Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Kőzetmechanika
1.2 Code
BMEEOGMAS41
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 1
Lab 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
3
1.7 Coordinator
name Dr. Görög Péter
academic rank Associate professor
email gorog.peter@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Engineering Geology and Geotechnics
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Specialization in Structural Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
Erős előkövetelmény:
 • Talajmechanika (BMEEOGMAT42)
Gyenge előkövetelmény:
 • Geológia (BMEEOGMAT41)
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgatók megértsék a kőzetmechanikai modellt és ismerje meg annak elemeit a kőzettömböt, kőzettestet és a tagoltságot. E mellett elsajátítja a kőzettömb tulajdonságainak laboratóriumi meghatározását az egyirányú nyomószilárdság, húzószilárdság és triaxiális vizsgálatokat, a Mohr-Coulomb és Hoek-Brown törési határfeltétel alkalmazásával együtt. Megismeri a tagoltságok tulajdonságait, a tagoltság menti nyírószilárdság-vizsgálatot, a kőzettest-osztályozás szerepét és alkalmazását a gyakorlati kőzetmechanikában, az RMR, Q és GSI osztályozási módszerek alapjait. Továbbá betekintést nyernek az alagútépítés módszereibe, elveibe, megismerik a TBM és NATM alkalmazási feltételeit, példákon keresztül és a gyakorlaton elsajátítják a kőzettest-osztályozás alkalmazását egy alagutas feladat segítségével.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a kőzetmechanikai modellt
 2. tisztában van az alapvető kőzetmechanikai laboratóriumi vizsgálatokkal,
 3. ismeri a kőzetek triaxiális vizsgálatának három különböző típusát,
 4. ismeri legfontosabb kőzetmechanikában használatos törési feltételeket,
 5. tisztában van a kőzettest-osztályozás szerepével,
 6. ismeri a legfontosabb kőzettest-osztályozási módszerek alapjait,
 7. ismeri a TBM és a NATM alagútépítési módszer alapvető alkalmazási feltételeit.
B. Skills
 1. Képes a kőzetmechanikai modell alkalmazására,
 2. ki tudja értékelni az alapvető kőzetmechanikai laboratóriumi vizsgálatok eredményeit (közvetett húzószilárdság, egyirányú nyomószilárdság, triaxiális vizsgálat),
 3. képes a tanult törési feltételek alkalmazására,
 4. el tudja végezni az egyszerűbb felépítésű kőzettestek osztályozását az RMR kőzettest-osztályozási módszer alapján,
 5. képes a kőzettestek szilárdsági paramétereinek meghatározására a kőzettest-osztályozás alapján,
 6. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitudes
 1. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 2. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 3. törekszik a kőzetmechanikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Autonomy and Responsibility
 1. önállóan végzi a kőzetmechanikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. figyelembe veszi a kőzetmechanikai feladatok megoldásának logikai lépéseit,
 3. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, laboratóriumi és számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
HétElőadások és gyakorlatok témaköre
1.A kőzetmechanika kérdésköre a nemzetközi gyakorlatban. A kőzetmechanikai modell felépítése, elemei. A kőzettömb tulajdonságai, laboratóriumi vizsgálatok: egyirányú nyomószilárdság, követett húzószilárdság vizsgálata.
2.Kőzetmechanikai módszerek elvek bemutatása. Kőzettömb egyirányú nyomó- és húzószilárdságának vizsgálata.
3.Triaxiális vizsgálat, Mohr-Coulomb és Hoek-Brown törési határfeltétel alkalmazása, összefüggései. Tagoltság menti nyírószilárdság elméleti alapjai és gyakorlati vizsgálata.
4.Laboratóriumi vizsgálati eredmények feldolgozása, anyagjellemzők számítása.
5.Tagoltságok tulajdonságainak bemutatása. Tagoltságok jellemzése, vizsgálata és számszerűsítése. Nemzetközi gyakorlat bemutatása.
6.A törés határfeltételeinek megismerése, triaxiális vizsgálat működése.
7.Kőzettest-osztályozás szerepe, alapjai. Terzaghi-féle kőzettest-osztályozási módszer bemutatása.
8.Triaxiális vizsgálat értékelése, számítógépes szoftver ismertetése.
9.Kőzettest-osztályozás alkalmazása az építőmérnöki gyakorlatban, jellemző példákon bemutatva. Az RMR, Q és GSI módszer felépítése, használhatósága.
10.Alagút helyzete a terepen, csapás és dőlés szerkesztése, tagoltság felvétele (RQD, t).
11.Földalatti létesítmények, alagútépítés elveinek és módszereinek bemutatása: TBM és NATM.
12.Kőzettestek osztályozása (Terzaghi, RMR, GSI) és fő szilárdsági paramétereinek számítása.
13.Alagútépítés: példák és esettanulmányok.
14.A kőzettest szilárdsági paramétereinek felhasználásával az adott alagút vizsgálata.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
Tankönyvek:
 • Hudson J.A., Harrison J.P. (1997) Engineering rock mechanics. Pergamon Press
Jegyzetek:
 • Vásárhelyi B. (2016): Alkalmazott kőzetmechanika alapjai
 • Gálos M.-Vásárhelyi B. (2006): Kőzettestek osztályozása az építőmérnöki gyakorlatban
Letölthető anyagok:
 • Előadások vázlatai.
 • Gyakorlati segédlet.
 • Jegyzetek.
2.6 Other information
 1. A laboratóriumban tartott órákon be kell tartani a laboratórium munkavédelmi szabályzatát, amit a gyakorlatvezetők ismertetnek.
 2. Egyes laboratóriumi gyakorlatokhoz szükség van számítógépre MS Office Excel vagy azzal egyenértékű szoftverrel, amit a tanszék nem tud biztosítani. A feladat elsajátításához elegendő ha két hallgatóra jut egy számítógép, így ha valaki mégsem tud számítógépet hozni, akkor is tudja teljesíteni a követelményeket.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

A tanszék honlapján megadottak szerint, vagy

előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: gorog.peter@emk.bme.hu

A gyakorlatvezetőkkel a laborgyakorlatokon egyeztetett időpontban.

This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két zárthelyi doglozat és két gyakorlati feladat alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.1-A.4; B.1-B.3; C.1-C.4; D.1-D.4
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH2 A.5-A.7; B.4-B.6; C.1-C.4; D.1-D.4
1. házi feladat (részteljesítmény-értékelés) HF1 A.1-A.4; B.1-B.3; C.1-C.4; D.1-D.4
2. házi feladat (részteljesítmény-értékelés) HF2 A.5-A.7; B.4-B.6; C.1-C.4; D.1-D.4

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Jele Részarány
ZH1 35%
ZH2 35%
HF1 15%
HF2 15%
Összesen 100%
A féléves jegy megszerzésének feltétele, hogy a szorgalmi időszakban összesen megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató. Az elérhető pontszám 50%-ánál gyengébb összesített ZH eredmény elégtelen jegyet eredményez, a házi feladatok esetén külön-külön is minimumkövetelmény a megszerezhető pontok felének elérése. További feltétel, hogy a hallgatók jelen legyenek az órák legalább 70%-án.
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg:
A zárthelyiken külön-külön nem ellenőrizzük a minimumkövetelményt, a két zárhelyi együttes eredményének kell minimum az 50%-ot elérnie. A végső eredményt a két zárthelyi és a házi feladatok 3.3. pont alapján vett súlyozásával számítjuk. Az érdemjegyet az alábbi táblázat alapján határozzuk meg:
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)80%<=P
jó (4)70<=P<80%
közepes (3)60<=P<70%
elégséges (2)50<=P<60%
elégtelen (1)P<50%
3.6 Retake and repeat
 1. A házi feladatok leadási határideje: 1. házi feladat: a szorgalmi időszak 8. hétjének pénteke (23.55), 2. házi feladat: a szorgalmi időszak 14. hétjének pénteke (23.55).
 2. A házi feladatok – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján elektronikus formában 23:55-ig tölthetők fel.
 3. A beadott és elfogadott házi feladatok az 1) pontban megadott határidőkig díjmentesen javíthatók.
 4. A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés (ZH1 és ZH2) a pótlási időszakban egy alkalommal díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe
3.7 Estimated workload
Tevékenység Óra/félév
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
félévközi készülés a gyakorlatokra 14×1=14
felkészülés a teljesítményértékelésekre 2×12=24
házi feladat elkészítése 14
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 10
Összesen 90
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 I. félév