Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Vezetési ismeretek
1.2 Code
BMEEOUVTUE1
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 18
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Dr. Putnoki Zsuzsanna
academic rank Assistant lecturer
email putnoki.zsuzsanna@uni-obuda.hu
1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
2 February 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja a vezetés alapjainak elméleti megismertetése a hallgatókkal. A coaching technika alapján modern gyakorlati módszerek elsajátítása, gyakorlása, amelyek segítik a vezetői döntéshozatalt, csoportmunkát, a csoportok vezetését és az eredmények megfelelő kommunikációját. A tantárgy során a hallgatók a módszereket gyakorlati feladatok megoldásával komplex módon ismerik meg és sajátítják el, ami alapján valós helyzetekben ismerhetik meg a jó vezető, coach ismeréveit és eszköztárát.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a vezetés elméleti alapjait,
 2. ismeri a főbb vezetési modelleket,
 3. ismeri a szervezetek kialakítását, működését és rendszerét,
 4. ismeri vezetési tevékenység elemeit,
 5. ismeri a vezetési funkciókat,
 6. ismeri a stratégiaalkotás lépéseit, időtávjait, tervezési feladatait,
 7. ismeri a vezetési stílusokat és modelleket,
 8. ismeri az alapvető döntéshozatali módszereket,
 9. ismeri a csoportok létrehozásának és vezetésének kérdéseit, a szervezeti kommunikáció legfontosabb elemeit.
B. Skills
 1. képes alapszinten használni a főbb vezetési modelleket, beleértve a lean rendszert is,
 2. képes a szervezeti rendszerek értelmezésére, a kontingenciáknak megfelelő modellek kiválasztására és használatára,
 3. képes alapvető szinten stratégiák (személyes és szervezeti) megalkotására,
 4. képes alapvető munka-, folyamat- és feladattervezésre,
 5. képes a személyes vezetéshez kapcsolódó motivációelemzésre és -értékelésre,
 6. képes csoportok létrehozására és vezetésére,
 7. képes kreatív döntéshozatalt segítő eljárások alkalmazására és képes a vezetői kommunikációra.
C. Attitudes
 1. Alkalmazkodik a csoportos feladatmegoldás kihívásaihoz a csoportdinamikához,
 2. a részteljesítmény-értékelések készítése során együttműködik az oktatóval,
 3. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra és szóbeli és írásbeli megnyilvánulásai során törekszik a szabatos, szakmai megfogalmazásra.
D. Autonomy and Responsibility
 1. felelősen felkészül az összegző teljesítményértékelések sikeres teljesítése érdekében,
 2. önállóan és legjobb tudása szerint elvégzi az önálló részteljesítmény-értékelések során kiadott feladatokat,
 3. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket és gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások prezentációval, gyakorlati feladatok egyéni és csoportos megoldása az óra keretében, a feltárt hibákra megoldásai javaslatok kidolgozása, kommunikációs feladatok gyakorlása.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Vezetéselmélet. A vezetés, mint tudományterület kialakulás. Tudományos menedzsment, adminisztratív menedzsment, strukturalista iskola, Weber bürokratikus rendszere, a neoklasszikus és a modern irányzat. A vezetés, mint tevékenység. A vezetők típusai és a vezetési stílusok. A vezetői karrier és a karriertervezés gyakorlata.
2.A Toyota féle eredeti modell, a TPS: Jidok és Just in time; a toyota filozófia: kainzen és kanban, az ember tisztelete és a 4M, a muda, mint vesztesés és kapcsolta a muri és mura típusú veszteségekkel, azaz a 3Mu; anyagmozgatás; értékfolyamat-térkép. A Toyota és a lean modell összefüggése, a lean modell elmélete. A google modell elmélete.
3.Célfókusz meghatározás és ehhez kapcsolódó gyakorlati feladatok. A lebontás módszere, CATWOE, chunking, fel és le módszere, kontextus térkép, is-is not módszer, 5W1H azaz a Kipling módszer, Toyota 5 kérdéses módszere, Ishikawa diagram. Gyakorlati feladat minden módszerhez, egyéni illetve csoport munkában. Bevezetés a csoport működésébe.
4.A csoport, ellenőrzés és a konfliktus kezelése. A csoportok tipológiája egy szervezetben. A csoport létrejötte, működése, a hatékonyságot befolyásoló tényezők. Szervezeti hierarchikus viszonyok és az ezekhez kapcsolódó irányítási és felügyeleti módszerek. Csoport- és szerepdinamika. Az ellenőrzés területei és típusai. A konfliktus kialakulása, kezelése. A Mintzberg modell. Vezetői modellek a konfliktusok kezeléséhez.
5.Döntéshozatali módszerek és gyakorlati feladatok. Brainstorming és altípusai: round-robin, charette, questorming és a fordított brainstorming. A létratechnika. Brainwriting típusai: 6-3-5, pool és a Crawford-féle cédulamódszer. A mind map módszer. A mandala módszer. Minden döntéshozatali módszer gyakorlati feladattal történő szimulációja csoportmunkában. A csoportdinamika és csoportszerepek, konfliktusok gyakorlati elemzése a döntéshozatal során. Kommunikációs alapok. Metakommunikáció és játszmaelemzés. Barbara és Allan Pease testbeszédre vonatkozó elmélete. Eric Berne emberi játszmákra vonatkozó elmélete. Kommunikációs tréning gyakorlati feladat megoldásával
Záró komplex feladat.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Antal Zsuzsanna és Dobák Miklós: Vezetés és szervezés. Akadémiai Kiadó, 2016. ISBN: 978 963 05 9826 2. 484 oldal.
 2. Edward de Bono: A kreatív elme. HVG Könyvek kiadó, 2009. ISBN: 9789639686762. 184 oldal.
 3. Eric Berne: emberi játszmák. Háttér Kiadó Kft., 2013. ISBN: 9786155124457. 224 oldal.
b) Segédletek, számítási segédletek:
 1. Órai háttéranyagok és feladatok.
2.6 Other information
A kontaktórákon való részvétel 70%-ban kötelező. Az a hallgató, aki ennél több alkalommal hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

A tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e-mail-ben az előadókkal egyeztetve.
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a félév végén egy összetett feladat meghatározott feltételek szerinti megoldása és prezentálása keretében történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Évközi vizsgafeladat (összegző teljesítményértékelés)FA.1-A.9; B.1-B.7; C.1-C.3; D.1-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
F100%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató és a gyakorlatok 70%-án való részvétel kötelező.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg:
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80<=P
jó (4)70<=P<80%
közepes (3)60<=P<70%
elégséges (2)50<=P<60%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
A vizsgafeladat órán történő megoldásának pótlása, javítása a pótlási időszakban egyénileg kiadott feladat keretében történik.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon18
felkészülés a számonkérésre162
Összesen180
3.8 Effective date
2 February 2022
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak