Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Víztisztítási technológiák II.
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOVKTVSK
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 24
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Vizsga
1.6 Kreditszám
6
1.7 Tárgyfelelős
név Dr. Laky Dóra
beosztás Egyetemi docens
email laky.dora@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Szakirányú továbbképzés
1.12 Előkövetelmények
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2022. szeptember 1.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A félév során a hallgatók megismerkednek az ivóvíz fertőtlenítésére alkalmas technológiai megoldásokkal. Az előző félévben megszerzett elméleti tudás alapján komplex technológiai sorokat alakítanak ki (adott nyersvíz minőség esetén). Bemutatásra kerülnek a vízkezelő technológiák méretezésének alapjai (pl. szűrők méretezése, közelítő vegyszerdózisok meghatározása). Ismertetjük a vízellátó hálózatban lejátszódó másodlagos vízminőség-romlási folyamatokat. Az órákon esettanulmány területek vízminőségi problémáit értékeljük ki, és közösen megoldási javaslatokat dolgozunk ki. Bemutatásra kerülnek a felszíni vizek kezelésére alkalmas eljárások.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. Tisztában van az ivóvíz fertőtlenítésére alkalmas technológiai megoldásokkal
 2. Ismeri az ivóvíztelepi szűrők méretezésének alapjait, az alkalmazásra kerülő vegyszerek mennyiségére vonatkozó közelítő számításokat
 3. Tisztában van a felszíni vizek kezelésére alkalmas technológiai megoldásokkal
 4. Átlátja az ivóvízellátó hálózatban lejátszódó másodlagos vízminőség-romlási folyamatokat, azok hatásait
B. Képesség
 1. Felszín alatti víz kezelésére alkalmas komplex technológiákat állít össze (blokk-séma)
 2. Esettanulmány területek vízminőségi problémáit értékeli, megoldási javaslatokat vázol fel
C. Attitűd
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és csoporttársaival
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, és ehhez akár a kötelező tananyagokon túlmenően, webes forrásokból keres választ a kérdéseire
 3. Szóbeli kommunikációban törekszik az érthető, szabatos fogalmazásra, írásbeli megnyilvánulásaiban törekszik az igényes, rendezett, a mérnöki szakma által elvárható színvonalú dokumentáció készítésére
D. Önállóság és felelősség
 1. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata. Esettanulmány feladatok megoldása közösen, illetve csoportmunkában.
2.4 Részletes tárgyprogram
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Ivóvíz fertőtlenítése (klórgáz, nátrium-hypoklorit, ózon, UV, klór-dioxid és egyéb fertőtlenítési eljárások alkalmazása; az egyes eljárások technológiájának, az alkalmazások előnyeinek és hátrányainak ismertetése)
2.Ivóvízminőség változás folyamatai a vízellátó hálózatban
3.Komplex technológiai sorok kialakítása adott nyersvíz minőség esetén
4.Számítási példák – szűrők méretezése, vegyszerdózisok közelítő meghatározása
5.Esettanulmány területek ivóvízminőségi problémájának értékelése, megoldási javaslatok
6.Felszíni vizek tisztítási technológiája

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok

a) Tankönyvek:

 1. Öllős Géza (1987) - Vízellátás (K+F eredmények);
 2. Öllős Géza (1998) - Víztisztítás, üzemeltetés;
 3. Máttyus S., Tolnai B. (2008) - Vízellátás
b) Letölthető anyagok:
 1. Laky Dóra – Licskó István: Víztisztítás (elektronikus jegyzet; BME – Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék)
 2. Előadások diái
2.6 Egyéb tudnivalók
2.7 Konzultációs lehetőségek

Az oktatóval előzetesen egyeztetett időpontban (laky.dora@emk.bme.hu)

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a vizsga alapján történik a félév végén.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
Vizsga (összegző teljesítményértékelés)VA.1-A.4; B.1-B.2; C.1-C.3; D.1

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
JeleRészarány
V100%
Összesen100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
-
3.5 Érdemjegy megállapítása
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)85<=P
jó (4)70<=P<85%
közepes (3)57<=P<70%
elégséges (2)45<=P<57%
elégtelen (1)P<45%
3.6 Javítás és pótlás
Sikertelen vizsga esetén pótlási lehetőség rendelkezésre áll.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon24
félév-közi otthoni tanulás, felkészülés az órákra, oktatási segédanyagok tanulmányozása40
vizsga felkészülés60
Összesen124
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2022. szeptember 1.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2022/2023 I. félév