Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Vízminőség-szabályozás tervezés
1.2 Code
BMEEOVKMV62
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 1
Seminar 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Dr. Clement Adrienne
academic rank Associate professor
email clement.adrienne@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Recommended elective in the Specialization in Water and Hydro-Environmental Engineering (MSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a módszertani (tervezési) alapelveket a vízminőség-szabályozási stratégiák készítéséhez. Gyakorlati (terv)feladat kidolgozása során megismerik a vízgyűjtő gazdálkodási terv készítésének menetét. Állapotfelmérés, szennyezőforrások feltárása, pontszerű kibocsátások vízminőségi hatásának értékelése, diffúz terhelések meghatározása, terhelhetőség és célállapot elérését biztosító intézkedések meghatározása. Adatbázisok, térinformatikai eszközök és modellek alkalmazás szintű megismerése.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a vízi környezetre ható antropogén terheléseket és azok következményeit.
 2. Átlátja a Víz Keretirányelv (VKI) fogalomrendszerét és a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés vízminőség-szabályozási vonatkozásait.
 3. Ismeri a terhelhetőség fogalmát és a terhelhetőség alapú szabályozás módszerét.
 4. Ismeri a pontforrásokra (szennyvízkibocsátásokra) vonatkozó szabályozást.
 5. Tisztában van a vízminőségi modellezés alapjaival (oxigén háztartás és növényi tápanyagok változásának leírása folyókban és állóvizekben).
 6. Tisztában van a nem pontszerű terhelés számítási módszereinek eszköztárával.
B. Skills
 1. Képes vízminőségi hatáselemzés és szennyezőanyag kibocsátási terv elkészítésére, vízgyűjtő léptékű vízminőség-szabályozási stratégia kidolgozására.
 2. Használja a vízminőségi modelleket, egyszerűbb modelleket önállóan felépít.
 3. Alkalmazás szinten képes az ArcGIS használatára a vízminőség-szabályozás tervezése területén, önállóan végzi tematikus térképek elkészítését és a térképi állományokkal való műveleteket.
 4. Képes a vízminőségi problémák feltárásához szükséges információk összegyűjtésére, eligazodik az országos információs rendszerekben.
 5. Elkészíti egy adott probléma és a kidolgozott megoldás műszaki dokumentációját és azt írásban és szóbeli előadás formájában prezentálja.
 6. Képes a mérnöki szemlélet és gondolkodásmód alkalmazására.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 4. Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi az adatértékelést, az elemzést és a problémák végiggondolását és a javaslatok kidolgozását
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. Egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik az oktatóval a feladatok megoldásában,
 4. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods

Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Vízminőségszabályozás – általános bevezető, terhelések és hatások a vízgyűjtőn.
2. Víz Keretirányelv célkitűzése és a vízgyűjtőgazdálkodás tervezés alapjai, vízminőségvédelem helye a tervezésben, a DPSIR módszer elvei.
3. Szennyezőanyag kibocsátások terhelhetőség alapú szabályozása. Számítási módszer és az alkalmazás feltételei.
4. Esettanulmányok terhelhetőségi hatáselemzésekre.
5. Vízminőségszabályozás térinformatikai alapjai. Adatbázisok kezelése, megjelenítés és lekérdezések alkalmazása (vízhálózat, pontforrások és monitoring állomások).
6. Gyakorlati feladat (1): szennyvízbevezetés vízminőségi hatásának számítása egyszerű lebomlási modell alkalmazásával. Diffúz terhelés indirekt becslése anyagmérleg alapon.
7. Oxigénháztartás folyókban, Streeter-Phelps modell és kiterjesztései.
8. Gyakorlati feladat (2): oldott oxigén koncentráció és kritikus hely meghatározása a szennyvízbevezetés alatti folyószakaszon.
9. Gyakorlati feladat (3): Szennyvízkibocsátási határértékek meghatározása a vízminőségi célállapot függvényében.
10. Diffúz terhelések meghatározásának módszerei.
11. Gyakorlati feladat (4): térinformatikai adatbázisok alkalmazása a vízgyűjtőterületi jellemzők meghatározásához, tematikus térképek (területhasználat, lejtés, talajtani jellemzők) feldolgozása.
12. Vízminőségvédelmi tározók, wetlend-ek terhelés csökkentő hatása. Foszfor visszatartás tervezése.
13. Gyakorlati feladat (5): A pontszerű és diffúz szennyezőforrásokat is magába foglaló terheléscsökkentési intézkedési terv kidolgozása.
14. Prezentációk, feladat beadás.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Somlyódy (2017): Felszíni vizek minősége. Modellezés és szabályozás. Typtex kiadó, Budapest.
b)Jegyzetek:
 1. Terhelhetőség meghatározása. Módszertani útmutató a felszíni vizek vízminőségszabályozásának tervezéséhez. Összeállította: Clement Adrienne, BME VKKT
 2. Oktatási segédlet a „Vízminőségszabályozás tervezés” térinformatikai alkalmazásaihoz. Összeállította: Ács Tamás, BME VKKT
c) Letölthető anyagok:
 1. Előadások diasorai
 2. Oktatási segédletek
 3. Feladat elkészítéséhez szükséges adatsorok térképi állományok
 4. Ajánlott olvasmányok (cikkek, tanulmányok)
2.6 Other information
Az előadások legalább 70%-án kötelező a részvétel. Nagyobb hiányzási arány esetén (öt, vagy több alkalomról történő hiányzás esetén), a hallgató nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: clement.adrienne@epito.bme.hu
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy házi feladat, valamint a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.
A féléves feladatot elkészítését a félévi kontaktórák során biztosított folyamatos ismeret átadás és konzultációk segítik. A beadáshoz minden részfeladatot el kell készíteni.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. házi feladat (folyamatos részteljesítmény értékelés)HFA.1-A.6; B.1-B.6; C.1-C.4; D.1-D.4

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
HF100
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató legalább elégséges érdemjeggyel értékelhető házi feladatot adjon le.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)>=80
jó (4)70-79
közepes (3)60-69
elégséges (2)50-59
elégtelen (1)<50
3.6 Retake and repeat
A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre 2×4=8
házi feladat elkészítése 24
Összesen60
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak