Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Környezeti kárelhárítás
1.2 Code
BMEEOVKAKM3
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Consultation 2
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Kozma Zsolt
academic rank Associate professor
email kozma.zsolt@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Városi környezetvédelem (BMEEOVKAI42)
 • Vízminőségszabályozás (BMEEOVKAI44)
Gyenge előkövetelmény:
 • Vízkészletgazdálkodás (BMEEOVVAI43)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja a hallgatók megismertetése a környezeti elemekbe (elsősorban felszíni- és felszín alatti víz és földtani közeg) jutott környezet- és egészségkárosító anyagok viselkedésével, valamint eltávolítási módszereivel. Tárgyalt témakörök: hazai jogszabályi és intézményi keretek; a környezeti tényfeltárás hatósági lebonyolítása, szűrővizsgálatok tervezése és kivitelezése, mintavételi technikák, monitoring kutak elrendezése és elhelyezése; talaj-talajvíz rendszerek jellemzői; felszín alatti vízmozgás és szennyezőanyag transzport; szennyezőanyag lehatárolás interpolációs technikákkal; Surfer szoftver gyakorlati alkalmazása interpolációra és izokoncentrációs térképek megjelenítésére; kármentesítési technológiák rövid áttekintése; környezeti kockázatbecslés alapjai; környezeti kárelhárítás felszíni vizek rendkívüli szennyezése esetén, lépések, technológiák, szereplők; vízminőségi kárelhárítási tervek.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Mind felszíni, mind felszín alatti vizek esetében a hallgató tisztában van a fonos szennyezőanyagokkal.
 2. Történeti és jogszabályi áttekintést nyer a hazai kárelhárítási gyakorlatról
 3. Áttekintő képet kap a felszín alatti vizek transzportfolyamatairól.
 4. Felszín alatti szennyezések kármentesítési technológiáiról áttekintő képet nyer.
 5. Megismer hazai és nemzetközi szennyezési eseteket.
 6. Fezsíni vizek balesetszerű szennyezésének modellezését nagy vonalakban megérti.
 7. Általánosan is használható térbeli interpolációs technikákat ismer és képes ezek használatára.
 8. Környezeti mennyiségi kockázatbecslés módszereit ismeri.
B. Skills
 1. Vizek szennyezésével kapcsolatos problémakör átlátása, problémamegoldási lehetőségek elsajátítása.
 2. Kockázati szemlélet elsajátítása
C. Attitudes
 1. Önálló számítások elvégzésével az önáll problémamegoldás, koncentráció fejlesztése.
 2. Átlátó, kitekintő gondolkodási mód elsajátítása az előadásokon való részvétel által.
 3. Korábban szerzett matematikai tudás környezeti gyakorlatban való megtapasztalása modellezési alapszámítások megismerésén keresztül
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önálló számítások elvégzésével az önáll problémamegoldás, koncentráció fejlesztése.
 2. Gondolkozásában a rendszerel
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata. Modell szoftver használata. Exceles adatkezelés és számítás.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Félévi menetrend ismertetése. Bevezetés a környezeti kárelhárítás és kármentesítés fogalomkörébe. Környezetszennyezés és szennyezőanyagok rövid áttekintése, csoportosítása. A témával kapcsolatos jogszabályi háttér bemutatása.
2.Felszíni vizek rendkívüli szennyezései: A hazai védekezési gyakorlat és intézményi háttér rövid történeti áttekintése, a résztvevő szervezetek, felelősségi körök bemutatása. Védekezési technológiák ismertetése: Vízkormányzási módszerek, kémiai eljárások, szénhidrogén szennyezések elleni védekezés eszközeinek bemutatása.
3.Esettanulmányok felszíni vizeket ért havária jellegű szennyezésekről és a védekezés módszereiről. Tiszai cianid katasztrófa körülményei, okai, a védekezés hatékonysága, a mérnök szerepe, megelőzési lehetőségek. Vörösiszap katasztrófa tanulságai.
4.A felszíni és felszín alatti vizek főbb szennyezőanyagainak áttekintő ismertetése, esettanulmányokon keresztül történő bemutatása.Szénhidrogén szennyezések.
5.A felszíni és felszín alatti vizek főbb szennyezőanyagainak áttekintő ismertetése, esettanulmányokon keresztül történő bemutatása. Szerves éls szervetlen mikroszennyezők, peszticidek, nehézfémek.
6.Modellezési gyakorlat, órai feladat a havária jellegű szennyezések felszíni vízben történő terjedésének leírására, beavatkozási lehetőségek hatásainak számszerűsítésére. WQM-CAL oktatási szoftver megismerése, használata.
7.Részösszefoglalás
8.Felszín alatti vizek áttekintő ismertetése. Talaj-talajvíz rendszerek, az áramlást befolyásoló hidrológiai folyamatok, felszín alatti áramlási rendszerek ismertetése.
9.Felszín alatti vizekhez kötött transzport folyamatok ismertetése. Szennyezőanyagok terjedése, alapszámítások bemutatása. Interpolációs módszerek. Rövid számítási feladat kiosztása.
10.Kármentesítési tényfeltárás a felszín alatti vizekben és földtani közegben bekövetkezett szennyezések megismerésére. Hazai jogszabályi keretek, felelősségi körök, intézményi áttekintés. Fogalmak ismertetése. A tényfeltárás kivitelezése, mintavételi eszközök, monitoring kutak kialakítása
11.Elszennyezett felszín alatti közegek felszámolására irányuló műszaki beavatkozások ismertetése. Talaj remediációs módszerek, felszín alatti víz tisztításának eszközei, elrendezései, különös tekintettel a szénhidrogén szennyezésekre.
12.Hazai esettanulmányok felszín alatti szénhidrogén szennyezésekre és azok megszüntetésére irányuló műszaki beavatkozásokra.
13.A mennyiségi környezeti kockázatfelmérés témakörének áttekintése, fogalmak ismertetése, irányadó nemzetközi és haza jogszabályok ismertetése. Egyszerű számítási módszerek humán és ökológiai hatásviselőkre, ökotoxikológiai módszerek, biomonitoring.
14.Házi feladattal kapcsolatos konzultáció.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 1. Katona Emil: A vízminőségi kárelhárítás kézikönyve (1984);
 2. Kádár Imre: Szennyezett talajok vizsgálata és minősítése (kézirat, 1996);
 3. Kárelhárítási kézikönyv (kézirat, 1991)
2.6 Other information
1) Az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki az előadások több, mint 30%-áról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

Az oktatók félév elején a tanszéki honlapon meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában vagy az oktatóval előzetesen egyeztetett időpontban (jolankai.zsolt@epito.bme.huacs.tamas@epito.bme.hu) Teams csoporton keresztül.

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a zárthelyi dolgozat, házi feladat és a vizsgaidőszakban tett szóbeli teljesítménymérés alapján történik.
3.2 Assessment methods

Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1, A.2, A.5; B.1; C.1-C.3; D.1-D.2
Házi feladat (folyamatos részteljesítmény értékelés)HF1A.1-A.8; B.1-B.2; C.1-C.3; D.1-D.2
Szóbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés)VA.1-A.8; B.1-B.2; C.1-C.3; D.1-D.2


The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH140%
HF110%
Szorgalmi időszakban összesen50%
Vizsga50%
Összesen100%


3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a zárthelyi dolgozaton a megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató, valamint a házi feladatot legalább elégséges szintre teljesítse.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)86<=P
jó (4)74<=P<86%
közepes (3)62<=P<74%
elégséges (2)50<=P<62%
elégtelen (1)P<50%
A végső eredményt a zárthelyi dolgozat, házi feladat és a vizsga 3.3. pont szerinti súlyozott átlaga alapján számítjuk.
A vizsgán, elégtelen szóbeli teljesítés esetén a féléves jegytől függetlenül elégtelen érdemjegy kerül beírásra.
3.6 Retake and repeat
A zárthelyi dolgozat egy alkalommal díjmentesen pótolható vagy javítható, második pótlásra különeljárási díj ellenében van lehetőség. A házi feladat a szorgalmi időszak végéig díjmentesen leadható; a pótbeadás a vizsgaidőszak 1. napján 12:00-ig, különeljárási díj ellenében.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre30
házi feladat elkészítése10
vizsgafelkészülés20
Összesen88

3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév