Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Műtárgyhidraulika
1.2 Code
BMEEOVKTVS1
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 15
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
6
1.7 Coordinator
name Dr. Csoma Rózsa
academic rank Associate professor
email csoma.rozsa@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Sanitary and Environmental Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
Postgradual
1.12 Prerequisites
1.13 Effective date
1 September 2022

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja az, hogy a külünböző előképzettséggel felvett hallgatók a továbbképzés elején felelevenítsék, illetve hiány esetén pótolják a tágabb értelemben vett műtárgyhidraulika (vízszintszabályozó, keresztezési és energatörő műtárgyak, gerebek, hordalék- és uszadékfogók, csőszerelvények, szivattyúk, kutak, mérőműtárgyak) alapvető elemeit, stabil és homogén alapot adva a későbbi szakterületeknek.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri a tágabb értelemben vett műtárgyhidraulika általánosan használt fogalomrendszerét.
 2. Ismeri és alkalmazza a hidrosztatika és hidrodinamika legfontosabba alapegyenleteeit
 3. Tisztában nyíltfelszínű medrek műtárgyainak hidraulikai leírásával és alkalmazási körével.
 4. Ismeri a fontosabb csőszerelvények és szivattyúk hidraulikai leírását és alkalmazási körét.
 5. Tisztában van az ülepedés és felúszás jelenségével és az azon alapuló műtárgyak műküdásável-
 6. Érti a felszín alatti környezetben a vízszerzéssel kapcsolatos alapvető jelenségeket.
 7. Ismeri a hidraulikai alapú mérőműszerek és eszközök alkalmazási körét és korlátait.
B. Skills
 1. Képes a valós hidraulikai rendszerek működésének megértésére és leírására.
 2. Alkalmas a tágabb értelemben vett műtárgyhidraulikai rendszerekben végbemenő folyamatok leírására.
 3. Képes műtárgyhidraulikai és méretezési problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, és megoldására.
 4. Gondolatait rendezett formában szóban és írásban is ki tudja fejezni.
C. Attitudes
 1. Törekszik a hidraulikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 2. Törekszik korábban megszerzett szakmai gyakorlata és a tantárgy során szerzett elméleti háttér szintézisére
 3. Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
 4. Törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének hidraulikai feladatok megoldásában való érvényesítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi hidraulikai alapfeladatok végiggondolását és megoldását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások elméleti ismeretekkel; kommunikáció írásban és szóban. IT eszközök és technikák használata.
2.4 Course outline
konferenciatémakör
1.Alapfogalmak, alapjelenségek, alapegyenletek
2.Vízszintszabályozó műtárgyak hidraulikája és alkalmazási köre
3.Keresztezési műtárgyak
4.Eséscsökkentő és energatörő műtárgyak
5.Gerebek, merülőfalak
6.Csőszerelvények
7.Szivattyúk: típusok, üzemi jellemzők, szivazzyú jelleggörbe
8.Szivattyú és csővezeték kapcsolata, cső jelleggörbe
9.Munkapont, kagylódiagram
10.Hirtelen változó vízmozgás csővezetékekben: zárási hullám
11.Csőbezetékekben ható feszültségek és erők
12.Darcy-törvény. Szivárgás/szűrés alapjai
13.Kúthidraulika alapjai
14.Stokes-törvény, ülepedés és felúszás alapjai és műtárgyai
15.Hidraulikai alapú mérőeszközök és mérőműszerek

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
BME jegyzetek és tankönyvek:
 • AGROSZKIN, I. I. - DIMITRIJEV, G. T. - PIKALOV, F. I.: Hidraulika. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó,
 • Budapest, 1952.
 • BENEDEK, Z: Áramlástani gépek. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.
 • BOGÁRDI, I. - KOZÁK M.: Hidraulika. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest. I. kötet: 1972, II.kötet: 1976.
 • HASZPRA, O.: Hidraulika I. az építőmérnök hallgatók részére. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.
 • HASZPRA, O.: Hidraulika II/1. Egyetemi jegyzet, J9-1254. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.
 • KOZÁK, M. - BAKONY, P. - RÁTKY, I. - HORVÁTH. L.: Hidraulika vízgazdálkodási szakmérnökök részére. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.
 • NÉMETH, E.: Hidromechanika. Egyetemi segédkönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1963.
 • VARGA, I. - CSOMA, R.: Környezeti áramlástan I. Felszíni és felszín alatti vízterek. Tanszéki sokszorosítású előadási jegyzet. Budapesti Műszaki Egyetem Vízépítési Tanszék, 1995.
Más egyetemek jegyzetei, tankönyvei
 • JIRKA, G.: Hydromechanik. Vorlesungen. Universität Karlsruhe, 1998.
 • JIRKA, G. – LANG, C.: Gerinnehydraulik. Vorlesungen. Universität Karlsruhe, 2005.
 • ZIELKE: Strömungsmechanik für Bauingenieure. Vorlesung. Uni Hannover. eil 1.& 2, 1992;
 • INSTITUT FÜR HYDROMECHANIK: Einführug in dem Wasserbau. Demonstrationen im Übungslabor. Univesität Karlsruhe.
 • LEHRSTUHL FÜR HYDRAULIK UND GRUNDWASSER: Technische Hydromechanik. Arbeitsunterlagen zur Grundfachvorlesung. Universität Stuttgart, Teil 1. 1992. Teil 2. 1992.
Szakkönyvek:
 • BOHL, W.: Műszaki áramlástan. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983.
 • CHOW, V.T.: Open Channel hydraulics. McGraw-Hill Book Company Inc, New York, 1959.
 • HORVÁTH, I.: A csatornázás és a szennyvízkezelés hidraulikája. VIZDOK, Budapest, 1976.
 • HORVÁTH, I.: A csatornázás és a szennyvízkezelés hidraulikája. Példatár. VIZDOK, Budapest, 1979.
 • NAUDASCHER, E.: Hydraulik der Gerinne und Gerinnebauwerke. Spronger Verlag, Wien, New York, 1992.
 • PREIßLER, G. - BOLLRICH, G.: Technische Hydromechanik. VEB Verlag für Bauwesen, Berlin, Band 1: 1985. Band 2: 1989.
 • STAROSOLSZKY, Ö. - MUSZKALAY, L.: Műtárgyhidraulikai zsebkönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1961.
 • STAROSOLSZKY, Ö.: Vízépítési hidraulika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970.
 • STASOSOLSZKY, Ö. - MUSZKALAY, L. - BÖRZSÖNYI, A.: Vízhozammérés. VITUKI, Budapest, 1971.
 • ZUPPKE: Hydromechanik im Bauwesen. 4. Aufgabe. Bauverlag GmbH. Wiesbaden und Berlin, 1992.
Letölthető anyagok
 • Előadásvázlatok
 • Előadások diái
2.6 Other information
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: az oktatók félév elején a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában illetve a tárgy teams csatornáján online.

This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a szóbeli vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
szóbeli vizsgaVA.1-A.7; B.1-B.4; C.1-C.4; D.1-D.3

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
V100
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
3.5 Grading system
ÉrdemjegyPontszám (P)
jeles (5)> 86 %
jó (4)71 - 85 %
közepes (3)56 - 70 %
elégséges (2)41 - 55 %
elégtelen (1)<40 %
3.6 Retake and repeat
A TVSZ 123.§ szerint
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
Összesen
3.8 Effective date
1 September 2022
This Subject Datasheet is valid for:
Nem induló tárgyak