Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Tervező irodai szakmai gyakorlat
1.2 Code
BMEEODHAV01
1.3 Type
Module without associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Seminar 164
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Dr. Kovács Nauzika
academic rank Associate professor
email kovacs.nauzika@emk.bme.hu
1.8 Department
Dean's Office
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • A tantárgy csak a BSc Szakdolgozat mellett felvehető és teljesíthető tárgy, előtanulmányi követelménye megegyezik az adott specalizáció Szakdolgozat tantárgy (BMEEODHA-XX) előkövetelményeivel.
 • A tárgy csak a Technikusi gyakorlat (BMEEODHAX42) teljesítése után vehető fel.
Párhuzamos előkövetelmény:
 • Szakdolgozat (BMEEODHA-XX)
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja, hogy a hallgató a szakdolgozat részeként valós építőipari probléma megoldását, feldolgozását munkahelyi környezetben végezze, és ezzel szakdolgozatának szakmai színvonalát emelje. A gyakorlat célja továbbá, hogy az alapszak hallgatója egy munkacsoport tagjaként megismerkedjen a szakmai feladatok megoldásakor szükséges kapcsolati rendszerekkel, valamint megismerje a végzettség megszerzését követő munkavállalói körülményeket, szakmai kihívásokat, és betekintést nyerjen a szakmai végzettségek és jogosultságok kapcsolatáról is.
A hallgatót egy cég, vagy szervezet fogadja, mely vállalja, hogy a hallgató számára min. 4 hét időtartamra munkahelyi együttműködést, szakmai vezetőt biztosít. A gyakorlati helyet biztosító cég/intézmény aktuális projektjének, feladatának és a hallgató szakdolgozatának szoros összefüggésben kell lenniük.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri saját feladatának és a cég/intézmény aktuálisan futó projektjének főbb kapcsolódási pontjait;
 2. ismeri a közös és a saját részről vállalt feladatok megoldásához szükséges és leggyakrabban alkalmazott eljárásokat;
 3. ismeri a gyakorlati időszak alatt szükségessé váló és alkalmazható informatikai eszközöket és szoftvereket, különös tekintettel saját feladatának speciális igényeire.
B. Skills
 1. a munkacsoportban történő aktív részvétellel képes a saját feladat elvégzéséhez ismereteket gyűjteni, információkat átvenni és hasznosítani;
 2. képes a szakmai információk rendszerezésére, és ennek eredményeként képes a különböző szakágak együttműködését elősegíteni;
 3. informatikai ismereteinek birtokában képes saját feladatainak elvégzésre, illetve irányítás mellett a cég komplexebb feladatainak megoldására;
 4. álláspontját logikusan, világosan képes kifejteni;
 5. képes gondolatait rendezett formában - szóban és írásban egyaránt - kifejezni;
C. Attitudes
 1. készségesen együttműködik más szakemberekkel, közvetlen vagy virtuális munkahelyen;
 2. törekszik a gyakorlati hely/cég aktuális feladatainak minél szélesebb körét megismerni;
 3. törekszik a saját feladatrész korrekt megoldására.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan elvégzi a rá bízott feladatokat;
 2. nyitottan fogadja a javító szándékú és megalapozott kritikai észrevételeket;
 3. felelősséget vállal az általa elvégzett munkáért.
2.3 Methods
A munkahelyi környezet a tapasztalati tanulást támogatja. Amennyiben az önállóan és a csapatban végzett feladatokat egy elemzési szakasz követi, az eredmények, sikeres megoldások biztos alapot nyújtanak a későbbiekben az önálló munkavégzéshez.
2.4 Course outline
HétA szakmai gyakorlat (előzetes) tematikája
1.A cég/intézmény infrastruktúrájának megismerése, valamint a hallgatói feladatrész és a teljes céges projekt kapcsolatainak, összefüggéseinek feltárása
2.A cég/intézmény projektjében történő részvétel és a saját feladatrész kidolgozása
3.A cég/intézmény projektjében történő részvétel és a saját feladatrész kidolgozása
4.Előrehaladásának kimutatása, további feladatrészek meghatározása, esetleg kiegészítés, pótlás

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
 1. A gyakorlat helyszínén rendelkezésre álló tervek, adatbázisok
 2. A feladatvégzéshez szükséges korábban is használt egyetemi jegyzetek
 3. Letölthető anyagok
2.6 Other information
 1. A hallgató feladata a Fogadási készségnyilatkozat beszerzése a cég erre jogosult munkatársától.
 2. A Fogadási készségnyilatkozatot a moodle rendszerbe (edu.epito.bme.hu) a szorgalmi időszak első hetének utolsó oktatási napján délig fel kell tölteni.
 3. A gyakorlaton a személyes részvétel a fogadó cég, illetve intézmény utasításai szerint szabályozott. A gyakorlaton történő részvételt a fogadó cég hivatalosan igazolja. Az igazolást a moodle rendszeren keresztül kell benyújtani. Igazolás hiányában a hallgató a tantárgy kreditjét nem szerezheti meg.
 4. A hallgatónak a gyakorlatról tanulmányt kell készítenie. A 10-15 oldalas önálló munkának tartalmilag kapcsolódnia kell a szakdolgozathoz, de a tanulmány fontos része a cégnél eltöltött idő alatt megszerzett egyéb ismeretek bemutatása is. A tanulmányt a moodle rendszeren keresztül kell benyújtani az adott félév szorgalmi időszakának utolsó tanítási napján 23.59-ig.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok (a gyakorlat és a szakdolgozat kapcsolódási pontjainak áttekintés érdekében) a Szakdolgozat tantárgy konzulensével a Szakdolgozat tantárgy oldalán megadottak szerint.

A vállalati/céges külső konzulenssel konzultáció előzetesen, személyesen, vagy e-mail-ben egyeztetve történhet.
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a gyakorlat végzésének helyén kijelölt szakmai vezető, illetve konzulens véleménye és a benyújtott tanulmány alapján történik.
A tanulmányt a tantárgy tanszéki felelőse értékeli.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Gyakorlaton tanúsított aktív munkavégzésGYA.1-A.3; B.1-B.5; C.1-C.3; D.1-D.3
TanulmányTA.1-A.2; B.1, B.4-B.5; C.3; D.1

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
GY40%
T60%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A végső érdemjegy a 3.3 pontban meghatározott súlyozott átlag matematikai szabályok szerint történő kerekítésével állapítandó meg.
3.6 Retake and repeat
 1. A TERVEZŐIRODAI SZAKMAI GYAKORLAT tantárgy teljesítése akkor is lehetséges, ha az adott félévben a Szakdolgozat című tárgy teljesítése sikertelen.
 2. Amennyiben a TERVEZŐIRODAI SZAKMAI GYAKORLAT értékelésekor a „nem teljesítette” bejegyzés kerül a tanulmányi teljesítményt nyilvántartó rendszerbe, akkor a tantárgy újbóli felvétele csak a Szakdolgozat tárgy újbóli felvételével lehetséges.
 3. A tanulmány – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 23:59-ig tölthető fel.
 4. Az aktív munkavégzés – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a gyakorlaton, a munkavégzésre meghatározott helyszínenmin. 164 óra
tanulmány összeállítása16
Összesen180
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak