Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Vízépítés, vízgazdálkodás
1.2 Code
BMEEOVVAT43
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 1
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Hajnal Géza
academic rank Associate professor
email hajnal.geza@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Hydraulic and Water Resources Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Hidrológia I. (BMEEOVVAT41)
 • Hidraulika I. (BMEEOVVAT42)
Ajánlott előkövetelmény:
 • Talajmechanika (BMEEOGMAT42)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a vízépítés és vízgazdálkodás alapvető elemeit, a vízgazdálkodási tervezés alapfogalmait, megismerje kisvízfolyások, folyók és tavak szabályozása során az alapvető feladatokat, elveket, megoldási módszereket, szabályozási létesítményeket, műveket és műtárgyakat. Tisztában legyen az ármentesítés és árvízgazdálkodás, folyóhasznosítás (vízerőművek, vízi utak, tározás) alapjaival, a sík- és dombvidéki vízrendezés és vízhasznosítás fontosabb fogalmaival, az öntözés és a tógazdaságok alkalmazási körével. Ismerje meg Magyarország vízkészleteit és vízigényeit.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a vízgazdálkodási tervezés és vízkészletgazdálkodás általánosan használt fogalomrendszerét.
 2. Tisztában van vízfolyások rendezésének alapvető igényeivel és eszközrendszerével.
 3. Ismeri vízfolyások alapvető hasznosítási igényeit és lehetőségeit.
 4. Tisztában van a mezőgazdasági vízgazdálkodás hazai lehetőségeivel.
 5. Ismeri Magyarország és az EU vízgazdálkodással kapcsolatos főbb irányelveit.
B. Skills
 1. Képes építőmérnöki területen a vízépítéssel és vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok felismerésére és lehatárolására.
 2. A vízépítés és vízgazdálkodás területén önállóan képes egyszerűbb problémák megoldására, a megoldásához szükséges információk beszerzésére, értelmezésére és felhasználására.
 3. Képes a vízépítés és vízgazdálkodás területén egyszerűbb kérdésekben döntést hozni.
 4. Informatikai ismereteinek birtokában képes a fenti szakterületen kisebb számításigényű feladatok megoldására.
 5. Képes gondolatait rendezett formában kifejezni.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval, mely a személyes felelősséget és az egyéni döntéshozatalt is megkövetelő mérnöki munkákhoz szükséges.
 2. Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
 3. Törekszik a tantárgy területén felmerülő problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 4. Minőségtudat és sikerorientáltság, törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
 5. Törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének vízépítési és vízgazdálkodási feladatok megoldásában való érvényesítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi a vízépítési és vízgazdálkodási feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, számítási és tervezési gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A vízgazdálkodás célja és jelenlegi irányzatai, területi elvű felosztás. Vízgazdálkodási tervezés, vízháztartási fogalmak.
2. Síkvidéki vízrendezés. Vízháztartási mérleg. Belvízrendszerek: csatornák és műtárgyak.
3. Vízkészletgazdálkodás fogalmai. Vízgazdálkodási hossz-szelvények. Tógazdaságok. Vízemelés, víztovábbítás művei és berendezései.
4. Az öntözés alapjai, öntözési módok, öntöző telepek tervezése.
5. Lecsapolás. A műszaki és a mezőgazdasági víztelenítés. Lecsapolás hidraulikai számítása. Talajcsőhálózatok. Műtárgyak. Szivárgó árok.
6. Dombvidéki vízrendezés. Hidrológiai jellemzők. Az erózió okai és befolyásoló tényezők. Eróziós formák. Talajvédelem agronómiai és műszaki módszerei.
7. Kisvízfolyások szabályozása. Eséskoncentráló és keresztezési műtárgyak. Vízépítési burkolatok.
8. Vízfolyások általános jellemzése folyók helyszínrajzi alakulása. A folyószabályozás alapelvei és művei.
9. Ármentesítés. A lefolyás csökkentése, töltésezés, árapasztás, árvízkormányzás, árvízgazdálkodás.
10. Árvízvédelmi rendszerek. Árvízvédelem: töltéseket érő hatások, védekezés alapjai. Nem szerkezeti elemek.
11. Duzzasztást létrehozó művek. Duzzasztóművek és völgyzárógátak, főbb típusok. A főbb műtárgyelemek feladata. Halátjátók.
12. A vízerőhasznosítás alapjai. Fogyó és megújuló energiaforrások Vízerőtelepek főbb elemei, turbinatípusok. Szivattyús energiatározás.
13. A vízi közlekedés fő művei. Hajózás, kikötők. Hajózsilipek szerkezete és működése.
14. Az EU vízgazdálkodási politikája, a Víz Keretirányelv és végrehajtása.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Könyvek:
 1. Vermes László (szerk.): Vízgazdálkodás mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök hallgatók részére. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 2001.*
 2. György I.: Vízügyi létesítmények kézikönyve – Tervezés, építés, üzem, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974.*
 3. Palotás L.: Mérnöki kézikönyv 3. kötet – Vízgazdálkodás, vízépítés, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985.
 4. Kontur István (szerk.): Hidrológiai számítások (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993)*
b) Jegyzetek:
 1. Hamvas F.: Vízépítés, Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997.*
 2. Hamvas Ferenc - Kalina Ernő: Vízépítés (Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002)*
 3. Mészáros Csaba (szerk.): Mezőgazdasági vízépítés, vízhasznosítás (Tankönyvkiadó, Budapest, 1978)*
 4. Dr. Haszpra Ottó: Hidraulika I. ( Műegyetemi Kiadó 2004.)
c) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet: BME-VVT: Vízépítés, vízgazdálkodás HEFOP jegyzet.
 2. Kéri B.: Vízépítés, vízgazdálkodás – Segédlet a Vízépítés részhez, elektronikus hallgatói segédlet, 2010.
 3. Előadások diái
 4. Megoldási útmutatók a házi feladatokhoz
* elérhető: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/vizugy_VizugyiSzakirodalom/
2.6 Other information
Nincs.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: az oktatók félév elején a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában  illetve a tárgy teams csatornáján online.

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése négy házi feladat és a vizsga alapján történik. A vizsga lehet szóbeli vagy írásbeli, a kérdések azonosak.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Féléves tervezési feladatHF A.2-A.3; B.1-B.5; C.1-C.4; D.1-D.3
Írásbeli vagy szóbeli vizsgaV A.1-A.5; B.1-B.3, B.4; C.5; D.2-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF1/3
Szorgalmi időszakban összesen1/3
V2/3
Összesen1
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató az előadások legalább 50%-án, a gyakorlatok legalább 70%-án részt vegyen, illetve az összes házi feladatot legalább Elégséges szinten elkészítse.

Aki aláírással nem vizsgakurzust vesz fel, annak a szorgalmi időszakban megszerzett (félévközi) eredménye felülírja a korábbit.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételek, legalább Elégséges szinten elkészített házi feladatok és legalább Elégséges vizsgajegy megléte esetén a végső érdemjegyet a házi feladatokra és a vizsgára kapott osztályzatok 3.3 pont szerinti részaránnyal súlyozott, kerekített átlaga adja.
3.6 Retake and repeat
 1. A házi feladatok– szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a Részletes féléves ütemtervben szabályozott időpontig adhatók be.
 2. A beadott és elfogadott házi feladatok az 1) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javíthatók.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×3=42
házi feladat elkészítése20
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása6
vizsgafelkészülés22
Összesen90
3.8 Effective date
5 February 2022
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév