Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Szerkezetek diagnosztikája
1.2 Code
BMEEOEMMM-1
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 1
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Balázs L. György
academic rank Professor
email balazs.gyorgy@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
-
1.12 Prerequisites
Ajánlott előkövetelmény:
 • Anyagtudomány építőmérnököknek (BMEEOEMMS52)
1.13 Effective date
1 September 2017

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy a mesterképzés hallgatói az állapotfelvétel módszereit sajátítják: adatgyűjtés, helyszíni vizsgálatok, próbavétel, laboratóriumi vizsgálatok. A hallgató megismerkedik a szakértői tevékenységgel, és tudnia kell alkalmazni a fent említett módszereket a szakértői vélemény készítésékor pl. beton, vasbeton, kő, falazott, acél és fa szerkezetek szilárdsági, fizikai és kémiai vizsgálatai. Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok. Repedések diagnosztikája. Épületszerkezeti diagnosztika. Falazatok nedvesedése.
A hallgatóknak az ismeretek összességének elsajátításáról a 2 zh-n, vizsgán, valamint az összegző teljesítményértékeléssel kell számot adniuk.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Áttekintéssel rendelkezik az építmények hibáiról.
 2. Különböző vizsgálati szempontok szerint megfelelően értékelni tudja a szerkezetek állapotát.
 3. Áttekintéssel rendelkezik a laboratóriumi vizsgálatokról.
 4. Ismeri a szerkezetek veszélyességi állapotát.
 5. Megérti a vizsgálati módszerek előnyeit és hátrányait és az alkalmazott módszerek becslésének pontosságát.
 6. Ismeri a hibák jellegét és okát.
 7. Érti a szabványokat, előírásokat, ezek figyelembevételének szükségességét minősítési szempontból.
B. Skills
 1. Szakszerűen foglalja össze a diagnosztika témaköreit.
 2. Otthoni feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült lapok, katalógusok, szakirodalom, online források).
 3. Megbízhatóan értékeli az alkalmazott módszerek eredményeit.
 4. Képes megítélni az építmények veszélyességi állapotát.
 5. Képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott szerkezet/szerkezeti elem vizsgálatakor.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeinek használatára.
 3. Törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan elvégzi a választott tanulmány/téma feldolgozását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Methods
Előadások, bemutató gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Bevezetés. A szerkezeti diagnosztika feladatai.
2.Faszerkezetek diagnosztikája
3.Homlokzati falszerkezetek diagnosztikája
Állapotfelvétel biológiai kártevők után.
4.Nedvesedő pince- és lábazati falszerkezetek diagnosztikája. Nyílászárók diagnosz-tikája.
5.Repedéstágasság a betonelem felületén, illetve az acélbetét felületén
6.Acélszerkezetek diagnosztika.
Épületszerkezeti diagnosztika.
7.Roncsolásos szilárdságvizsgálatok.
8.Félig roncsolásos szilárdságvizsgálatok.
9.Roncsolásmentes szilárdságvizsgálatok.
10.Fizikai és kémiai jellemzők vizsgálatai.
11.Falazott szerkezetek diagnosztikája, helyszíni vizsgálatok
12.Bauxitbeton szerkezetek vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálatok
13.2. Féléves összegzés
14.Esettanulmányok

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Beton- és vasbeton szerkezetek diagnosztikája I., 1997
 2. Beton- és vasbeton szerkezetek diagnosztikája II., 1998
b) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet: Építmények diagnosztikája, 2013
2.6 Other information
---
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

A tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: salem.nehme@emk.bme.hu; balazs.gyorgy@emk.me.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két összegző írásbeli teljesítménymérés (2 db zH), egy vizsga és az előadásokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
Az előadások min. 70 %-án részt kell venni.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozatZH1A.1-A.7; B.1-B.5
2. zárthelyi dolgozatZH2A.1-A.7; B.1-B.5
részteljesítmény értékelés: aktív részvételAC.1-C.3
VizsgaVA.1-A.7; B.1-B.5; C.1-C.3; D.1-D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH120%
ZH220%
aktív részvétel10%
Szorgalmi időszakban összesen50%
Vizsga50%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A ZH-kon külön-külön elért 50%-os teljesítmény.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85% ≤ P
jó (4)74% ≤ P < 85%
közepes (3)63% ≤ P < 74%
elégséges (2)50% ≤ P < 63%
elégtelen (1)P < 50%
3.6 Retake and repeat
 1. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés (ZH1, ZH2) a szorgalmi időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható, a második alkalommal a pótlási héten külön díj megfizetése mellett.
 2. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×3=42
félévközi készülés az órákra14×0,5=7
felkészülés a teljesítményértékelésre25
Vizsgára25
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása21
Összesen120
3.8 Effective date
1 September 2017
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév