Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Geodézia II.
1.2 Code
BMEEOAFAT42
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 2
1.5 Evaluation
Exam
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Rózsa Szabolcs
academic rank Associate professor
email rozsa.szabolcs@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Geodesy and Surveying
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian and english
1.11 Curriculum requirements
Compulsory in the Civil Engineering (BSc) programme
1.12 Prerequisites
A tárgy felvételéhez gyenge előkövetelmény (a tárgy aláírásának megszerzése esetén a Geodézia II - BMEEOAFAT42 tárgy felvehető):
 • Geodézia I. (BMEEOAFAT45)

A tárgy teljesítéséhez erős előkövetelmény (Geodézia II. tárgy nem teljesíthető az alábbi tárgy teljesítése nélkül)::

 • Geodézia I. (BMEEOAFAT45)

Az előfeltétel teljesül a régi kódú Geodézia I. (BMEEOAFAT41) tárgy érdemjegy megszerzése mellett is.


1.13 Effective date
1 September 2023

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgya célja, hogy a hallgató megismerje az építőmérnöki tevékenységhez kapcsolódó geodézia feladatokat. Elsajátítsa az alappontsűrítési eljárásokat, megismerkedjen a mérnöki létesítmények felmérésének és kitűzésének végrehajtásával, ismerje az ehhez kapcsolódó mérési eljárásokat és a mérések feldolgozási módszereit. A hallgató jártasságot szerez a térképek olvasásában, a térképekről nyert geometriai információk kinyerésében. Ismeri az építőmérnöki gyakorlatban felhasznált digitális téradatokat, azok főbb tulajdonságait. Megismeri a mérési hibák jellemzőit, a hibák terjedésére vonatkozó összefüggéseket, a geometriai tűrés fogalomkörét és alkalmazza azokat a mérések kiegyenlítésére és az épületszerkezetek geometriai minősítésére. Ismeri a korszerű geodéziai műszereket és mérési eljárásokat, úgymint az elektrooptikai távmérést, a mérőállomásokat, közműkutató műszereket és a globális helymeghatározó rendszereket.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. ismeri a geodéziai alapfeladatokat és a tájékozás műveletét
 2. ismeri a geodéziai alappontsűrítési eljárásokat,
 3. ismeri az építőmérnöki gyakorlatban leggyakrabban felhasznált téradatok, térképek fajtáit és főbb jellemzőit,
 4. átfogó képpel rendelkezik a digitális térképek előállításának módszereiről
 5. ismeri a mérési hibák jellemzésére és a hibák terjedésének leírására szolgáló összefüggéseket
 6. ismeri az egyetlen mennyiségre végzett mérések kiegyenlítésének módszereit
 7. ismeri a magasságmeghatározás elvárt pontosságának leírására vonatkozó összefüggéseket
 8. ismeri az építőipari tűrés fogalmát, meghatározását és a geometriai minősítés alapjait
 9. ismeri a korszerű geodéziai műszereket
 10. ismeri a műholdas helymeghatározás alapjait
 11. ismeri a részletes felmérések végrehajtásának módszereit, műszereit, eljárásait
 12. ismeri a nyomvonalas létesítmények kitűzésének módszereit
 13. ismeri a süllyedés- és deformációmérések alapjait, alkalmazási területüket
 14. ismeri a közművek nyilvántartásának szabályrendszerét, megvalósítását és a földalatti vezetékek kutatásának módszereit
 15. ismeri az optikai szintezéssel végrehajtott magasságátvitel mérési eljárását
B. Skills
 1. képes a vetületi síkon végzett alapvető geodéziai számítások végrehajtására
 2. képes a mért irányértékek feldolgozására, az iránysorozat tájékozására
 3. képes egyes alappontsűrítési eljárások méréseinek feldolgozására, értékelésére
 4. képes a digitális és hagyományos térképekről geometriai adatokat nyerni
 5. képes a geodéziai mérések elvárható pontosságának meghatározására, a mérések alapvető tervezésére
 6. képes az egyetlen mennyiség meghatározására végzett geodéziai mérések kiegyenlítésére
 7. képes a hibaterjedés törvényének alkalmazására
C. Attitudes
 1. törekszik a geodéziai feladatok ellátáshoz szükséges műszerek használatának elsajátítására,
 2. törekszik a mérések önellenőrzéssel történő feldolgozására
 3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Autonomy and Responsibility
 1. a kontaktórák mellett önállóan gyakorolja a geodéziai alappontsűrítések és a mérések kiegyenlítéséhez kapcsolódó feladatok megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
2.3 Methods
Előadások, számítási és mérési gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionálisan önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Hosszmérés, fizikai távmérés. Mérnöki távmérők. A távmérési eredmény feldolgozása. Geodéziai alapfeladatok, iránysorozat tájékozása.
2. Sokszögelés, sokszögvonal típusok. Hibakeresés, hossz- és keresztirányú záró-hiba. Részösszefoglalás a geodéziai alapfeladatokból. Pontkapcsolási eljárások (előmetszés, ívmetszés, hátrametszés).
3. Részletmérés. Derékszögű koordinátamérés. Részletpontok vízszintes helyzetének és magasságának egyidejű meghatározása tahimetriával. Elektronikus tahiméterek, mérőállomások. Szabad álláspont. A szabad sokszögvonal számítása.
4. Egyenesek, szögek, magasságok, kitűzése. A mérőállomások kitűzést segítő programjai. A kettősen csatlakozó, kettősen kapcsolt sokszögvonal számítása.
5. EA: Véletlen hibák. A középhiba és a súly. A középhiba terjedése. Részösszefoglalás az alapponsűrítési módszerek anyagából.
6. Egyetlen mennyiségre végzett közvetlen mérések kiegyenlítése.Térképismeret alapjai (térképtípusok, az építőmérnöki gyakorlatban alkalmazott digitális téradatok). Térképolvasás.
7. Építőipari tűrések és geometriai minősítések alapjai. Adatnyerés térképről. Alapanyag-torzulás. A terület-meghatározás különböző módszerei.
8. A szintezés a priori középhibája. Magassági vonal és csomópont számítása. Digitális térképek előállításának módszerei.
9. Térbeli helymeghatározás műholdrendszer (GPS) segítségével. A helymeghatározás elve, lehetőségei, pontossága. A GPS észlelési módszerei. GNSS infrastruktúra. Az eredmények beillesztése az állami földmérés vonatkozási rendszerébe Számpéldák az egyetlen mennyiségre végzett közvetlen mérések kiegyenlítése témaköréből.
10. Vonalas létesítmény tengelyvonalának kitűzése. (Egyenes, körív, átmeneti ív.). Számpéldák a hibaterjedés témaköréből.
11. Mozgásvizsgálatok, elmozdulás és süllyedésmérés.
12. Földalatti vezetékek helyzetének meghatározása. Közművek nyilvántartása. Épületmagasság meghatározása mérőállomásokkal végrehajtott trigonometriai magasságméréssel.
13. Épületek felmérése. Magasságmérés többszintes épületben, magasságátvitel szintek között.
14. Vizsga konzultáció (tartalék). Helymeghatározás GPS-szel (navigációs, DGPS, RTK).

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
a) Jegyzetek:
 • Krauter András: Geodézia. Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó
b) Letölthető anyagok:
2.6 Other information

2.7 Consultation

Konzultációs időpontok:

 • a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy
 • előzetesen, e-mail-ben egyeztetve; e-mail: a gyakorlatvezető oktató tanszéki honlapon megtalálható e-mail címe
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy ellenőrző dolgozat, két írás-beli zárthelyi dolgozat valamint a szóbeli vizsga alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények
1. ellenőrző dolgozat (szintfelmérő értékelés) ED1 A.1; B.1-B.2; C.3-C.4
1. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH1 A.2; B.1-B.3; C.2-C.4; D.1
2. zárthelyi dolgozat (összegző értékelés) ZH2 A.4-A.6; B.4-B.7; C.2-C.4; D.1
Szóbeli vizsga V A.1-A.15; B.1-B.7; C.1; D.2

The dates of deadlines of assignments/homework can be found in the detailed course schedule on the subject’s website.
3.3 Evaluation system
JeleRészarány
ED13,6% (10 pont)
ZH110,7% (30 pont)
ZH210,7% (30 pont)
Szorgalmi időszakban összesen25%
V75%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban összesen megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató és mindkét összegző értékelést (ZH1 és ZH2) eredményesen teljesítsen. Aki aláírással nem vizsgakurzust vesz fel, annak a félévközi eredményét felülírja az ismételt felvétel során elért eredmény. A tantárgyból korábban szerzett, a vizsgaérdemjegy megállapításnál figyelembe vehető félévközi eredmények 4 félévig visszamenőleg fogadhatók el.

A vizsgára való jelentkezés további feltétele a BMEEOAFAT tárgy sikeres teljesítése. Enélkül a tárgyból aláírás szerezhető, de a tárgy nem teljesíthető.
3.5 Grading system
A félévközi eredményt az ED1, ZH1 és ZH2 teljesítményértékelésekre kapott pontok összegzés-ével határozzuk meg (P):
Érdemjegy Pontszám (P)
jeles (5) 88% (62 pont) <=P
jó (4) 75% (53 pont) <=P<88%
közepes (3) 62% (43 pont) <=P<75%
jeles (2) 50% (35 pont) <=P<62%
elégtelen (1) P<50%
Az osztályzatok meghatározásánál a %-os értékek tájékoztató jellegűek, minden esetben a ponthatárokat kell figyelembe venni.
3.6 Retake and repeat
1) A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés javítása esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató által utolsóként szerzett eredményt vesszük figyelembe.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×4=56
félévközi készülés a gyakorlatokra14×1=14
felkészülés a teljesítményértékelésekre4+10+10+26=50
Összesen120
3.8 Effective date
1 September 2023
This Subject Datasheet is valid for:
2023/2024 II. félév