Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Vasúti pályák
1.2 Code
BMEEOUVAT41
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 3
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Szabó József
academic rank Assistant professor
email szabo.jozsef@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Highway and Railway Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a vasúti pályával kapcsolatos alapfogalmakat, a különböző szerkezeti elemek feladatát, fontosabb műszaki jellemzőit, a vonalvezetés irányelveit, a kitérők és átszelések szerkezeti-, geometriai kialakítását, a különböző vágánykapcsolások-, és szolgálati helyek megjelenési formáit, tervezésük körülményeit.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a vasúti közlekedés megjelenési formáit, legfontosabb műszaki jellemzőit.
 2. Ismeri a vasúti közlekedés kialakulásának-, fejlődésének történetét, jelenlegi helyzetét.
 3. Ismeri a vasúti pályával és a járművekkel kapcsolatos alapfogalmakat.
 4. Ismeri a vasúti pálya vízszintes- és magassági vonalvezetésének körülményeit.
 5. Ismeri a vasúti pálya nyomozásának-, nyomjelzésének-, és kitűzésének körülményeit, a vasúti műtárgyak alaptípusait, valamint azok kialakításának módjait, a környezetvédelem legfontosabb előírásait, műszaki megoldásait.
 6. Ismeri a vasúti pálya szerkezeti elemeinek feladatait, jellemző típusait, legfontosabb műszaki paramétereit.
 7. Ismeri a kitérőkkel és átszelésekkel kapcsolatos alapfogalmakat, továbbá azok szerkezeti és geometriai kialakításának körülményeit.
 8. Ismeri a vágánykapcsolások típusait, kialakításuk módjait, geometriai számításuk alapmódszereit.
 9. Ismeri a vasúti forgalmi helyek kialakításának körülményeit, továbbá az áru- és személyforgalmi létesítmények legfontosabb jellemzőit.
 10. Ismeri a városi-, és a hegyi vasutak megjelenési formáit, valamint azok legfontosabb műszaki jellemzőit.
 11. Ismeri az alábbiakat: vasúthálózat, tervszintek, helyszínrajzi vonalvezetés elemei, egyenes, körív, átmenetiív, körívsugarak, átmeneti ív nélküli körív, átmenetiíves körív, átmenetiíves körív számítása és megrajzolása, szelvényezés, feliratok.
 12. Ismeri az alábbiakat: állomások funkciói, állomások elrendezése és legfontosabb tulajdonságaik, torzított helyszínrajz, kitérők és tengelyábráik, a legfontosabb kitérők adatai, az állomási líra számítása és megrajzolása, utasforgalmi létesítmények, szelvényezés.
 13. Ismeri az alábbiakat: magassági vonalvezetés tervezésének szabályai, hossz-szelvény előkészítése, terep hossz-szelvény felvétele, magassági vonalvezetés megtervezése, a hossz-szelvény elkészítése, mintakeresztszelvény készítése, jellemző magassági szintek, a hossz-szelvény és a mintakeresztszelvény formai és tartalmi követelményei.
B. Skills
 1. Képes a vasúti közlekedés különböző típusainak megkülönböztetésére, azok adott igényeknek megfelelő kiválasztására.
 2. Képes a nemzetközi és a magyar vasúttörténet legfontosabb eseményeinek értékelésére, a vasúti közlekedés jövőjének helyes felismerésére.
 3. Képes a vasútépítésben alkalmazott szerkezeti elemek ábrázolására.
 4. Képes egyszerűbb vasútépítési problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására és megfogalmazására.
 5. Képes egyszerűbb tervezési feladatok megoldására.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, ismereteit, a legújabb műszaki megoldások követése mellett.
 3. Folyamatosan bővíti szakmai szókincsét.
 4. Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
 5. Törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének vasútépítési feladatok megoldásában való érvényesítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi a vasútépítési alapfeladatok-, és alapproblémák végiggondolását és az adott források alapján történő megoldását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Elméleti jellegű és gyakorlati jellegű (tervezési jellegű) kontaktórák, ez utóbbiak a gyakorlati kompetenciák elsajátítására szolgálnak, amelyek alapján otthon rövid idő alatt elkészíthetőek a 3.2. pont HF1, HF2, HF3 teljesítményértékelései.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A vasúti közlekedés megjelenési formái, legfontosabb műszaki jellemzői (sebesség, szállítási kapacitás, területfoglalás, energiafelhasználás, környezetszennyezés, balesetek, stb.).
2. A vasúti közlekedés kialakulása, fejlődésének rövid története, jelenlegi helyzete I. (az egyetemes vasút története, jelenlegi helyzete, fejlődésének irányai).
3. A vasúti közlekedés kialakulása, fejlődésének rövid története, jelenlegi helyzete II. (a magyar vasút története, jelenlegi helyzete, fejlődésének irányai).
4. A vasúti pályával (nyomtávolság, keresztszelvény, űrszelvény, emelkedők, lejtők, stb.), és a járművekkel (kerékprofil, kerékpár méretek, járműmozgások, járműszerkesztési szelvény) kapcsolatos alapfogalmak.
5. A vasúti pálya vízszintes- és magassági vonalvezetése I. (átmenetiívek, ívek).
6. A vasúti pálya vízszintes- és magassági vonalvezetése II. (túlemelések, emelkedők, lejtők, lejttörések).
7. A vasúti pálya nyomozása és nyomjelzése, kitűzése. A vasúti műtárgyak (átereszek, hidak, alagutak, stb.) alaptípusai és kialakításának módjai. Környezetvédelem (előírások, műszaki megoldások).
8. A vasúti pálya szerkezeti elemei I. (a folyópálya szerkezeti elemei: sínek, sínleerősítések, keresztaljak, alépítményi védőrétegek, stb.).
9. A vasúti pálya szerkezeti elemei II. (különleges szerkezetek: vezetősínes- és terelősínes felépítmény, útátjáró szerkezetek, vágányvég-záró berendezések, betonlemezes vágányok, stb.).
10. Kitérőkkel és átszelésekkel kapcsolatos alapfogalmak (tengelyábrák, jelölések, alaptípusok stb.). A kitérők és átszelések szerkezeti és geometriai kialakítása.
11. Vágánykapcsolások (egyedi- és szabványos vágánykapcsolások) típusai, kialakítás módjai, geometriai számításuk alapmódszerei.
12. Vasúti forgalmi helyek kialakítása I. (nyíltvonali elágazások, forgalmi kitérők, megállóhelyek, állomások helyszínrajzi kialakítása). Áru- és személyforgalmi létesítmények.
13. Vasúti forgalmi helyek kialakítása II. (személy-, üzemi-, teher- és rendező-pályaudvarok).
14. A városi-, és a hegyi vasutak megjelenési formái, legfontosabb műszaki jellemzői (pályageometria, pályaszerkezet, hálózat, jármű, stb.).

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Dr. Megyei Jenő, Vasútépítéstan, KÖZDOK, Budapest, 1991
b) Jegyzetek:
 1. Dr. Kazinczy László, Vasúti pályák, HEFOP, BMEEOUVAT22, Budapest, 2004
2.6 Other information
A kontaktórákon való részvétel 70%-ban kötelező. A félévenként konkrét dátumokkal elkészülő és a tárgy honlapján elérhető „Részletes féléves ütemterv”-ben külön megjelölésre kerülnek a 2.3. pontban említett, gyakorlati kompetenciák átadására szolgáló kontaktórák. A 70%-os jelenlétet a Tanszék az „elméleti” és a „gyakorlati” jellegű kontaktórák tekintetében külön-külön vizsgálja. Az a hallgató, aki bármelyik típusú kontaktóra szempontjából nem éri el a 70%-os részvételi arányt, az nem szerezheti meg az aláírást és nem jogosult vizsgázni.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: a tanszék honlapján megadottak szerint.

This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két ellenőrző dolgozat, három házi feladat, valamint a vizsgán mutatott teljesítmény alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. ellenőrző dolgozatED1A.1-A.5; B.1-B.2
2. ellenőrző dolgozatED2A.6-A.10; B.3-B.4
1. házi feladatHF1A.11; B.5; C.1-C.5; D.1-D.3
2. házi feladatHF2A.12; B.5; C.1-C.5; D.1-D.3
3. házi feladatHF3A.13; B.5; C.1-C.5; D.1-D.3
vizsga (kombinált vizsga, sorrendben: írásbeli és szóbeli)VA.1-A.13; B.1-B.5; C.1-C.5; D.1-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ED1 *0%
ED2 *0%
HF110%
HF210%
HF310%
Szorgalmi időszakban összesen30%
V70%
Összesen100%
* Kritérium jellegű követelmény, a minősítésben nincs részaránya.
Az ED1, ED2, HF1, HF2, HF3 teljesítésének feltétele az 50%-os eredmény elérése.
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltételei: az órákon minimum 70 %-os részvétel (külön az „elméleti” és a „gyakorlati” jellegű kontaktórákra vonatkozóan), az ED-ken – egyenként – legalább 50%-os eredmény elérése, a HF-ek legalább elégséges szinten történő beadása.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket és a 3.4. pontban megfogalmazott kritérium jellegű követelményeket teljesítők érdemjegyét a 3 db HF-re és a vizsgára kapott érdemjegy (1-5) 3.3. pont szerinti súlyozott átlaga alapján számítjuk, az alábbiak szerint:
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)P=>4,50
jó (4)4,50>P=>3,50
közepes (3)3,50>P=>2,50
elégséges (2)2,50>P=>2,00
elégtelen (1)P<2,00
3.6 Retake and repeat
 1. ED1 és ED2 pótlása a szorgalmi időszakban.
 2. HF1, HF2, és HF3 pótlása (késedelmes beadása) a szorgalmi időszakban a részletes féléves ütemtervben meghatározottak szerint – szabályzatban meghatározott díj ellenében – történik.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon42
ED felkészülés2×6=12
házi feladatok elkészítése3×4=12
vizsgafelkészülés24
Összesen90
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
2022/2023 I. félév