Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Korrózióvédelem
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOHSTHEI
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 3
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Vizsga
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Fenyvesi Olivér
beosztás Adjunktus
email fenyvesi.oliver@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Hidak és Szerkezetek Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Szakirányú továbbképzés
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2017. szeptember 1.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek az alábbi témakörökben:
Az építőanyagok - ezen belül elsősorban acélok, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek - tönkremenetelét okozó hatások, az anyagok tönkremenetele és a károsodás elkerülésének módjai.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik szakmai képességeiket.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. áttekintéssel rendelkezik az acélok, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek károsodásáról és korrózió elleni védelméről,
 2. (előző tanulmányaira építve) ismeri a az acélok, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek olyan hibás anyaghasználatra vonatkozó beépítési hibákat, amelyek miatt az anyagok korrodálódtak, azok a mérnöki műtárgy vagy szerkezet károsodását okozták, vagy a későbbiekben okozhatják,
 3. ismeri a korrózióvédelemhez alkalmazott felületelőkészítési eljárásokat,
 4. ismeri a korrózióvédelem aktív és passzív módjait (katódos védelem, inhibitorok, szerves, szervetlen, fémes bevonatok, stb.),
 5. ismeri a korrózióvédelem ellenőrző mérési módszereit,
B. Képesség
 1. használja korábbi szaktudását, rendszerezi és kiegészíti korróziós ismereteit,
 2. szakszerűen használja és építi össze az építőanyagokat és ezzel károsodásukat megelőzi,
 3. az építőanyagok korrózió elleni védelmének megfelelő kiválasztására képes,
 4. mérési eredmények alapján képes a korrózióvédelmi rendszerek értékelésére,
C. Attitűd
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az anyagtani tudását elsősorban a korrózióvédelem területén,
D. Önállóság és felelősség
 1. önállóan végzi el az otthoni munkaként kijelölt feladatát,
 2. aktívan részt vesz a szakmai vitában, illetve a foglalkozásokon,
 3. véleményét indoklással együtt kifejti.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások, kommunikáció írásban és szóban, vizsga.
2.4 Részletes tárgyprogram
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Felülettisztítás, felület előkészítés
2.Acél korrózióvédelem - szerves és szervetlen bevonatok, ellenőrző mérési módszerek és kiértékelésük
3.Elasztomerek
4.Betonjavítás és sóvédelmi bevonatok

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Tanköny:
 • Balázs György: Építőanyagok és kémia Tankönyvkiadó 2002. Jegyzet kód 94493
b) Letölthető anyagok:
 • Előadás-vázlatok
c) Szabványok/kivonatok:
 • MSZ_EN_ISO_12944 szabványsorozat
 • MSZ EN 1504 szabványsorozat
 • MSZ EN ISO 4628 szabványsorozat
 • MSZ EN ISO 8501, 8503
 • MSZ EN ISO 2063
 • MSZ EN ISO 1461
 • e-UT 07.04.11 [UT 2.2-202]
 • e-UT 07.04.13
2.6 Egyéb tudnivalók
2.7 Konzultációs lehetőségek

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: fenyvesi.oliver@emk.bme.hu

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a vizsga alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
VizsgaVA.1-A.5; B.1-B.4; C.1-C.2; D.1-D.3

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
V100%
Összesen100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgyból aláírás szerezhető az előadások 60%-án való jelenlét eredményes teljesítése esetén.
3.5 Érdemjegy megállapítása
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85 % <= P
jó (4)74 % <= P < 85%
közepes (3)63 % <= P <74%
elégséges (2)50 % <= P < 63%
elégtelen (1)50% < P
3.6 Javítás és pótlás
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Tevékenység Óra/félév
részvétel kontaktórám 9
felkészülés teljesítményétékelésre 36
szabványok és műszaki előírások tanulmányozása 20
felkészülés az órákra, szakirodalom tanulmányozása 25
Összesen 90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2017. szeptember 1.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
Nem induló tárgyak