Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Víz- és szennyvíztisztító telepek
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOVKMV61
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
Gyakorlat 1
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
3
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Patziger Miklós
beosztás Egyetemi docens
email patziger.miklos@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Kötelezően választható az Infrastruktúra-építőmérnök (MSc) szak Víz- és vízi környezetmérnöki specializációján
1.12 Előkövetelmények
Ajánlott előkövetelmény:
 • Vízi közmű projektfeladat (BMEEOVKA-HP)
 • Víz- és szennyvíztisztítás II. (BMEEOVKMF-1)
Kizáró feltétel:
 • Víz- és szennyvíztisztító telepek tervezése és üzemeltetése (BMEEOVKMJ05)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2022. február 2.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A tantárgy célja gyakorlati ismeretek átadása a tervezés és üzemeltetés területén. A félév során üzemeltetési és tervezési gyakorlati foglalkozást, valamint ezeket elmélyítendő számos üzemlátogatást és terepi gyakorlatot szervezünk. A tantárgy keretén belül a szakmában meghívott előadók is tartanak órákat és konzultációkat az üzemeltetéssel, illetve tervezéssel kapcsolatos kérdésekről. A tantárgy gyakorlati célkitűzése a mesterképzésben víz- és szennyvíztisztításból tanult módszerek gyakorlati alkalmazása a tervezésben és az üzemeltetésben.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. Érti a mélységi vízbázisból származó nyersvíz tisztítására szolgáló ivóvíztisztító telepek tervezése során felmerülő főbb szempontokat, megoldásokat
 2. Tisztában van adott technológiákat alkalmazó ivóvíztisztító telepek üzemeltetésével kapcsolatos gyakorlati ismeretekkel
 3. Átlátja a vízbiztonsági tervezés alapjait
 4. Ismeri a csatornázás és szennyvíztisztítás alapjait
 5. Ismeri a szennyvíztisztítás szóba jöhető alaplépéseit (technológiai egységeit)
 6. Tisztában van adott technológiát alkalmazó szennyvíztisztító telepek tervezési alapkérdéseivel kapcsolatos ismeretekkel
 7. Tisztában van adott technológiát alkalmazó szennyvíztisztító telepek üzemeltetésével kapcsolatos gyakorlati ismeretekkel
B. Képesség
 1. Felismeri adott technológiát alkalmazó szennyvíztisztító telepek tervezésével kapcsolatos főbb hibákat, képes azok megoldására javaslatok tételére
 2. Felismeri adott technológiát alkalmazó ivóvíztisztító telepek tervezésével kapcsolatos főbb hibákat, képes azok megoldására javaslatok tételére
 3. Átlátja adott technológiát alkalmazó ivóvíztisztító telepek üzemeltetésével kapcsolatos főbb hibákat, képes azok megoldására javaslatok tételére
 4. Átlátja adott technológiát alkalmazó szennyvíztisztító telepek üzemeltetésével kapcsolatos főbb hibákat, képes azok megoldására javaslatok tételére
C. Attitűd
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és csoporttársaival.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és ehhez akár a kötelező tananyagokon túlmenően, webes forrásokból keres választ a kérdéseire.
 3. Szóbeli kommunikációban törekszik az érthető, szabatos fogalmazásra, írásbeli megnyilvánulásaiban törekszik az igényes, rendezett, a mérnöki szakma által elvárható színvonalú dokumentáció készítésére.
D. Önállóság és felelősség
 1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata. Teleplátogatások.
2.4 Részletes tárgyprogram
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Vízbiztonsági tervezés
2.Szennyvíztisztító telepek tervezési folyamata (résztvevő szakágak, engedélyezési és pályázati folyamatok, tervezési lépcsők)
3.Műtárgytervezés és műtárgy rekonstrukciók áramlástani és technológiai alapjai
4.Nagyvárosok ivóvízellátása - teleplátogatás
5.Szennyvíztisztító telepek üzemeltetése (regionális rendszerek)
6.Iszapkezelési és biogáztermelő létesítmények – esettanulmány
7.Nagyvárosi szennyvíztisztító telep látogatása I.
8.Nagyvárosi szennyvíztisztító telep látogatása II.
9.Nagyvárosi felszíni vízkezelő telep látogatása I.
10.Nagyvárosi felszíni vízkezelő telep látogatása II.
11.Ivóvíztisztító telepek tervezése (részlettervezés)
12.Szennyvíztisztító telepek energiamérlege – esettanulmány
13.Aktuális kutatási kérdések a víz- és szennyvíztisztításban I.
14.Aktuális kutatási kérdések a víz- és szennyvíztisztításban II.

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
a) Tankönyvek:
 1. Öllős Géza: Csatornázás – Szennyvíztisztítás I., II.;
 2. Öllős Géza: Vízellátás
 3. Henze M., Harremoes P., Cour Jansen J. la, Arvin E. (2002) Wastewater Treatment – Biological and Chemical Processes (Springer)
b) Letölthető anyagok:
 1. Laky Dóra – Licskó István: Víztisztítás (elektronikus jegyzet; BME – Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék)
 2. Előadások diái
2.6 Egyéb tudnivalók
2.7 Konzultációs lehetőségek

Konzultációs időpontok:

Az oktatók félév elején a tanszéki honlapon meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában vagy az oktatóval előzetesen egyeztetett időpontban (laky.dora@emk.bme.hu; patziger.miklos@emk.bme.hu)

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 II. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a zárthelyi dolgozat alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.7; B.1-B.4; C.1-C.3; D.1

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
ZH1100%
Összesen100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének a feltétele minimum 70%-os jelenlét az előadásokon és látogatásokon.
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 45%-át elérje a hallgató.
3.5 Érdemjegy megállapítása
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85<=P
jó (4)70<=P<85%
közepes (3)57<=P<70%
elégséges (2)45<=P<57%
elégtelen (1)P<45%
3.6 Javítás és pótlás
A zárthelyi dolgozat egy alkalommal díjmentesen pótolható vagy javítható, második pótlásra különeljárási díj ellenében van lehetőség.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×3=42
felkészülés a teljesítményértékelésekre48
Összesen90
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2022. február 2.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 II. félév