Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Kutatói, tervező irodai szakmai gyakorlat
1.2 Code
BMEEODHMX00
1.3 Type
Module without associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Seminar 164
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
5
1.7 Coordinator
name Dr. Kovács Nauzika
academic rank Associate professor
email kovacs.nauzika@emk.bme.hu
1.8 Department
Dean's Office
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Structural Engineering (MSc) programme
Optional in the Infrastructure Engineering (MSc) programme
Optional in the Land Surveying and Geoinformatics (MSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • A tantárgy csak a MSc Diplomamunka mellett felvehető és teljesíthető tárgy, előtanulmányi követelménye megegyezik az adott szak Diplomamunka (BMEEODHMX-X) tantárgy előkövetelményeivel.
Párhuzamos előkövetelmény:
 • Diplomamunka (BMEEODHMX-X)
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja, hogy a hallgató diplomamunkájának részeként egy valós építőipari probléma megoldását, feldolgozását, vagy valós kutatási projekt adott részének kidolgozását munkahelyi környezetben végezze, és ezzel diplomamunkájának szakmai színvonalát jelentősen emelje. A gyakorlat célja továbbá, hogy a diplomázó a hallgatói szerepkörből kilépve a végzettség megszerzését követő munkavállalói pozícióba helyezkedjen, és ezzel felkészüljön szakmai pályafutásának újabb állomására.
A hallgatót egy cég, vagy felsőoktatási intézmény fogadja; olyan szervezet, mely vállalja, hogy a hallgató számára min. 4 hét időtartamra munkahelyi együttműködést, szakmai vezetőt biztosít. A gyakorlati helyet biztosító cég/intézmény aktuális projektjének, feladatának és a hallgató diplomamunkájának szoros összefüggésben kell lenniük.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri saját feladatának és a cég/intézmény aktuálisan futó projektjének főbb kapcsolódási pontjait;
 2. ismeri a közös és a saját részről vállalt feladatok megoldásához szükséges, leggyakrabban alkalmazott metódusokat és eljárásokat;
 3. ismeri a mérnöki munka során szükségessé váló és alkalmazható informatikai eszközöket és szoftvereket, különös tekintettel saját szakterületének speciális igényeire.
B. Skills
 1. képes az adott cég/intézmény fő profiljához tartozó munkák megismerésével saját feladatvégzéséhez ismereteket gyűjteni, információkat átvenni és hasznosítani;
 2. képes a szakmai információk rendszerezésére, és ennek eredményeként képes a különböző szakágak együttműködését elősegíteni;
 3. informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, nagy számításigényű feladatok megoldására;
 4. álláspontját logikusan, világosan képes kifejteni;
 5. képes gondolatait rendezett formában -szóban és írásban egyarán- kifejezni.
C. Attitudes
 1. készségesen együttműködik más szakemberekkel, közvetlen vagy virtuális munkahelyen;
 2. törekszik az aktuális feladatok megoldásához szükséges ismeretek minél szélesebb körét megismerni;
 3. törekszik a saját feladatrész korrekt, lehetőség szerint újításokat is felmutató szakmai megoldására;
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan elvégzi a rá bízott feladatokat;
 2. nyitottan fogadja a javító szándékú és megalapozott kritikai észrevételeket;
 3. elelősséget vállal az általa elvégzett munkáért.
2.3 Methods
A munkahelyi környezet a tapasztalati tanulást támogatja. Az önállóan és a csapatban végzett feladatokra is jellemző az aktív megfigyelési és elemzési szakasz, melyet önálló munkavégzés követ.
2.4 Course outline
HétA szakmai gyakorlat (előzetes) tematikája
1.A cég/intézmény infrastruktúrájának megismerése, valamint a hallgatói feladatrész és a teljes céges projekt kapcsolatainak, összefüggéseinek feltárása
2.A cég/intézmény projektjében történő részvétel és a saját feladatrész kidolgozása
3.A cég/intézmény projektjében történő részvétel és a saját feladatrész kidolgozása
4.A cég/intézmény projektjében történő részvétel összegzése, és a saját feladatrész előrehaladásának kimutatása, további feladatrészek meghatározása, esetleg kiegészítés, pótlás

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 1. A gyakorlat helyszínén rendelkezésre álló tervek, adatbázisok
 2. A feladatvégzéshez szükséges korábban is használt egyetemi jegyzetek
 3. Letölthető anyagok
2.6 Other information
 1. A hallgató feladata a Fogadási készségnyilatkozat beszerzése a cég erre jogosult munkatársától.
 2. A Fogadási készségnyilatkozatot a moodle rendszerbe (edu.epito.bme.hu) a szorgalmi idő-szak első hetének utolsó oktatási napján délig fel kell tölteni.
 3. A gyakorlaton a személyes részvétel a fogadó cég, illetve intézmény utasításai szerint szabályozott. A gyakorlaton történő részvételt a fogadó cég hivatalosan igazolja. Az igazolást a moodle rendszeren keresztül kell benyújtani. Igazolás hiányában a hallgató a tantárgy kreditjét nem szerezheti meg.
 4. A hallgatónak a gyakorlatról tanulmányt kell készítenie. A 10-15 oldalas önálló munkának tartalmilag kapcsolódnia kell a diplomamunkához, de a tanulmány fontos része a cégnél eltöltött idő alatt megszerzett egyéb ismeretek bemutatása is. A tanulmányt a moodle rendszeren keresztül kell benyújtani az adott félév szorgalmi időszakának utolsó tanítási napján 23.59-ig.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok (a gyakorlat és a diplomafeladat kapcsolódási pontjainak áttekintés érdekében) a Diplomamunka tantárgy konzulensével a Diplomamunka tantárgy oldalán megadottak szerint.

A vállalati/céges külső konzulenssel konzultáció előzetesen, személyesen, vagy e-mail-ben egyeztetve történhet.
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a gyakorlat végzésének helyén kijelölt szakmai vezető, illetve konzulens véleménye és a benyújtott tanulmány alapján történik. A tanulmányt a tantárgy tanszéki felelőse értékeli.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Gyakorlaton tanúsított aktív munkavégzésGYA.1-A.3; B.1-B.5; C.1-C.3; D.1-D.3
TanulmányTA.1-A.2; B.1, B.4-B.5; C.3; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
GY40%
T60%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A végső érdemjegy a 3.3 pontban meghatározott súlyozott átlag matematikai szabályok szerint történő kerekítésével állapítandó meg.
3.6 Retake and repeat
 1. A KUTATÓI, TERVEZŐIRODAI SZAKMAI GYAKORLAT tantárgy teljesítése akkor is lehetséges, ha az adott félévben a Diplomamunka című tárgy teljesítése sikertelen.
 2. Amennyiben a KUTATÓI, TERVEZŐIRODAI SZAKMAI GYAKORLAT értékelésekor a „nem teljesítette” bejegyzés kerül a tanulmányi teljesítményt nyilvántartó rendszerbe, akkor a tantárgy újbóli felvétele csak a Diplomamunka tárgy újbóli felvételével lehetséges.
 3. A tanulmány – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 23:59-ig tölthető fel.
 4. Az aktív munkavégzés – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a gyakorlaton, a munkavégzésre meghatározott helyszínenmin. 164 óra
tanulmány összeállítása16
Összesen180
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév