Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Mérnökgeodézia
1.2 Code
BMEEOAFAG46
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 2
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
5
1.7 Coordinator
name Dr. Égető Csaba
academic rank Assistant professor
email egeto.csaba@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Geodesy and Surveying
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Gyenge előkövetelmény:
 • Kiegyenlítő számítások (BMEEOFTAG42)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya egyik célja, hogy a hallgató megismerje a geodézia szerepét és feladatait mérnöki létesítményekkel kapcsolatos tevékenységekben (létesítés-, rekonstrukció-, rehabilitáció előtervezése, meglévő állapot felmérése, tervezés, engedélyeztetés, terület-előkészítés, kivitelezés, kivitelezés közbeni geometriai építésirányítás, műszaki ellenőrzés, műszaki átadás, üzemeltetés). A tantárgy másik célja, hogy az előtanulmányok, elsősorban a Geodézia és Kiegyenlítő számítások tantárgy keretében elsajátított kompetenciákat mérnökgeodéziai feladatokhoz alkalmazza.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. átlátja a mérnökgeodéziai tevékenységeket és folyamatokat,
 2. érti a mérnökgeodéziai hálózatok létesítésével, mérésével és kiegyenlítésével kapcsolatos feladatokat,
 3. mérnökgeodéziai alapponthálózatok kiegyenlítésének eredményeit értelmezni tudja,
 4. tisztában van a kivitelezés során használt geodéziai technológiákkal és azok alkalmazásával,
 5. ismeri a mozgásvizsgálatok alapelveit, módszereit, alkalmazási lehetőségeit,
 6. átlátja a mérnökgeodéziai feladatok ingatlan-nyilvántartási kapcsolódásait,
 7. ismeri a minőség-ellenőrzés geometriai szempontjait, geodéziai feladatait,
 8. ismeri a revitalizáció, rekonstrukció, rehabilitáció geodéziai feladatait,
B. Skills
 1. képes a mérnökgeodéziai alapponthálózatok meghatározásához szükséges méréseket elvégezni, a méréseket kiegyenlíteni, a meghatározást és kiegyenlítést dokumentálni,
 2. a számítások elvégzésére geodéziai célprogramot használ,
 3. matematikai programot mérnökgeodéziai számítások megoldására alkalmaz,
 4. a Kiegyenlítő számítások tantárgyban tanult ismereteket alkalmazza mérnökgeodéziai feladatok megoldásához,
 5. képes mérnökgeodéziai célú vízszintes kitűzéseket előkészíteni, megtervezni, végrehajtani, ellen-őrizni és dokumentálni,
 6. képes magassági kitűzéseket előkészíteni, megtervezni, végrehajtani, ellenőrizni és dokumentálni,
 7. oktató irányításával nagy pontossági igényű méréseket végez,
C. Attitudes
 1. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 2. törekszik a geodéziai mérések ellenőrzésére,
 3. nyitott a korszerű mérnökgeodéziai technológiák megismerésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában, más helyzetekben a csapat munkáját irányítja,
 2. műszaki leírást és dokumentációt önállóan készíti el,
 3. számításokat önállóan végzi,
 4. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Methods
Előadások, műszeres és számítási laborgyakorlatok, önállóan és csoportmunkában készített feladatok.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. A mérnöki létesítmények áttekintése, csoportosítása. A mérnöki létesítmények-kel kapcsolatos alapfeladatok (előtervezés, tervezés, engedélyezés, kivitelezés, átadás, üzemeltetés, rekonstrukció stb).
2. Az előtervezés geodéziai adatigénye, geodéziai kivitelezése. A tervezés geodéziai adatigénye, geodéziai kivitelezése.
3. A geodéziai, ingatlan-nyilvántartási adatok az engedélyezési eljárásban. A terület előkészítés geodéziai kivitelezése.
4. A kivitelezés geodéziai munkái. Mélyépítés. Magasépítés.
5. Mérnökgeodéziai hálózat mérése.
6. A műszaki ellenőrzés geodéziai feladatai. Minőség-ellenőrzés geometriai szempontjai, geodéziai feladatai. Mintavételezés, minőségi osztályba sorolás.
7. A hálózatmérések feldolgozása, a hálózat országos rendszerbe történő beillesztése
8. A műszaki átadás geodéziai tevékenységei (teherpróba, megvalósulási térkép stb.)
9. Mozgásvizsgálatok csoportosítása, elmozdulások, deformáció meghatározása geodéziai mérésekkel. Folyamatos mozgásmérés geodéziai és fizikai módszerei.
10. Vízszintes kitűzés.
11. A geodézia szerepe az üzemeltetés során. Revitalizáció, rekonstrukció, rehabilitáció geodéziai feladatai.
12. Magassági kitűzés.
13. A geodézia szerepének jogi-, szervezési-, közigazgatási-, közgazdasági szem-pontok szerinti értékelése.
14. A mérnöki létesítmények geodéziával szemben támasztott igényeinek, kapcsolatos feladatainak időbeli változása. Múlt, jelen, jövő. A geodéziai eszközök módszerek fejlődésének a mérnöki létesítményekkel kapcsolatos következményei.

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Tankönyvek:
 1. Krauter András: Geodézia egyetemi jegyzet, 95030, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002.
 2. Detrekői Ákos: Kiegyenlítő számítások, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
 3. Detrekői Ákos-Ódor K.: Ipari geodézia I.
 4. Bánhegyi I.-Dede K.: Segédlet a mérnökgeodéziai gyakorlatokhoz
b) Letölthető anyagok:
 1. Előadások diái (a tárgy weblapján)
 2. M.2 Mérnökgeodéziai tervezési segédlet (http://mmk-ggt.hu/fap/M.2.-2021.pdf)
 3. Segédlet: Gyakorlati feladatokhoz kiadott segédletek a tárgy weblapján
 4. 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
 5. MÉDI (Mérnöki Díjszabás), On-line MÉDI
 6. 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről
további tanulástámogató anyagok a tárgy weblapján (cikkek, előadás anyagok stb.)
2.6 Other information
Mivel a gyakorlatok nagyobb részében terepre megyünk, ezért kérjük, hogy a hallgatók a gyakorlatokra időjárási körülményeknek megfelelő öltözetben jöjjenek.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

 • a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy
 • előzetesen, személyesen vagy e-mail-ben egyeztetve; e-mail: egeto.csaba@emk.bme.hu
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése kettő ellenőrző dolgozat, három házi feladat és szóbeli vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. ellenőrző dolgozat (szintfelmérő értékelés)ED1A.1-A.4, A.6
2. ellenőrző dolgozat (szintfelmérő értékelés)ED2B.1, B.4; C.1
1.házi feladat (folyamatos részteljesítmény-értékelés) - Mérnökgeodéziai hálózatHFB.1-B.4, B.7; C.1-C.3; D.1-D.4
2. házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény-értékelés) - Vízszintes kitűzésHF1B.2, B.5; C.1-C.3; D.1-D.4
3. házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény-értékelés) - Magassági kitűzésHF2B.2, B.6; C.1-C.3; D.1-D.4
Szóbeli vizsgaVA.1-A.8; D.4

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
Az ellenőrző dolgozatnak nincs minimum követelménye, ezért pótlási (javítási) lehetőség sincs. A tárgy teljesítéséhez HF1 és HF2 kis házi feladatokat minimum elégséges szinten el kell készí-teni.
Jele Részarány
ED1 8%
ED2 8%
HF 17%
HF1 0%
HF2 0%
Szorgalmi időszakban összesen 33%
V 67%
Összesen 100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban összesen megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató. Aki aláírással nem vizsgakurzust vesz fel, annak a félévközi eredményét felülírja az ismételt fel-vétel során elért eredmény. A tantárgyból korábban szerzett, a vizsgaérdemjegy megállapításnál figyelembe vehető félév-közi eredmények 4 félévig visszamenőleg fogadhatók el.
3.5 Grading system
A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg: A félévközi eredményt az ED1, ED2 és HF teljesítményértékelésekre kapott pontok összegzésével határozzuk meg (P), amelyből a végső érdemjegyet az alábbiak szerint adjuk:
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 80<=P
jó (4) 70<=P<80%
közepes (3) 60<=P<70%
elégséges (2) 50<=P<60%
elégtelen (1) P<50%
3.6 Retake and repeat
1) A házi feladatok beadásának határideje a szorgalmi időszak vége.
2) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×4=56
félévközi készülés a részösszefoglalásokra2×10=20
házi feladat elkészítése30+3+3=36
vizsgafelkészülés38
Összesen150
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév