Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Geotechnikai numerikus módszerek
1.2 Code
BMEEOGMMG63
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 1
Lab 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Mahler András
academic rank Associate professor
email mahler.andras@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Engineering Geology and Geotechnics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Kizáró feltétel:
 • Geotechnikai numerikus módszerek (BMEEOGMMC05)
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató megismerje és elsajátítsa a geotechnikai és mérnökgeológiai tervezést segítő numerikus módszerek használatát. A hallgató szoftverek használatán keresztül ismeri meg az analitikus módszerek előnyeit és korlátait, valamint azt, hogy a végeselemes módszer miként alkalmazható speciális, geotechnikai és mérnökgeológia gyakorlatban fontos problémák megoldásához. Utóbbi területen elsajátítja a mélyépítési feladatok modellezésében gyakran használt elemtípusok és anyagmodellek használatát. Megismeri a kőzetmechanikai gyakorlatban tagolt kőzetkörnyezet modellezésére leggyakrabban használt módszereket.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a geotechnikai és mérnökgeológia modellalkotás folyamatát,
 2. ismeri az analitikus megoldásokat használó geotechnikai szoftverek előnyeit és korlátait,
 3. ismeri a mélyépítési szerkezetek modellezésére használt speciális elemtípusokat,
 4. ismeri a repedezett kőzetek anizotróp viselkedésének számítási lehetőségeit,
 5. ismeri a talajok nemlineáris viselkedését figyelembe vevő főbb anyagmodelleket.
B. Skills
 1. képes az analitikus módszereket használó szoftverek használatára,
 2. képes a talajmechanikai és/vagy mérnökgeológiai mérések eredményei alapján a megfelelő anyagmodell kiválasztására és a paramétereinek meghatározására,
 3. képes a geotechnikai, mérnökgeológia folyamatok végeselemes modellezésére.
C. Attitudes
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a geotechnikai és mérnökgeológiai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. egyes helyzetekben - csapat részeként - együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
 4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Bevezetés a geotechnikai végeselemes modellezésbe. Az elasztoplaszticitás fogalmának használata és a fejlett anyagmodellek fontossága
2.Rézsűállékonyság vizsgálata véges elemes módszerrel
3.Tengelyszimmetrikus alaptest süllyedésszámítása lineáris és nemlineáris módszerrel. A számítás célja, hogy meghatározza a síkalap terhelés-süllyedés görbéjét és demonstrálja az elasztoplaszticitás hatását.
4.Az izotróp felkeményedő anyagmodell geotechnikai paraméterei. Mélymunkagödör határolásának végeselemes elemzése, szerkezeti elemek modellezése (támszerkezet, horgony).
5.Időfüggő talajviselkedés, konszolidációszámítás. A töltés konszolidációs süllyedéseinek végeselemes számítása.
6.Drénezett és drénezetlen talajviselkedés, kapcsolt áramlás-deformáció számítás.
7.Bevezetés a kőzetmechanikai modellezési módszerekbe, szoftverekbe
8.A tagoltságok tájolása, sztereografikus vetítés, sziklarézsűk kinematikai elemzése
9.Sziklarézsűk állkonysági vizgálata, Barton-Bandis modell, határegyensúly vizsgálatok, tönkrementeli módok
10.Bevezetés az alagútépítés modellezési kérdéseibe, elmozdulások egy alagút körül, alagutak meghibásodása: szerkezetileg szabályozott meghibásodások, feszültség okozta meghibásodások
11.Alagutak körüli ékek vizsgálata, stabil és nem stabil közettestek meghatározása, kőzetcsavarok
12.Alagútszerkezet analitikus vizsgálata. ágyazási tényező analitikus meghatározása oldata, elmozdulások meghatározása a főténél
13.Egy kőzettömegben lévő alagút 2D végeselemes elemzése általánosított Hoek-Brown anyagmodell segítségével, elmozdulás meghatározása
14.ZH
A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Letölthető anyagok:
 1. Elektronikus jegyzet: Czap Z., Geotechnikai numerikus módszerek
 2. Segédlet: Borbély et al. (2013). Töréskép-optimalizálás alkalmazása a geotechnikában. Magyar Építőipar 63:3 pp114-120.
2.6 Other information
 1. Az órai munkát és a képességek elsajátítását nagyban segíti, ha a hallgató az órákon laptoppal tud részt venni.
 2. Az órán használt szoftverekhez hallgatói szintű hozzáférést biztosítunk.
2.7 Consultation

a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy előzetesen, e‐mail‐ben egyeztetve; e‐mail: mahler.andras@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat és egy házi feladat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZH1A.1-A.5; B.1-B.3
2. házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény-értékelés)HF1A.1-A.5; B.1-B.3; C.1-C.4; D.1-D.4
A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH160%
HF140%
Összesen100%
Az 1. zárthelyi eredménytelen, ha nem éri el az elérhető pontszám 50%-át. A félév teljesítésének feltétele, hogy a szorgalmi időszakban részfeladatonként és összesen megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató.
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80<=P
jó (4)70<=P<80%
közepes (3)60<=P<70%
elégséges (2)50<=P<60%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. házi feladat - szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett - késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
 2. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés az utolsó gyakorlati héten díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
 3. Amennyiben a 2 pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy - szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett - második alkalommal, a pótlási héten ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×2=28
félévközi készülés a gyakorlatokra14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre1×10=10
házi feladat elkészítése24
Összesen90
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak