Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Építőmérnöki ábrázolás II.
1.2 Code
BMEEOEMAV57
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
2
1.7 Coordinator
name Vajnáné Dr. Horn Valéria
academic rank Associate professor
email horn.valeria@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Construction Materials and Technologies
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Optional in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Építőmérnöki ábrázolás (BMEEOEMAT42)
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A hallgatók térlátásának továbbfejlesztése. A tárgy keretében a hallgatók az elsajátított négy ábrázolási rendszerben(merőleges párhuzamos vetítés, ferde párhuzamos vetítés, centrális vetítés, valamint mérőszámos ábrázolás) oldanak meg feladatokat, egyes – az első félévben érintett területek bővebb kifejtésre kerülnek.
A félév során a hallgatók a következő témaköröket ismerik meg:
Affinitás, centrális kollineáció, rotáció, méretes feladatok – normál transzverzális, szögfeladatok, dőléskúp alkalmazások, méretes feladatok megfordítottjai, kúpszeletek planimetriai szerkesztése, kúpáthatások esetei, kúppalást kiterítése, széteső áthatás, metszési, áthatási feladatok axonometriában és perspektívában, dűlt képsíkú perspektíva szerkesztése vetítősugár alkalmazásával. A féléves munka során a hallgatók a fenti témakörökben megszerzett ismereteket alkalmazzák, ezek alapján készítik a házi feladatokat.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Tengelyes affinitás segítségével végez el síkmetszést, megállapítja a metszet valódi nagyságát.
 2. Megismeri a kör és ellipszis affin kapcsolatát, az ellipszis szerkesztés eseteit.
 3. Megismeri a centrális kollineáció fogalmát, elsajátítja gúlák metszését sorozó egyenesek segítségével.
 4. Rotációt alkalmaz térelemek tulajdonságainak megállapításra. Meghatározza a térelemek közötti szöget, vektorsokszög segítségével egyszerű mechanikai feladatot old meg.
 5. Megadott feltéteke alapján – illeszkedés, távolság, szög-feladatokat szerkeszt
 6. Megadott feltételek alapján síklapú testet szerkeszt.
 7. Meghatározza kitérő egyenesek közötti távolságot, további méretes feladatokat old meg.
 8. Elsajátítja speciális másodrendű görbék szerkesztését és megismerkedik jellemző tulajdonságaikkal, egyes mértani helyekkel.
 9. Az első félévben megtanult kúpszeleteknél megismeri azok ellipszis/hiperbola/ parabola metszetének bizonyítását.
 10. Kúp-henger áthatásának öt esetét vizsgálja.
 11. Másodrendű felületek áthatásánál megismeri a széteső áthatás esetét, a tórusz eltérő síkmetszeteit.
 12. Ortogonális axonometriában megold egyszerű illeszkedési és metszési feladatokat, körkúpot ábrázol, valamint síklapú test áthatását készíti el.
 13. Klinogonális axonometriában összetett síklapú és forgásfelületeket szerkeszt vetítősugaras alkalmazásával.
 14. Dűlt képsíkú perspektívát szerkeszt vetítősugár vetületekkel.
 15. Mérőszámos ábrázolási rendszerben metszési feladatokat készít, adott terepi pontban érintőt szerkeszt.
B. Skills
 1. Rutinszerűen alkalmazza az alapszerkesztéseket, térlátás alapján egyszerűen megállapítja a láthatóságot.
 2. Logikus gondolkodással az összetett szerkesztés menetét összeállítja.
 3. Egy adott példához több megoldást is képes megadni.
 4. Mérlegelni képes a megoldások közötti különbségeket.
 5. A házi feladatokban alkalmazza az előadáson ismertetett, a gyakorlatokon begyakorlott szerkesztési eljárásokat.
 6. Felismeri a hibás megoldásokat, és képes a helyes megoldások ismertetésére.
 7. Megfelelően alkalmazza a szakkifejezéseket.
C. Attitudes
 1. Az ismeretek bővítése során együttműködik az oktatóval és hallgató társaival.
 2. A tanulás folyamatában geometriai és műszaki rajzi ismereteit bővíti, a szakkifejezések birtokában megfogalmazza a szerkesztés lépéseit, megindokolja annak helyességét.
 3. Törekszik pontos szerkesztések és hibátlan rajzok készítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi el a házi feladatként/otthoni munkaként kijelölt rajzok szerkesztését.
 2. Munkáját érő oktatói és hallgatói kritikák esetén a megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, javítja, illetve azokat a további feladataiba beépíti.
 3. Az órákon a felismert törvényszerűségek alapján segíti a szerkesztés menetét.
 4. Véleményét indoklással együtt kifejti.
2.3 Methods
Előadások, szerkesztési gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Affinitás, sorozó elemek alkalmazása metszési feladatoknál, kör-ellipszis affin kapcsolata
2.Centrális kollineáció
3.Rotáció, térelemek közötti szögek meghatározása, vektorsokszög alkalmazása
4.Méretes feladatok; illeszkedési, távolság- és szögfeladatok
5.Méretes feladatok: térbeli alakzat ábrázolása megadott feltételekkel
6.Méretes feladatok: normál transzverzális, dőléskúp alkalmazása
7.Másodrendű görbék, kúpszeletek planimetriai szerkesztése
8.Kúpszeletek – ellipszis/hiperbola/ parabola metszet – bizonyítása
9.Kúp-henger áthatásának esetei
10.Széteső áthatás és tórusz síkmetszetei
11.Metszési feladatok és testek áthatása ortogonális axonometriában
12.Síklapú és forgásfelületeket vetítősugaras szerkesztése klinogonális axonometriában
13.Dűlt képsíkú perspektíva szerkesztése vetítősugár vetületekkel
14.Metszési feladatok mérőszámos ábrázolási rendszerben

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
órai segédletek
2.6 Other information
-
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: a tanszék honlapján megadottak szerint vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: horn.valeria@emk.bme.hu

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy ellenőrző dolgozat, egy összegző zárthelyi dolgozat, a gyakorlati órákon történő szerkesztési lapok elkészítése, 3 otthoni feladat és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1 zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH A.1-A.12; B.1-B.2; C.3
1. házi feladat (egyszeri részteljesítmény-értékelés) HF1 A.1-A.7; B.1-B.6; C.1-C.3; D.1-D.4
2. házi feladat (egyszeri részteljesítmény-értékelés) HF2 A.8-A.12; B.1-B.6; C.1-C.3; D.1-D.4
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény-értékelés) A A.1-A.15; B.1-B.7

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH 40%
HF1 25%
HF2 25%
A 10%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)≥80%
jó (4)70-79%
közepes (3)60-69%
elégséges (2)50-59%
elégtelen (1)<50%
3.6 Retake and repeat
1) A zárthelyi (ZH) 2. pótlására és javítására díjköteles pótlást biztosítunk a pótlási időszakban.
2) A 1. házi feladat pótbeadása a rendes beadást követő héten pótdíj megfizetése nélkül lehetséges. Pótbeadási határidőn túli beadással a tárgy nem teljesíthető.
3) A 2. házi feladat (HF2)– szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be.
4) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre 12
házi feladatok elkészítése 20
Összesen 60
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév