Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Digitális Föld
1.2 Code
BMEEOFTMF51
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 1
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
5
1.7 Coordinator
name Dr. Kugler Zsófia
academic rank Associate professor
email kugler.zsofia@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Photogrammetry and Geoinformatics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Land Surveying and Geoinformatics (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2021

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy fő célja, hogy a hallgatók elmélyült ismereteket szerezzenek az épített, természeti és társadalmi környezet jelenségeit leíró térinformatikai rendszerek, földmegfigyelés alapelveiről, felépítéséről, fejlesztési lehetőségeiről, modellezési, elemzési, megjelenítési módszeriről. Az alapképzésen megszerzett ismeretekre építve megismerhetik a térinformatikai és távérzékelési technológiák tudományos-, technológiai trendjeit, fejlesztési irányait, modern eszközeit. Elsajátítják a különböző adatfeldolgozási és megjelenítési eljárásokat egy konkrét probléma gyakorlati megoldásán keresztül. A tárgy alapvető célja, hogy a hallgatók megismerjék Földünk-, az épített és természeti környezet jelenségeinek modellezési módszertanát, a jelenségek térbeli, időbeli, szemantikai jellemzőinek leképezési elveit.
Az egyes tudományos és technológiai területek bemutatására fókuszáló elméleti előadások és gyakorlati alkalmazások megismerésével a hallgatók átfogó ismereteket szereznek a műszaki gyakorlatban felvetődő térrel kapcsolatos problémák jellemzőiről, téri reprezentációjáról, kezelési, modellezési, megjelenítési módszereiről, megbízhatóságáról.
A gyakorlati kurzusokon a hallgatók elsajátítják a műszaki gyakorlatban alkalmazott térinformatikai és távérzékelési rendszerekkel történő problémamegoldás folyamatát.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri az épített, természeti és társadalmi környezet digitális reprezentációjának alapelveit, fogalomrendszerét.
 2. Áttekintéssel rendelkezik a térinformatikai és távérzékelési technológiák alapvető eljárásairól, folyamatairól.
 3. Tisztában van a térinformatikai és távérzékelési technológiák műszaki paramétereivel, komponenseivel.
 4. Ismeri a térinformatikai és távérzékelési alkalmazások tipikus folyamatait, alapvető információs termékeit.
 5. Tisztában van a tanult térinformatikai és távérzékelési rendszerek használati módjával.
B. Skills
 1. Képes a Föld valós jelenségeinek térinformatikai és távérzékelési leképezésére.
 2. Alkalmazza a megismert térinformatikai és távérzékelési adatgyűjtő módszereket, adatforrásokat.
 3. Kiválasztja és megtervezi az adott feladathoz illeszkedően az optimális feldolgozási folyamatot.
 4. Képes a standardizált térinformatikai és távérzékelési feldolgozási műveletek elvégzésére.
 5. Lényegre törően, szakszavak helyes használatával ismerteti szóban és írásban a tantárgy főbb témaköreit.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
 2. Törekszik a pontos és hibamentes információs végtermékek készítésére.
 3. Az órákra időben érkezik, hogy az órákra kiadott gyakorlófeladatokra előkészülhessen.
 4. A gyakorlatok során az órai feladat elvégzéséhez szükséges mértékben kér segítséget a gyakorlatvezetőtől.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi el az órai és házi feladat munkaként kijelölt feladatokat.
 2. Munkáját érő oktatói és hallgatói kritikák esetén a megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, beépíti további feladatvégzésébe.
 3. Egyes helyzetekben – pl. gyakorlati órákon- együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
2.3 Methods
Előadások és számítógépes laboratóriumi gyakorlatok. Teljesítményértékelés írásbeli vizsgán és házi feladatokon keresztül.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Bevezetés, a térinformatikai és távérzékelési módszerek áttekintése, térbeli problémamegoldás a műszaki gyakorlatban
2.Térreprezentáció, a valóság leképezése, mintavételezés, térontológiák. Térinformatika adatmodellek, absztrakciós szintek
3.A térbeli döntések bizonytalansága, helyzeti és attribútum határozatlanság, fuzzy modellek
4.Távérzékelési adatok feldolgozása fejlesztői környezetben, adatbeolvasás
5.Távérzékelési adatok feldolgozása fejlesztői környezetben, adatmegjelenítés
6.Távérzékelési adatok feldolgozása fejlesztői környezetben, multispektrális adatfeldolgozás
7.Távérzékelési adatok feldolgozása fejlesztői környezetben, képosztályozás
8.Konzultáció
9.HF 1 beszámoló
10.Téradatok megjelenítése, WEB térképezés. Lokális, nemzeti és globális téradat infrastruktúrák
11.ESRI Story Maps
12.Konzultáció (téma, adatforrások, megoldás tervezet)
13.HF 2 beszámoló
14.Részösszefoglalás, féléves munka értékelése, beszámolók

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások Typotex Kiadó, Budapest, pp 292.
 2. Detrekői Ákos, Szabó, György (2002): Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp 380.
 3. Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W (2011): Geographic Information
b) Letölthető anyagok:
 1. www.epito.bme.hu/BMEFTMG51
2.6 Other information
 1. Az előadások és gyakorlatok 70%-án való részvétel kötelező.
 2. A hallgató előzetes egyeztetés után a gyakorlatokon saját számítógépet használhatnak.
2.7 Consultation

A tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: kugler.zsofia@emk.bme.hu,    juhasz.attila@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két házi feladat és írásbeli vizsga, valamint a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés)HF1A.1-A.5; B.1-B.5; C.1-C.4; D.1-D.3
2. házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelésHF2A.1-A.5; B.1-B.5; C.1-C.4; D.1-D.3
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény-értékelés)AA.5; B.1-B.5; C.1-C.4; D.1-D.3
Írásbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés)VA.1-A.5; B.1-B.5

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF115%
HF215%
A10%
V60%
Összesen100%
Az elérhető pontszám 50%-ánál (30%<) gyengébb vizsgaeredmény elégtelen vizsgajegyet eredményez.
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele a szorgalmi időszakban elkérhető pontokból minimum 20% elérése. A tantárgyból korábban megszerzett, a vizsgaérdemjegy megállapításánál figyelembe vehető félévközi eredmények 4 félévig visszamenőleg fogadhatók el.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80<=P
jó (4)70<=P<80%
közepes (3)60<=P<70%
elégséges (2)50<=P<60%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra 14×2=28
házi feladatok elkészítése 30
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 10
vizsgafelkészülés 40
Összesen 150
3.8 Effective date
1 September 2021
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév