.Geotektonika: kontinensek vándorlása, óceáni medencék mozgása, lemeztektonika.
14.A négydimenziós geodézia geofizikai alapjai.

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Jegyzet: Völgyesi: Geofizika, J9-1226, egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó
b) Letölthető anyagok: Elektronikus jegyzet
2.6 Egyéb tudnivalók
Az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki négy vagy több előadásról hiányzik,
nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Konzultációs lehetőségek

Konzultációs időpontok: a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy a tantárgy oktatójával e-mail-ben egyeztetve; email: volgyesi@emk.bme.hu

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése 1 zárthelyi dolgozat (zh) majd a vizsgaidőszakban szóbeli vizsga alapján történik. A zárthelyi dolgozat időtartama 15 perc.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Ellenőrző Zárthelyi feladat (részteljesítmény értékelés)ZHA.1-A.8
Szóbeli vizsga (összegező értékelés)VA.1-A.13; B.1-B.4; C.1; D.1-D.2

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
Zh5
V95
Összesen100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének feltétele az aktív részvétel az előadások 70%-án és a zárthelyi dolgozat
sikeres megírása
A megszerzett aláírás 2 félévéig érvényes. [Ha nincs külön előírás a TVSZ szerinti időtartam
érvényes.]
3.5 Érdemjegy megállapítása
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85-90%
jó (4)72,5-85%
közepes (3)65-72,5%
elégséges (2)50-65%
elégtelen (1)50% alatt
3.6 Javítás és pótlás
 1. A Zh pótlására a pótlási héten van lehetőség. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
 2. Amennyiben az 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
félévközi készülés 14×2=28
vizsga felkészülés 34
Összesen 90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2017. szeptember 1.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév