Komplex példa - Belépés

Pontok felrakása

Option Explicit

Private Sub CancelButton_Click()
  Unload Me
End Sub

Private Sub lista()
' aktuális könyvtár tartalmának betöltése a listába
  Dim file_nev As String
  Dim i As Long
  Dim fs As Object
  Dim d, dc
  
  FileList.Clear   ' lista törlése
  ' meghajtók betűjelei
  Set fs = CreateObject("scripting.filesystemobject")
  Set dc = fs.drives
  For Each d In dc
    On Error Resume Next
    FileList.AddItem d.Path & " (" & d.VolumeName & ")"
    If Err.Number <> 0 Then
      Err.Clear
    End If
  Next
  ' filenevek és könyvtárnevek
  file_nev = Dir("*", vbDirectory)
  Do While file_nev <> ""
    If file_nev <> "." Then
      FileList.AddItem file_nev
    End If
    file_nev = Dir()
  Loop
  FileList.ListIndex = 0
End Sub

Private Sub FileList_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
  On Error Resume Next
  ChDrive FileList.Value
  If Err.Number <> 0 Then
    ChDir FileList.Value
    If Err.Number <> 0 Then
      OKButton_Click
    End If
  End If
  FileName.Value = ""
  lista
  Exit Sub
hiba:
End Sub

Private Sub FileName_Change()
  Dim i As Integer
  Dim w As String, w1 As String
  
  w1 = FileName.Value
  w = UCase$(FileName.Value)
  If Len(w) > 0 Then
    For i = 0 To FileList.ListCount - 1
      If InStr(1, UCase$(FileList.List(i)), w) = 1 Then
        FileList.ListIndex = i
        FileName.Value = w1
        Exit Sub
      End If
    Next
    FileList.ListIndex = -1
    Beep
  Else
    FileList.ListIndex = 0
  End If
End Sub

Private Sub OKButton_Click()
  If Mid$(FileList.Value, 2, 1) = ":" Then
    ' kiserlet az egység váltásra
    On Error Resume Next
    ChDrive Left$(FileList.Value, 1)
    If Err.Number = 0 Then
      On Error GoTo 0
      ' meghajtó váltás sikeres, fájl lista feltöltése
      Call lista
      Exit Sub
    End If
  End If
  On Error Resume Next
  ' kisérlet a könyvtárváltásra
  ChDir FileList.Value
  If Err.Number = 0 Then
    On Error GoTo 0
    ' könyvtárváltás sikeres, fájl lista feltöltése
    Call lista
    Exit Sub
  Else
    Err.Clear
    On Error GoTo 0
    ' nem könyvtár töltsük be a fájlt
    felrak FileList.Value
    Unload Me
  End If
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
  Call lista
End Sub

Private Sub felrak(ByVal fn As String)
  ' pontok bevitetele az aktuális rétegbe
  Dim f As Integer
  Dim x As Double
  Dim y As Double
  Dim id As String
  Dim pDoc As IMxDocument
  Set pDoc = ThisDocument
  Dim aLayer As ILayer
  ' szelektált réteg beszerzése
  Set aLayer = pDoc.SelectedLayer
  If aLayer Is Nothing Then
    MsgBox "nincs aktív réteg"
    Exit Sub
  End If
  If Not TypeOf aLayer Is IFeatureLayer Then
    MsgBox "Az aktív réteg nem megfelelő"
    Exit Sub
  End If
  Dim pLayer As IFeatureLayer
  Set pLayer = aLayer
  Dim fClass As IFeatureClass
  Set fClass = pLayer.FeatureClass
  If Not fClass.ShapeType = esriGeometryPoint Then
    MsgBox "aktív réteg nem pont réteg"
    Exit Sub
  End If
  Dim pTable As ITable
  ' aktiv réteghez tartozó attribútum táblázat
  Set pTable = pLayer
  
  Dim pID As New UID
  Dim pEditLayers As IEditLayers
  Dim pEditor As IEditor
  ' szerkesztés kezdése
  pID = "esriEditor.Editor"
  Set pEditor = Application.FindExtensionByCLSID(pID)
  Dim pWorkspace As IWorkspace
  Dim pDataSet As IDataset
  Set pDataSet = fClass
  Set pWorkspace = pDataSet.Workspace
  pEditor.StartEditing pWorkspace
  pEditor.StartOperation
  Set pEditLayers = pEditor
  pEditLayers.SetCurrentLayer pLayer, 0
  Dim pFeature As IFeature
  Dim aPoint As IPoint
  Dim pRow As IRow
  
  ' fájl megnyitása
  f = FreeFile
  Open fn For Input As #f
  ' fájl olvasása soronként
  Do While Not EOF(f)
    On Error GoTo hiba
    Input #f, id, x, y
    Set pFeature = pEditLayers.CurrentLayer.FeatureClass.CreateFeature
    Set aPoint = New Point
    aPoint.PutCoords x, y
    Set pFeature.Shape = aPoint
    pFeature.Store
    Set pRow = pTable.GetRow(pFeature.OID)
    pRow.Value(pTable.FindField("ID")) = id
    pRow.Store
  Loop
lezar:
  pEditor.StopOperation "x"
  pEditor.StopEditing True
  pDoc.ActiveView.Refresh
  Close f
  Exit Sub
hiba:
  MsgBox "Hiba a fájl olvasása közben"
  Resume lezar
End Sub
Utolsó módosítás: 2017. március 9., csütörtök, 19:30