Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Üveg épületszerkezetek tervezése
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOEMMM-5
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Nehme Salem
beosztás Egyetemi docens
email salem.nehme@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Kötelező a Szerkezet-építőmérnök (MSc) szak Magasépítő és rekonstrukció specializációján
Szabadon választható a Szerkezet-építőmérnök (MSc) szakon
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2022. február 2.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgy a mesterképzés hallgatóinak az építés területén napjainkban népszerű és egyre terjedően használatos - de az alapképzésben nem tárgyalt – építési szerkezetekkel, annak előállítási, tervezési, gyártási és szerelési technológiákkal kapcsolatos ismereteket kívánja átadni. Hangsúlyosak a bemutatott speciális szerkezetek épületenergetikai vonatkozásai is. Az ismeretek alkalmazására az órai számítási feladatok során és önálló házi feladatok készítésekor kerül sor.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. áttekintéssel rendelkezik a szerkezetek történelmi kialakulásáról, a különböző tulajdonságú szerkezeti anyagok előállításáról és mindezek alapján az alkalmazható a rendszerek főbb alkotóelemeiről,
 2. különböző műszaki szempontok szerint értékelni tudja az üvegszerkezeteket, az üvegezett szerkezeteket, elsajátja az üvegszerkezetek anyagtani tulajdonságait, a különböző módon megmunkált (float, edzett, hőerősített, monolitikus és ragasztott) üvegszerkezetek sajátosságait
 3. áttekintéssel és számítási ismeretekkel rendelkezik a speciális igényeket kielégítő szerkezetek körét illetően (teherhordó üvegszerkezetek, járható üvegszerkezetek, lépcsők, mellvédek), és ismeri az üvegszerkezetek tartószerkezetileg meghatározó tulajdonságait,
 4. ismeri az üvegszerkezetekre jellemző szempontrendszereket,
 5. ismeri a speciális megmunkálások (edzés, hőerősítés), eljárások működési elvét, azok alkalmazáságának szükségességét,
 6. érti az energiatudatosságra és környezettudatosságra vonatkozó főbb előírásokat, illetve megérti ezen elvek figyelembevételének azok szükségességét,
 7. áttekintéssel rendelkezik az épület energiamérlegét kedvezőtlenül befolyásoló szerkezeti egységek jellegéről, és javaslatokkal bír ezen szerkezetek helyes kialakításának módjáról,
 8. áttekintéssel rendelkezik a különböző üvegszerkezetek alkalmazási lehetőségeiről, azok jellegéről, és javaslatokkal bír ezen szerkezetek helyes kialakításának módjáról.
B. Képesség
 1. szakszerűen, a rajzi jelrendszer és a szakmai szókincs korrekt használatával kommunikál az üvegszerkezetekkel kapcsolatos témakörökről.
 2. feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült lapok, katalógusok, internet,)
 3. megbízhatóan értékeli a különböző üvegszerkezetek megvalósítását, építését biztosító technológiákat a megadott szempontok tükrében,
 4. alkalmazza az energiahatékonyságra és környezettudatosságra vonatkozó - a félév során elsajátított- ismereteit az épületek és a üvegszerkezetek értékelésénél,
 5. képes az elméleti ismeretek kritikus és átgondolt alkalmazására adott tervfeladat elkészítésekor.
C. Attitűd
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és nyitott az információszerzés új lehetőségeinek használatára,
 3. törekszik a szabatos szakmai kifejezések használatára.
D. Önállóság és felelősség
 1. önállóan elvégzi egy választott tanulmány/téma feldolgozását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Részletes tárgyprogram
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Az üvegszerkezetek története, jelentőége és fejlődése, a korszerű üvegszerkezetek
2. Szilikát üvegek fajtái és műszaki tulajdonságai
3. Szerves üvegek fajtái és műszaki tulajdonságai
4. Az üveg hasznosítása az építőipar más területein, erősítő szálak, habüveg
5. Üveggyár látogatása
6. Az építészeti üveg a gyakorlatban
7. Síküvegek méretezése, 2,2,4 oldalon felfekvő, egy rétegű és hőszigetelő üvegek
8. Üveg tartószerkezetek számítása, üveg födémgerendák, falvázbordák
9. Üveg tartószerkezetek számítása, födémlemezek, lépcsők, medencék, korlátok
10. Üvegezett homlokzatok építészeti kialakítása (ablakszerkezetek, függönyfalak, elemes homlokzatok)
11. Különleges épületszerkezetek, Üvegezett homlokzatok (Elemes homlokzatok, pontmegfogott szerkezetek)
12. Üvegezett tetők járható üvegfelületek építészeti példái
13. Üvegépítészet a gyakorlatban
14. Gyakorlati ismeretek megszerzése egy üveges műhely látogatása során

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Tankönyvek:
 1. Tankönyv: Dr. SZÉLL M.: TRANSZPARENS ÉPÜLETSZERKEZETEK
b) Letölthető anyagok:
 1. A Tanszék honlapjáról letölthető segédletek
 2. Órán megnevezett segédanyagok, könyvek
2.6 Egyéb tudnivalók
Az előadások 70%-án kötelező a jelenlét.
2.7 Konzultációs lehetőségek

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve;

stocker.gyorgy@emk.bme.hu,

salem.nehme@emk.bme.hu,

horvath.laszlo@emk.bme.hu.

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat (ZH1), és két házi feladat (HF1, HF2), valamint a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (A; részteljesítmény értékelés) alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.8; B.1, B.3, B.4-B.5
1. házi feladat (folyamatos részteljesítmény értékelés) HF1 A.1-A.2, A.8; B.2; D.1
2.házi feladat (folyamatos részteljesítmény értékelés) HF2 A.2-A.5; B.2
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény értékelés) A C.1-C.3; D.2

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
ZH130%
HF130%
HF230%
aktív részvétel10%
Szorgalmi időszakban összesen100%
Összesen100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Érdemjegy megállapítása
A jelenléti feltételeket teljesítő hallgatók ZH-eredményét az alábbi táblázat szerint határozzuk meg:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles(5) 80<=P
jó(4) 70<=P<80%
közepes(3) 60<=P<70%
elégséges(2) 50<=P<60%
elégtelen(1) P<50%
3.6 Javítás és pótlás
 1. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés (ZH1) a szorgalmi időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható, a második alkalommal a pótlási héten pedig külön díj megfizetése mellett.
 2. Az 1. házi feladat beadása a rendes beadást követő hét előadásán díjmentesen pótolható. A 2. házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
 3. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
félévközi készülés az órákra 14×0,5=7
felkészülés a teljesítményértékelésre 15
házi feladat elkészítése 20
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 20
Összesen 90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2022. február 2.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév