Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Épületszerkezettan és építéstechnológia
1.2 Code
BMEEOEMA7L4
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 8
Seminar 8
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
5
1.7 Coordinator
name Vajnáné Dr. Horn Valéria
academic rank Associate professor
email horn.valeria@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Offered in non-civil engineering program
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek az alábbi témakörökben: az épületet érő hatások, teherhordó falas és vázas teherhordó szerkezetű épületek, hagyományos födémek, lépcsők, alapozási módok, talajjal érintkező épületrészek szigetelése, lapostetők, hagyományos fedélszékek és fedések, homlokzatképzések, továbbá a műszaki élet kommunikációs kifejező rendszerének, a műszaki rajznak elsajátítása.
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni munka során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Áttekintéssel rendelkezik az épületet érő hatásokról, az épületet alkotó épületszerkezetek teljesítőképességéről és az elvárt követelményekről.
 2. Ismeri a terveken alkalmazott a rajzi jelölésrendszert.
 3. Megismeri a falak típusait, a falak építési szabályait, és főbb anyagait.
 4. Megismeri a vázas épületek építésének folyamatát és főbb szerkezeti elemeit.
 5. Áttekintést nyer a síkalapozás és a mélyalapozással kapcsolatos alapismeretekről, továbbá az alépítményeket érő nedvességfajtákat ellen alkalmazott vízszigetelési megoldásokról.
 6. Áttekintéssel rendelkezik a födémek típusairól, rétegfelépítés elvekről.
 7. Megismeri a fedélszékek működését, ismeri a magastetők részeit, vízelvezetését és a hagyományos tetőhéjalásokat.
 8. Áttekintéssel rendelkezik az egyhéjú és kéthéjú lapostetőkről, ismeri a leggyakrabban használt rétegrendeket.
 9. Megismeri a homlokzatkialakítás főbb típusait.
B. Skills
 1. Műszaki rajzban helyesen alkalmazza a rajzi elemeket, különböző léptékeket. Alaprajzot szerkeszt.
 2. Kisebb épület alaprajzát korrekt rajzi elem használattal megszerkeszti, megfelelően alkalmazza a különböző léptékeket.
 3. Épületalaprajzot tud olvasni.
 4. Otthoni feladatai során hatékonyan alkalmazza az ismeretszerzés módjait (jegyzet, gyakorlati órán készült lapok, termékkatalógusok, internet).
 5. Képes a helyes megoldások megindokolni.
 6. Szakszavak helyes használatával ismerteti szóban és írásban a tantárgy témaköreit.
C. Attitudes
 1. Az ismeretek bővítése során együttműködik az oktatóval és hallgató társaival.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti rajzi és kommunikációs készségét, tudását.
 3. Törekszik pontos szerkesztések és hibátlan rajzok készítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi el a házi feladatként/otthoni munkaként kijelölt rajzok szerkesztését.
 2. Munkáját érő oktatói és hallgatói kritikák esetén a megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, illetve azokat a további feladataiba beépíti.
 3. Véleményét indoklással együtt kifejti.
2.3 Methods
Előadások, szerkesztési gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Az épületeket érő hatások. Az épület és az épületszerkezetek kapcsolata. Szerkezetek teljesítőképessége és a követelmények kapcsolata. Teherhordó falas szerkezetek
2.Vázas épületek típusai, szerkezeti rendszerek és anyagok. Födémek és koszorúk. Erkélyek hőhídmentes kialakítása
3.Főbb alapozási módok, alépítményeket érő nedvességfajták. Alépímények vízszigetelése
Magastetők főbb típusai, magastető vízelvezetése.
Tetőhéjalás
4.Lapostetők rétegrendje és vízelvezetése, a csapadék elleni szigetelés anyagai.
Homlokzatképzés. Korszerű nyílászárók

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Jegyzet:
 • Dr. Széll Mária: Magasépítéstan alapjai („HEFOP jegyzet”) elektronikusan is elérhető jegyzet
b) Letölthető anyagok:
 • Az előadások kivetített anyagai (pdf)
2.6 Other information
-
2.7 Consultation

A tanszék honlapján megadottak szerint vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: horn.valeria@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy összegző zárthelyi dolgozat, egy házi feladat elkészítése-beadása, valamint a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1 zárthelyi dolgozat (összegző értékelés)ZHA.1-A.7; B.1-B.3; C.3
1 db házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés)HFA.1-A.9 B.1-B.6; C.1-C.3; D.1-D.3
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény-értékelés)AA.1-A.9; B.1-B.6; C.1-C.3; D.1-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ZH50%
HF40%
A10%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)90≤P
jó (4)75≤P<90
közepes (3)63≤P<75
elégséges (2)50≤P<63
elégtelen (1)P<49
3.6 Retake and repeat
 1. Zárthelyi pótlására és javításra a pótlási időszakban biztosítunk díjköteles lehetőséget.
 2. Az házi feladat (HF)– szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon16
félévközi készülés a gyakorlatokra8
felkészülés a teljesítményértékelésekre16
házi feladat elkészítése10
Összesen50
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak