Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Hulladékgazdálkodás
1.2 Code
BMEEOVKAV59
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Bódi Gábor
academic rank Master professor
email bodi.gabor@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2016

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
Habár napjaink egyik legfontosabbnak tekintett gazdasági, környezetvédelmi , sőt társadalmi problematikája az energiához kapcsolódik, a válság utáni stabilizáció egy másik, az energiával azonos szintű problémakört fog fölevetni (aminek első jelei már az ezredforduló környékén jelentkeztek). Ez a nyersanyagok és alapanyagok korlátozott mennyisége és egyre szűkösebb volta. A tárgy, amely az anyagokkal és a hulladékokkal (fölöslegessé minősített anyagok) való gazdálkodás tényeit és összefüggéseit foglalja össze, ennek a régi-új problémának a megoldásához kíván segítséget nyújtani. Az új közelítés és a fölállított új rendszer azzal, hogy az eddigieknél jobban közelíti a valóságot, a megoldás gyakorlati lehetőségeit helyezi előtérbe.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Tisztában van a hulladék fogalmával.
 2. Ismeri a hulladék környezeti kockázatát.
 3. Tájékozott az érvényben lévő uniós fejlesztésekkel a hulladékgazdálkodással kapcsolatban.
 4. Ismeri a hulladékgazdálkodás közszolgálati rendszerét.
 5. Ismeri a hulladékgazdálkodás intézményi és jogszabályi hátterét.
 6. Tájékozott a hulladékgazdálkodás közszolgálati rendszerének működésével.
 7. Tájékozott a közszolgáltatás gazdasági kérdéseivel.
 8. Tisztában van a hulladék- és anyagciklussal.
 9. Ismeri a hulladékok hasznosítási lehetőségeit.
 10. Tisztában van a kármentesítés módszereivel és jogszabályival.
 11. Ismeri a végső elhelyezéshez szükséges hulladéklerakók építésének és lezárásának módszeretit.
B. Skills
 1. Képes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban a tudása alapján az összefüggések felismerésére.
 2. Képes a kármentési feladatokat kapcsolatos jogszabályokban a tudása alapján megfogalmazni és a szükséges tevékenységeket áttekinteni.
 3. Képes a nem hasznosítható hulladékok végső elhelyezésnek megoldásainak szakszerűségét megítélni.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval
 2. Képes az előadással kapcsolatban kérdések megfogalmazására.
 3. Szóbeli kommunikációban törekszik az érthető, szabatos fogalmazásra, írásbeli megnyilvánulásaiban törekszik az igényes, rendezett, a mérnöki szakma által elvárható színvonalú dokumentáció készítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Bevezető előadás a tárgy főbb témaköreiről: Anyag és anyagokkal való gazdálkodás, A hulladék, A hulladékgazdálkodás közvetlen eszközei (megelőzés, hasznosítás, kezelés végső elhelyezés)m Kármentesítés, Hulladékgazdálkodás gazdasági és társadalmi háttere, Hulladékgazdálkodás intézményrendszere, Vállalati hulladékmenedzsment.
2.Hulladék - környezeti kockázat: környezetszennyezési katasztrófák, Hulladék fogalma: bizonytalanságok a hulladék állapot megítélésekor.
3.Uniós fejlesztések a hulladékgazdálkodásban.
4.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszere.
5.A hulladékgazdálkodás intézményi és jogszabályi háttere.
6.Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer működtetése.
7.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő gazdasági kérdések, díjképzés, finanszírozás, megtérülés, indokolt költség.
8.Hulladékciklus- anyagciklus, Termék-hulladék- termelési maradék- melléktermék, Hulladék állapot megszűnése, Kérdés: a szennyvíz iszap hulladék?
9.A kotort mederanyag mikor hulladék? Hulladékgazdálkodás, hulladékok besorolása, veszélyesség megítélése, vörös iszap- szennyezés tanulságai.
10.Vörös iszap hasznosítási lehetőségei.
11.A kármentesítések jogszabályi, intézményi háttere. A kármentesítés szakaszai és lehetséges módszerei.
12.Hulladéklerakók tervezése, építése. Hulladéklerakók tervezésének főbb műszaki és környezetvédelmi követelményei Hulladéklerakók szerkezeti kialakítása, speciális építőanyagok Hulladéklerakók üzemeltetése. Hulladéklerakók rekultivációja
13.Kármentesítési feladatok tervezése, végrehajtása. A talaj és talajvíz szennyezések felmérése, vizsgálata. Kármentesítési munkák előkészítése, engedélyezése. Kármentesítés végrehajtása, esettanulmányok. Kármentesítés lezárása, utómonitorig.
14.Zárthelyi dolgozat

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Takáts Attila: Hulladékgazdálkodás
 2. Dr. Árvai János: Hulladékgazdálkodási kézikönyv
b) Letölthető anyagok:
 1. Előadások diái
 2. Előadásokról készült videófelvétei
2.6 Other information
Az előadásokon való részvétellel a ZH-ba beszámítható többlet pontokat lehet szerezni.
2.7 Consultation
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a zárthelyi dolgozat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.11; B.1-B.3; C.1-C.3; D.1
A szorgalmi időszakban tartott értékelés pontos idejét a „Részletes féléves ütemterv” tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH1100%
Összesen100%
A zárthelyi dolgozat eredménytelen, ha azon a hallgató a megszerezhető pontszám legalább 30%-át nem éri el.
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a zárthelyi dolgozaton a megszerezhető pontszám legalább 30%-át elérje a hallgató.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)90% <= P
jó (4)70% <= P < 90%
közepes (3)50% <= P < 70%
elégséges (2)30% <= P < 50%
elégtelen (1)P < 30%
A végső eredményt a zárthelyi dolgozat és a megszerezhető többletpontok alapján számítjuk.
3.6 Retake and repeat
A ZH írására a moodle rendszerben teszt jelleggel van lehetőség. A ZH-t háromszor lehet megirni, három időpontban. A három próbálkozásból a legjobb a ZH pontjainak száma.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésre32
Összesen60
3.8 Effective date
1 September 2016
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév