Tantárgyi adatlap

PDF letöltése

I. Tantárgyleírás

1. Alapadatok
1.1 Tantárgy neve
Építőmérnöki ábrázolás II.
1.2 Azonosító (tantárgykód)
BMEEOEMAV57
1.3 Tantárgy jellege
Kontaktórás tanegység
1.4 Óraszámok
Típus Óraszám / (nap)
Előadás (elmélet) 2
1.5 Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
Félévközi érdemjegy
1.6 Kreditszám
2
1.7 Tárgyfelelős
név Vajnáné Dr. Horn Valéria
beosztás Egyetemi docens
email horn.valeria@emk.bme.hu
1.8 Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
1.9 A tantárgy weblapja
1.10 Az oktatás nyelve
magyar
1.11 Tantárgy típusa
Szabadon választható az építőmérnöki (BSc) szakon
1.12 Előkövetelmények
Erős előkövetelmény:
 • Építőmérnöki ábrázolás (BMEEOEMAT42)
1.13 Tantárgyleírás érvényessége
2022. szeptember 1.

2. Célkitűzések és tanulási eredmények
2.1 Célkitűzések
A hallgatók térlátásának továbbfejlesztése. A tárgy keretében a hallgatók az elsajátított négy ábrázolási rendszerben(merőleges párhuzamos vetítés, ferde párhuzamos vetítés, centrális vetítés, valamint mérőszámos ábrázolás) oldanak meg feladatokat, egyes – az első félévben érintett területek bővebb kifejtésre kerülnek.
A félév során a hallgatók a következő témaköröket ismerik meg:
Affinitás, centrális kollineáció, rotáció, méretes feladatok – normál transzverzális, szögfeladatok, dőléskúp alkalmazások, méretes feladatok megfordítottjai, kúpszeletek planimetriai szerkesztése, kúpáthatások esetei, kúppalást kiterítése, széteső áthatás, metszési, áthatási feladatok axonometriában és perspektívában, dűlt képsíkú perspektíva szerkesztése vetítősugár alkalmazásával. A féléves munka során a hallgatók a fenti témakörökben megszerzett ismereteket alkalmazzák, ezek alapján készítik a házi feladatokat.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése utána a hallgató
A. Tudás
 1. Tengelyes affinitás segítségével végez el síkmetszést, megállapítja a metszet valódi nagyságát.
 2. Megismeri a kör és ellipszis affin kapcsolatát, az ellipszis szerkesztés eseteit.
 3. Megismeri a centrális kollineáció fogalmát, elsajátítja gúlák metszését sorozó egyenesek segítségével.
 4. Rotációt alkalmaz térelemek tulajdonságainak megállapításra. Meghatározza a térelemek közötti szöget, vektorsokszög segítségével egyszerű mechanikai feladatot old meg.
 5. Megadott feltéteke alapján – illeszkedés, távolság, szög-feladatokat szerkeszt
 6. Megadott feltételek alapján síklapú testet szerkeszt.
 7. Meghatározza kitérő egyenesek közötti távolságot, további méretes feladatokat old meg.
 8. Elsajátítja speciális másodrendű görbék szerkesztését és megismerkedik jellemző tulajdonságaikkal, egyes mértani helyekkel.
 9. Az első félévben megtanult kúpszeleteknél megismeri azok ellipszis/hiperbola/ parabola metszetének bizonyítását.
 10. Kúp-henger áthatásának öt esetét vizsgálja.
 11. Másodrendű felületek áthatásánál megismeri a széteső áthatás esetét, a tórusz eltérő síkmetszeteit.
 12. Ortogonális axonometriában megold egyszerű illeszkedési és metszési feladatokat, körkúpot ábrázol, valamint síklapú test áthatását készíti el.
 13. Klinogonális axonometriában összetett síklapú és forgásfelületeket szerkeszt vetítősugaras alkalmazásával.
 14. Dűlt képsíkú perspektívát szerkeszt vetítősugár vetületekkel.
 15. Mérőszámos ábrázolási rendszerben metszési feladatokat készít, adott terepi pontban érintőt szerkeszt.
B. Képesség
 1. Rutinszerűen alkalmazza az alapszerkesztéseket, térlátás alapján egyszerűen megállapítja a láthatóságot.
 2. Logikus gondolkodással az összetett szerkesztés menetét összeállítja.
 3. Egy adott példához több megoldást is képes megadni.
 4. Mérlegelni képes a megoldások közötti különbségeket.
 5. A házi feladatokban alkalmazza az előadáson ismertetett, a gyakorlatokon begyakorlott szerkesztési eljárásokat.
 6. Felismeri a hibás megoldásokat, és képes a helyes megoldások ismertetésére.
 7. Megfelelően alkalmazza a szakkifejezéseket.
C. Attitűd
 1. Az ismeretek bővítése során együttműködik az oktatóval és hallgató társaival.
 2. A tanulás folyamatában geometriai és műszaki rajzi ismereteit bővíti, a szakkifejezések birtokában megfogalmazza a szerkesztés lépéseit, megindokolja annak helyességét.
 3. Törekszik pontos szerkesztések és hibátlan rajzok készítésére.
D. Önállóság és felelősség
 1. Önállóan végzi el a házi feladatként/otthoni munkaként kijelölt rajzok szerkesztését.
 2. Munkáját érő oktatói és hallgatói kritikák esetén a megalapozott kritikai észrevételeket elfogadja, javítja, illetve azokat a további feladataiba beépíti.
 3. Az órákon a felismert törvényszerűségek alapján segíti a szerkesztés menetét.
 4. Véleményét indoklással együtt kifejti.
2.3 Oktatási módszertan
Előadások, szerkesztési gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban.
2.4 Részletes tárgyprogram
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.Affinitás, sorozó elemek alkalmazása metszési feladatoknál, kör-ellipszis affin kapcsolata
2.Centrális kollineáció
3.Rotáció, térelemek közötti szögek meghatározása, vektorsokszög alkalmazása
4.Méretes feladatok; illeszkedési, távolság- és szögfeladatok
5.Méretes feladatok: térbeli alakzat ábrázolása megadott feltételekkel
6.Méretes feladatok: normál transzverzális, dőléskúp alkalmazása
7.Másodrendű görbék, kúpszeletek planimetriai szerkesztése
8.Kúpszeletek – ellipszis/hiperbola/ parabola metszet – bizonyítása
9.Kúp-henger áthatásának esetei
10.Széteső áthatás és tórusz síkmetszetei
11.Metszési feladatok és testek áthatása ortogonális axonometriában
12.Síklapú és forgásfelületeket vetítősugaras szerkesztése klinogonális axonometriában
13.Dűlt képsíkú perspektíva szerkesztése vetítősugár vetületekkel
14.Metszési feladatok mérőszámos ábrázolási rendszerben

A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpontokat a tárgy honlapján elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5 Tanulástámogató anyagok
órai segédletek
2.6 Egyéb tudnivalók
-
2.7 Konzultációs lehetőségek

Konzultációs időpontok: a tanszék honlapján megadottak szerint vagy előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: horn.valeria@emk.bme.hu

Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév

II. Tárgykövetelmények

3. A tanulmányi teljesítmény ellenőrzése és értékelése
3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy ellenőrző dolgozat, egy összegző zárthelyi dolgozat, a gyakorlati órákon történő szerkesztési lapok elkészítése, 3 otthoni feladat és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Teljesítményértékelési módszerek
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1 zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH A.1-A.12; B.1-B.2; C.3
1. házi feladat (egyszeri részteljesítmény-értékelés) HF1 A.1-A.7; B.1-B.6; C.1-C.3; D.1-D.4
2. házi feladat (egyszeri részteljesítmény-értékelés) HF2 A.8-A.12; B.1-B.6; C.1-C.3; D.1-D.4
aktív részvétel (folyamatos részteljesítmény-értékelés) A A.1-A.15; B.1-B.7

A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki- és beadási határidejét a "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3 Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
Jele Részarány
ZH 40%
HF1 25%
HF2 25%
A 10%
Összesen 100%
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Érdemjegy megállapítása
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)≥80%
jó (4)70-79%
közepes (3)60-69%
elégséges (2)50-59%
elégtelen (1)<50%
3.6 Javítás és pótlás
1) A zárthelyi (ZH) 2. pótlására és javítására díjköteles pótlást biztosítunk a pótlási időszakban.
2) A 1. házi feladat pótbeadása a rendes beadást követő héten pótdíj megfizetése nélkül lehetséges. Pótbeadási határidőn túli beadással a tárgy nem teljesíthető.
3) A 2. házi feladat (HF2)– szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be.
4) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre 12
házi feladatok elkészítése 20
Összesen 60
3.8 A tárgykövetelmények érvényessége
2022. szeptember 1.
Jelen TAD az alábbi félévre érvényes:
2023/2024 II. félév