Tantárgyi adatlap

Download PDF

I. Subject Specification

1. Basic Data
1.1 Title
Vízkárelhárítási létesitmények tervezése
1.2 Code
BMEEOVVMV62
1.3 Type
Module with associated contact hours
1.4 Contact hours
Type Hours/week / (days)
Lecture 2
Seminar 1
1.5 Evaluation
Midterm grade
1.6 Credits
4
1.7 Coordinator
name Dr. Csoma Rózsa
academic rank Associate professor
email csoma.rozsa@emk.bme.hu
1.8 Department
Department of Hydraulic and Water Resources Engineering
1.9 Website
1.10 Language of instruction
hungarian
1.11 Curriculum requirements
-
1.12 Prerequisites
Ajánlott előkövetelmény:
 • Vízkárelhárítás, vízhasznosítás (BMEEOVVA-F1)
 • Vízépítés projektfeladat (BMEEOVVA-FP)
1.13 Effective date
5 February 2020

2. Objectives and learning outcomes
2.1 Objectives
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje az árvízvédelmi és a vízrendezés létesítményei tervezésének hidrológiai, hidraulikai, talajmechanikai, szerkezeti, kivitelezési valamint üzemeltetési problémáit, azok megoldási lehetőségeinek feltárását a környezeti hatások figyelembe vételével.
2.2 Learning outcomes
Upon successful completion of this subject, the student:
A. Knowledge
 1. Ismeri az árvízvédelmi művek általánosan használt fogalomrendszerét.
 2. Ismeri az árvízszámításhoz alkalmazható módszereket.
 3. Ismeri az árvíztározás alapösszefüggéseit.
 4. Ismeri az árvízlevezető műtárgyak típusait, méretezésük, kialakítások alapelveit.
 5. Ismeri a földanyagú árvízvédelmi létesítmények (töltések, völgyzárógátak) méretezésének alapelveit.
 6. Ismeri nagyműtárgyak méretezésének alapelveit.
B. Skills
 1. Kiválasztja az adott vízgyűjtőhöz leginkább alkalmazható árvízszámítási módszereket, és az egyes módszerek adta eredményeket értékeli.
 2. Képes összetett műtárgyrendszerekben lejátszódó hidraulikai jelenségek felismerésére, a rendelkezésre álló eszközrendszerrel történő leírására, a műtárgyelemek hidraulikai méretezésére.
 3. Képes egyszerűbb kialakítású földanyagú gátak, töltések állékonyságának igazolására.
 4. Informatikai ismereteinek birtokában a műtárgyhidraulika területén összetett, közepes számításigényű feladatokat old meg.
 5. Képes összetett vízépítési műtárgyak rajzi megjelenítésére.
 6. Képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitudes
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
 2. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását.
 3. Nyitott az információtechnológiai eszközök vízépítési alkalmazására.
 4. Törekszik az árvíztározás területén felmerülő problémák megoldásához szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 5. Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
 6. Törekszik a környezettudatosság elvének érvényesítésére.
D. Autonomy and Responsibility
 1. Önállóan végzi az árvíztározással kapcsolatos részfeladatok elemzését és adott források alapján történő megoldását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoport részeként együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 4. Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
2.3 Methods
Előadások, tervezési irányelvek, konzultáció, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, kiscsoportos munkában készített tervfeladat, munkaszervezési technikák.
2.4 Course outline
Hét Előadások és gyakorlatok témaköre
1. Árvíztározók főbb jellemzői, a feladat bevezetése
2. A mértékadó vízhozam meghatározásának módjai
3. A tározó térfogatának meghatározási módjai
4. Az meder rendezése a tározó alvízében
5. Az árvízlevezető és egyéb műtárgyak hidraulikai jellemzése, méreteink meghatározása
6. A műtárgyak állékonyságának ellenőrzése
7. A tervfeladat elhangzott részének áttekintése, tervvita
8. A völgyzárógát méretei és állékonysága
9. A földmű süllyedésének számítása
10. A számított eredmények rajzi megjelenítése
11. A műszaki leírás tartalma
12. Különleges hazai tározók. A tervezési folyamat különleges kérdései
13. A tervfeladat elhangzott részének áttekintése, tervvita
14. A terv véglegesítése

The above programme is tentative and subject to changes due to calendar variations and other reasons specific to the actual semester. Consult the effective detailed course schedule of the course on the subject website.
2.5 Study materials
2.6 Other information
Nincs.
2.7 Consultation

Konzultációs időpontok: az oktatók félév elején a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán meghirdetett konzultációs idejében, az oktatók szobájában.

This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév

II. Subject requirements

Assessment and evaluation of the learning outcomes
3.1 General rules
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a tervfeladadat kétszeri félévközi bemutatása és végleges elkésztése, valamint a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.
3.2 Assessment methods
Teljesítményértékelés neve (típus)JeleÉrtékelt tanulási eredmények
1. bemutató előadásPREZ1A.1-A.4; B.1-B.2, B.4-B.6; C.1-C.6; D.3
2. bemutató előadásPREZ2A.1, A.5-A.6; B.3-B.4; C.1-C.6; D.3
TervfeladatHFA.1-A.6; B.1-B.6; C.4-C.6; D.1-D.4
Aktív részvételAA.1; B.1-B.3; C.1-C.6; D.1-D.4

3.3 Evaluation system
JeleRészarány
PREZ115%
PREZ215%
HF60%
A10%
Összesen100%
3.4 Requirements and validity of signature
A tárgyból nem szerezhető aláírás.
3.5 Grading system
Jelenléti követelmény az előadások és gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel.
A jelenléti feltétel teljesítése és a legalább Elégséges szintű tervfeladat megléte esetén a végső érdemjegyet a prezentációkra és a tervfeladatra kapott osztályzatok 3.3 pont szerinti részaránnyal súlyozott, kerekített átlaga adja.
3.6 Retake and repeat
 1. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 12:00 óráig adható be.
 2. A beadott és elfogadott házi feladat a 1) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
 3. A tervfeladat félévközi kétszeri bemutató előadáshoz nem tartozik minimumkövetelmény, ezért annak pótlása nem lehetséges.
 4. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
3.7 Estimated workload
TevékenységÓra/félév
részvétel a kontakt tanórákon14×3=42
félévközi készülés a gyakorlatokra6
felkészülés a részteljesítmény-értékelésekre2×8=16
házi feladat elkészítése50
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása6
Összesen120
3.8 Effective date
5 February 2020
This Subject Datasheet is valid for:
2021/2022 I. félév